Onze uitbreiding krijgen

Barlaeus Gymnasium

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Barlaeus Gymnasium
De oude ingang van het Barlaeus
Algemeen
Locatie Weteringschans, Amsterdam
Opgericht 1342 als Hoofdschool
1847 als gymnasium
1927 onder de huidige naam
Denominatie openbaar
Onderwijsniveaus gymnasium
Bevoegd gezag Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
Personen
Rector Susanne Lippert-Suarez Müller
Conrector Margriet Bosman (onderbouw)
Annemieke Schimmel (bovenbouw)
Leraren 90
Leerlingen 829
Overig
Afkorting het Barlaeus
Motto Disciplina Vitae Scipio
(orde is de steunstok van het leven)
Website barlaeus.nl
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

Het Barlaeus Gymnasium is een zelfstandig openbaar gymnasium aan de Weteringschans in Amsterdam. De school is genoemd naar de verlatiniseerde naam van de Nederlandse schrijver Kaspar van Baerle (Casparus Barlaeus). De oorspronkelijke Latijnse school werd in 1342 opgericht. Daarmee is dit een van de oudste scholen in Nederland. Sinds de 19e eeuw hanteert de school de benaming gymnasium en de vernoeming naar Barlaeus dateert uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Aan het begin van de 21e eeuw had de school ongeveer 800 leerlingen en 90 leraren.

Het Barlaeus tracht zich te onderscheiden door zijn muzikale en culturele activiteiten. De school organiseert voor de bovenbouw Europese reizen en neemt deel aan het Europees Jeugdparlement. Het Barlaeus profileert zich als een relatief kleine school in een veilige omgeving met een pedagogisch klimaat. Het Barlaeus kampt, evenals de andere categorale gymnasia in Amsterdam, met een overschot aan aanmeldingen.

Ontdek meer Barlaeus Gymnasium per onderwerp

Gymnasium

Gymnasium

Het begrip gymnasium wordt in Nederland in twee verwante betekenissen gebruikt:Een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs met de klassieke talen Grieks en/of Latijn, die zowel op een zelfstandige school als op een scholengemeenschap of lyceum gevolgd kan worden. Deze betekenis wordt gebruikt in de woorden gymnasiumdiploma en gymnasiumopleiding. Een school die uitsluitend een gymnasiumopleiding verzorgt, wordt een categoriaal of een categoraal gymnasium genoemd.

Weteringschans

Weteringschans

De Weteringschans is een straat in het centrum van Amsterdam, die het Leidseplein met het Frederiksplein verbindt. De straat werd in 1872 vernoemd naar de Weteringpoort en de Boerenwetering.

Casparus Barlaeus

Casparus Barlaeus

Casparus Barlaeus was een Zuid-Nederlands predikant, schrijver en dichter, die vooral in het Latijn schreef. Hij latiniseerde zijn Nederlandse naam Kaspar van Baerle naar Casparus Barlaeus.

Latijnse school

Latijnse school

De Latijnse school was vóór de 19e eeuw een in heel Europa wijdverbreid schooltype, dat leerlingen voorbereidde op een religieus ambt of een studie aan een universiteit.

1930-1939

1930-1939

De jaren 1930-1939 zijn een decennium in de 20e eeuw.

Onderwijzer

Onderwijzer

Een onderwijzer(es), leraar/lerares of docent(e) draagt kennis en technische bekwaamheid over aan respectievelijk scholieren, leerlingen of studenten. Genderneutrale termen zijn leerkracht en onderwijsgevende.Een onderwijzer of onderwijzeres geeft les in (bijna) alle vakken in het basisonderwijs. Soms treedt een "bijzonder leermeester" of vakleerkracht op voor de vakken lichamelijke opvoeding, godsdienst of niet-confessionele zedenleer, in Nederland ook wel voor muziek en handvaardigheid. Een leraar of lerares in het voortgezet of secundair onderwijs geeft een of enkele vakken, op grond van vakkennis, aangevuld met een pedagogisch diploma dat onderwijsbevoegdheid geeft. Een docent in het hoger onderwijs heeft naast onderwijstaken doorgaans ook een onderzoeksopdracht, eventueel als vervolg op een wetenschappelijke promotie, Op de universiteit worden colleges gegeven door hoogleraren (professoren), universitair hoofddocenten en universitair docenten.

Cultuur

Cultuur

Cultuur is dat wat de mens schept. Het begrip staat tegenover "natuur" en verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Cultuur is een basisbegrip in de sociologie, de antropologie, de archeologie en de geschiedschrijving.

Europees Jeugdparlement

Europees Jeugdparlement

Het Europees Jeugdparlement is een niet-gouvernementele en apolitieke organisatie, die Europese jeugd een mening wil laten vormen over Europese kwesties. Jaarlijks doen meer dan 20.000 Europese jongeren mee aan conferentie van het parlement. Het is opgericht in 1987 in Fontainebleau, Frankrijk.

Pedagogiek

Pedagogiek

Pedagogiek of opvoedkunde is de wetenschappelijke studie van de manier waarop volwassenen jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel voor zich. Een beoefenaar van deze studie heet een pedagoog. De studie van het onderwijs wordt onderwijskunde genoemd. De studie van het lesgeven zelf heet didactiek.

Geschiedenis

De school is voortgekomen uit de 'Hoofdschool', die werd opgericht in 1342.[1] In de 16e eeuw ging die school de 'Latijnse School' heten en kwam er een tweede school bij. De twee Latijnse scholen, die respectievelijk bij de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk gevestigd waren, werden in 1678 samengevoegd en verhuisden naar een pand aan het Singel. Destijds waren er 200 leerlingen.[2] De naam Gymnasium dateert uit 1846.

Onder andere door een gebrek aan ruimte (het aantal leerlingen was verdubbeld sinds de 17e eeuw) en de slechte verlichting en ventilatie zag de school zich genoodzaakt om te verhuizen naar een nieuw pand. Op 13 mei 1883 werd besloten dat er een nieuw schoolgebouw zou worden gebouwd aan de rand van de stad, tussen de Zieseniskade en de Weteringschans. Willem Springer en zijn zoon zouden hiervan de architecten worden. Het nieuwe Gymnasium werd in 1884 door aannemer David Zuiderhoek uit Weesp aangenomen voor een som van 146.980 gulden. Het toenmalige Stedelijk Gymnasium verhuisde in december 1885 naar het nieuwe gebouw aan de Weteringschans op nummer 29. Op 22 december werd het nieuwe gymnasium geopend.[3]

In de jaren erna bleef de school echter groeien, waardoor er opnieuw ruimtegebrek ontstond. Om dit op te lossen werden enkele ruimtes omgebouwd tot klaslokaal. In 1912 werd de aula verbouwd tot 3 lokalen, en een andere aula werd in 1921 omgebouwd tot tekenlokaal. Drie jaar later moest ook de woning van de claviger worden omgebouwd. In 1930 werd een ongebruikt schoolgebouw aan de Lijnbaansgracht 259-260 (direct achter de school) gesloopt en op de oude fundering werd een gymnastieklokaal neergezet.

Vanwege de grote toestroom van leerlingen werd er in 1926 een tweede gymnasium in de stad opgericht, het Vossius Gymnasium. Vanwege de oprichting van dit tweede gymnasium werd het eerste in 1927 omgedoopt tot het Barlaeus Gymnasium.

Aan het eind van de jaren 50 zag de gemeente de noodzaak in van nog een extra gymnasium, dat het Vondel Gymnasium zou worden. Tien jaar later werd deze school echter samengevoegd met het Barlaeus.[4] Hierdoor was ook een renovatie noodzakelijk.

Roerige jaren

Het Barlaeus Gymnasium was in 1990 landelijk in het nieuws vanwege een spraakmakende benoemingsprocedure. De Amsterdamse wethouder van Onderwijs, Ada Wildekamp, besloot dat in het kader van het gemeentelijk voorrangsbeleid een vrouw tot rectrix moest worden benoemd. Hoewel de school zich verzette tegen het besluit om alleen maar de sollicitaties van vrouwelijke kandidaten in behandeling te nemen, werd uiteindelijk voor Charlotte de Vries Lentsch gekozen. Haar wachtte een ijzige ontvangst, en na ruim één jaar van moeizame omgang met de leraren werd ze, na onderzoek van een commissie, overgeplaatst naar een management-functie op het stadhuis. Na een interim-rectoraat door Dolf Wijkamp werd Mieke Wildeboer-de Jager de nieuwe rectrix. Haar beleid was sterk gericht op het voortbestaan van het Barlaeus als zelfstandig gymnasium, aangezien destijds vele gymnasia werden samengevoegd tot scholengemeenschappen.

Aan het eind van het schooljaar 1996-1997 verliet Wildeboer-de Jager de school, nadat het voortbestaan van het Barlaeus gegarandeerd was, onder andere door de samenvoeging van de besturen van het Barlaeus, Vossius en de gymnasia in Haarlem en Velsen.[5] Totdat de nieuwe rector zou aantreden zou Rob de Ruijter de interim-rector zijn. In januari 1997 verscheen er in Het Parool een artikel van Pauline Sinnema waarin de school van discriminatie jegens allochtonen werd beschuldigd, dat echter niet helemaal op de feiten bleek te zijn gebaseerd.[6][7][8] Naar aanleiding hiervan werd er wel een documentaire over de school gemaakt.

Renovatie en lotingsproblematiek

Het tijdelijke onderkomen in de jaren 2002-2004 aan het Raamplein
Het tijdelijke onderkomen in de jaren 2002-2004 aan het Raamplein

Medio 1998 werd Koen Kool de nieuwe rector. Hij werd goed ontvangen en loodste het Barlaeus door een grondige renovatie van het gebouw. Dankzij de gestegen populariteit van categoriale gymnasia werd er onder zijn bewind het 4e Gymnasium (in samenwerking met het Vossius Gymnasium, het St. Ignatius Gymnasium en het Cartesius Lyceum) opgericht. Kool werd aan het eind van het schooljaar 2005-2006 opgevolgd door Marten Elkerbout.

Het gebouw werd in de schooljaren 2002-2004 grondig gerenoveerd en samengevoegd met het naburige schoolgebouw van de voormalige Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd. Hiervoor verhuisde de school tijdelijk naar het Hes-gebouw aan het Raamplein 1. De verbouwing kostte 14 miljoen euro, waarbij het interieur geheel op de schop ging. Het totale oppervlak werd verdubbeld en de twee gebouwen werden verbonden door middel van een nieuw trappenhuis. Ook werd de hoofdingang naar het nieuwe deel verplaatst.

In de jaren 90 werden de categoriale gymnasia bedreigd met sluiting. Sindsdien is de populariteit van deze gymnasia in Amsterdam echter explosief gestegen. Daarom zijn er in 2005 twee extra gymnasia opgericht, namelijk het 4e Gymnasium en het Cygnus Gymnasium. Desondanks blijft de populariteit stijgen en voor het schooljaar 2009-2010 waren er ruim 90 uitgelotenen op het Ignatius en het 4e. Het Barlaeus besloot uiteindelijk een extra klas te plaatsen, waardoor loting op deze school voor dit schooljaar niet nodig was. Sommige (boze) ouders hadden zich in 2008 en 2009 verenigd onder de naam Gymnasium voor Iedereen;[9] zij probeerden meer plaatsen te creëren op gymnasia in Amsterdam. Tijdens de inschrijving voor het schooljaar 2010-2011 bleek wederom dat er een tekort aan plaatsen op de categoriale gymnasia was.

In november 2014 kwam de school in het nieuws, toen bleek dat enkele leerlingen op 5 vwo 8 maanden lang ongestoord cijferfraude hadden kunnen plegen via het wachtwoord van een conrector.[10]

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

16e eeuw

16e eeuw

De 16e eeuw is de 16e periode van 100 jaar, bestaande uit de jaren 1501 tot en met 1600. De 16e eeuw behoort tot het 2e millennium.

1678

1678

Het jaar 1678 is het 78e jaar in de 17e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

1846

1846

Het jaar 1846 is het 46e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

13 mei

13 mei

13 mei is de 133ste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 232 dagen tot het einde van het jaar.

1883

1883

Het jaar 1883 is het 83e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

David Zuiderhoek (aannemer)

David Zuiderhoek (aannemer)

David Zuiderhoek, ook Davit, was een Nederlands aannemer die vooral in de tweede helft van de 19de eeuw actief was in het gebied rond Amsterdam. Zijn achternaam werd ook regelmatig gespeld als Zuyderhoek.

1885

1885

Het jaar 1885 is het 85e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

1912

1912

Het jaar 1912 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

1921

1921

Het jaar 1921 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Conciërge

Conciërge

Een conciërge is een functionaris belast met het toezicht op of de bewaking van een gebouw. Dikwijls betreft het hier openbare gebouwen, met name in de Nederlandse situatie. In Frankrijk is een conciërge ook de portier van een appartementencomplex. In een kerk worden dezelfde werkzaamheden door een koster verricht.

1930

1930

Het jaar 1930 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

1926

1926

Het jaar 1926 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Activiteiten en onderwijs

Het Barlaeus staat bekend om zijn culturele activiteiten. Zo heeft de school onder andere een schoolorkest, een koor en produceert het ieder jaar een musical. Ook de eersteklassers maken jaarlijks hun eigen musical. Elk jaar wordt op het Barlaeus ook het Klassentoernooi gehouden, waarbij de "junioren" (eerste en tweede klassen) tegen elkaar strijden en de "senioren" (derde, vierde en vijfde klassen) ook tegen elkaar, onder andere op sportief, muzikaal en culinair gebied. Het is op de school - in tegenstelling tot wat op de meeste middelbare scholen het geval is -, gebruikelijk dat leraren en leerlingen elkaar tutoyeren.[11]

De school hanteert een streng drank- en drugsbeleid. Sinds 2007 worden er blaastesten op schoolfeesten gehouden.[12] Desondanks ziet de school de coffeeshops in de omgeving, waaronder The Bulldog, liever niet gesloten worden, omdat minderjarigen toch niet worden toegelaten.[13]

Het Barlaeus heeft een actieve leerlingenraad, die door de leerlingen wordt gekozen,[14] en leerlingen nemen eveneens plaats in de medezeggenschapsraad van de school.[15]

Reizen

Het Barlaeus organiseert meerdere reizen en excursies. Zo gaan de eersteklassers in de omgeving van Amsterdam kamperen en doen de leerlingen uit de derde-jaarlaag op de Veluwe aan survival. In de vierde klas reist men af naar Berlijn, Londen of Parijs. In de vijfde klas vindt er een reis van een week naar Rome plaats. Sinds enkele jaren heeft het Barlaeus ook een uitwisselingsprogramma met de Amerikaanse Wilbraham & Monson Academy.

EJP

De school neemt al meerdere jaren deel aan het Europees Jeugdparlement. Tijdens de eerste deelname in 2006 mocht het Barlaeus een delegatie naar Kiev afvaardigen. Daarna volgden onder andere sessies in Dachau (2007), Praag (2008) en Helsinki (2009) en sindsdien zijn vaak leerlingen naar internationale sessies geweest. Voorheen werden enkele regionale en nationale conferenties in het Barlaeus georganiseerd.

Schoolkrant

De Suum Cuique is de schoolkrant van het Barlaeus Gymnasium en is een van de oudste schoolkranten van Nederland: het eerste nummer verscheen in 1922. W.F. Hermans publiceerde zijn eerste stuk op achttienjarige leeftijd in dit blad. Suum Cuique is de laatste jaren niet meer uitgebracht. Het grootste gedeelte van de nummers is bewaard gebleven. Suum Cuique betekent "ieder het zijne" en is al sinds 1922 de naam van het blad. Het komt vier à vijf keer per jaar uit, en de hele school draagt eraan bij.

Onderwijsinspectie

Volgens de Onderwijsinspectie scoorde de school in 2009 over de hele linie hoog tot zeer hoog. In vergelijking met andere vwo-scholen ligt het rendement (94%) in de eerste twee leerjaren onder het landelijk gemiddelde. Vervolgens behaalt echter 81% van de leerlingen direct het eindexamen, wat ruim boven het gemiddelde is.

Het gemiddelde eindexamencijfer is 6,8, wat ruim boven het gemiddelde is.

Ontdek meer Activiteiten en onderwijs per onderwerp

Musical

Musical

Een musical is een vorm van theater die muziek, liedjes, gesproken dialogen en dans combineert. Het emotionele deel van het stuk – humor, pathos, liefde, woede – en ook het verhaal op zich worden gebracht door woorden, muziek, bewegingen en technische aspecten als entertainment in een geïntegreerd geheel. Sinds het begin van de 20e eeuw worden musical-theaterstukken kortweg musicals genoemd.

Tutoyeren

Tutoyeren

Tutoyeren is iemand aanspreken met jij, je of jou. Men gebruikt dus géén "u", de beleefdheidsvorm. Het tegenovergestelde wordt wel vousvoyeren genoemd, naar het Franse woord vous.

Coffeeshop

Coffeeshop

Een coffeeshop of koffieshop is in Nederland een openlijk verkooppunt van cannabis. De verkoop van koffie is een bijzaak. Alcohol mag er sinds 2007 niet meer worden verkocht. Naast de functie van winkel heeft een coffeeshop ook de functie van ontmoetings- en ontspanningsruimte en gebruiksruimte voor cannabis. Vroeger werd de term coffeeshop ook gebruikt voor een koffiehuis of dagcafé.

The Bulldog

The Bulldog

The Bulldog is een Amsterdams bedrijf dat vooral coffeeshops exploiteert maar ook andere horecaondernemingen in Amsterdam, Rome, Spanje, Aruba en Canada beheert. De onderneming heeft een eigen merchandiselijn bestaande uit een eigen kledinglijn, rookwaar-accessoires en souvenirs. Het logo bestaat uit een getekende bulldog in cartoonstijl in een rond kader.

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veelal gaat het hier om een raadsorgaan verbonden aan een lagere en middelbare school. Ze organiseren vooral buitenschoolse activiteiten.

Veluwe

Veluwe

De Veluwe is een overwegend beboste landstreek in de Nederlandse provincie Gelderland, en een COROP-gebied en een voormalig kwartier en landdrostambt van het hertogdom Gelre.

Survival

Survival

Een survival is een tocht of training waarbij de deelnemers midden in de natuur proberen te overleven met zo min mogelijk middelen. Vaak worden er hierbij lange wandelingen gemaakt, kampvuren gestookt, wordt er met kano's of vlotten gevaren, gevist, gefietst, enzovoort. Survivals vinden vooral plaats in gebergtes en heuvellanden als de Ardennen, Alpen en Scandinavië. Er zijn verschillende organisaties die survivaltochten organiseren, waarvan sommigen ook voor kinderen. Survivallen is vooral in trek als bedrijfsuitje en als actieve vakantie.

Rome (stad)

Rome (stad)

Rome is de hoofdstad van Italië en het bestuurlijk centrum van de regio Lazio en de Città Metropolitana di Roma Capitale. De stad heeft ca. 2,9 miljoen inwoners, het inwonertal van de metropoolregio bedraagt 4,4 miljoen. Het is de grootste stad van Italië. Door de stad, gelegen in het midwesten van het Apennijns Schiereiland, stromen de Tiber en de Aniene. Bezienswaardig zijn het Colosseum, het Forum Romanum, het Pantheon, de Sint-Pietersbasiliek, de Trevifontein en het Monument van Victor Emanuel II.

Wilbraham & Monson Academy

Wilbraham & Monson Academy

De Wilbraham & Monson Academy is een Amerikaanse high school in Wilbraham, Massachusetts. De school staat midden in Wilbraham, dat tussen Boston en New York ligt. Het is een privéschool, met zowel een kostschool als een normale afdeling.

Europees Jeugdparlement

Europees Jeugdparlement

Het Europees Jeugdparlement is een niet-gouvernementele en apolitieke organisatie, die Europese jeugd een mening wil laten vormen over Europese kwesties. Jaarlijks doen meer dan 20.000 Europese jongeren mee aan conferentie van het parlement. Het is opgericht in 1987 in Fontainebleau, Frankrijk.

Schoolkrant

Schoolkrant

Een schoolkrant is een tijdschrift dat op reguliere basis uitgegeven wordt door een school.

Inspectie van het Onderwijs (Nederland)

Inspectie van het Onderwijs (Nederland)

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een Nederlands inspectie-orgaan en valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De missie van de organisatie is 'Effectief toezicht voor beter onderwijs'. De inspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en doet dit onder andere door het bezoeken van scholen.

Gebouw

Een poster op de muur van Paradiso, met op de achtergrond het Barlaeus Gymnasium
Een poster op de muur van Paradiso, met op de achtergrond het Barlaeus Gymnasium
Het door de school geadopteerde monument
Het door de school geadopteerde monument

Sinds 1885 is het Barlaeus Gymnasium gevestigd aan de Weteringschans, nummer 29. In 2004 werd daar het naastgelegen schoolgebouw op nummer 31 aan toegevoegd, na een twee jaar durende renovatie.[16] Tijdens de grondige renovatie, waarvoor de school naar het voormalige HES-gebouw aan het Raamplein verhuisde, werden de beide gebouwen tot één geheel geïntegreerd. Het totale oppervlak werd daarmee verdubbeld en de twee gebouwen werden verbonden door een nieuw trappenhuis, ook werd de hoofdingang naar het nieuwe deel verplaatst. De kelder werd uitgegraven, waardoor er een verdieping bij kwam, en er werd een gymzaal boven het nieuwe pand gebouwd.

De verbouwing kostte 14 miljoen euro, hiervoor ging het interieur geheel op de schop. De grauwe gangen werd vervangen door vrolijke kleuren en er werd speciaal meubilair ontworpen. Daarnaast kregen alle verdiepingen een aparte kleur, die ook in het banken en stoelen verwerkt is. Na de verbouwing kreeg het Barlaeus de bibliotheekkasten, die oorspronkelijk door Maarten Van Severen waren ontworpen voor de door Rem Koolhaas gebouwde bibliotheek van Seattle.

In het gebouw bevindt zich een eigen monument voor leerlingen en leraren van het Barlaeus, die tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van de bezetting. Ook adopteerde het Barlaeus het monument aan het H.M. van Randwijkplantsoen (naast de Freddy Heinekenbrug).

Het schoolgebouw aan de Weteringschans bevindt zich in de nabijheid van het Leidseplein, het Rijksmuseum en staat tegenover poptempel Paradiso. Het is een van de weinige schoolgebouwen die in het centrum van Amsterdam zijn gevestigd.

Ontdek meer Gebouw per onderwerp

Paradiso (Amsterdam)

Paradiso (Amsterdam)

Paradiso is een uitgaansgelegenheid aan de Weteringschans, vlak bij het Leidseplein, in Amsterdam. Paradiso is vooral bekend als poppodium; vele bekende namen traden hier op.

Weteringschans

Weteringschans

De Weteringschans is een straat in het centrum van Amsterdam, die het Leidseplein met het Frederiksplein verbindt. De straat werd in 1872 vernoemd naar de Weteringpoort en de Boerenwetering.

Raamplein

Raamplein

Het Raamplein is een plein in het centrum van Amsterdam. Het ligt aan de Marnixstraat ter hoogte van de Passeerdersgracht. De Raamstraat en de Raamdwarsstraat komen uit op het plein.

Turnzaal

Turnzaal

Een turnzaal of gymzaal is een lokaal, speciaal ingericht voor het beoefenen van turnen of gymnastiek. De meeste turnzalen behoren tot een onderwijscomplex, waar leerlingen de lessen lichamelijke opvoeding krijgen. Na schooltijd wordt zo'n turnzaal ook vaak afgehuurd door sportclubs en verenigingen, voor training of recreatief sporten. Soms bouwen sportclubs een eigen turnzaal, vaak onder de tribune van een groter sportcomplex.

Euro

Euro

De euro is de munteenheid van twintig lidstaten van de Europese Economische en Monetaire Unie. De officiële ISO-code van de munteenheid is EUR.

Maarten Van Severen

Maarten Van Severen

Maarten Van Severen was een Belgische meubelontwerper en interieurarchitect. Hij kwam uit een artistieke familie: zijn vader was de abstract werkende kunstschilder Dan Van Severen en zijn broer Fabiaan Van Severen is ook ontwerper. Maarten Van Severen begon een studie architectuur in Gent, en ontwierp vanaf 1986 meubels. Hij wordt beschouwd als een van de weinige Belgische ontwerpers die wisten door te dringen tot de internationale designtop. Van Severen overleed op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Bibliotheek (algemeen)

Bibliotheek (algemeen)

Een bibliotheek of boekerij is een verzameling boeken en andere documenten, of de plaats waar een dergelijke verzameling beheerd wordt. In de spreektaal wordt vaak "bieb" (Nederland) of "bib" (België) gezegd.

Tweede Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was de escalatie van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog die begon in 1937 en een Europese oorlog begonnen in 1939 tot een militair conflict dat van 1941 tot 1945 op wereldschaal werd uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden. In het westen worden meestal de jaren 1939 en 1945 aangehouden als begin en eind van de oorlog.

H.M. van Randwijk

H.M. van Randwijk

Hendrik Mattheüs (Henk) van Randwijk was een Nederlandse verzetsman, journalist, schrijver en dichter. Hij was een verzetsleider en mede-oprichter van Vrij Nederland en de eerste hoofdredacteur daarvan, ook na de oorlog.

Leidseplein (Amsterdam)

Leidseplein (Amsterdam)

Het Leidseplein is een plein in het centrum van Amsterdam in het verlengde van de Leidsestraat. Het grenst aan de Marnixstraat, het Kleine-Gartmanplantsoen en de Singelgracht.

Rijksmuseum Amsterdam

Rijksmuseum Amsterdam

Het Rijksmuseum in Amsterdam is een van de zestien rijksmusea in Nederland. De collectie biedt een overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis met onder andere werken van 17e-eeuwse Nederlandse meesters als Rembrandt, Vermeer en Hals. Het museum is sinds 1885 gevestigd in het Rijksmuseumgebouw dat ontworpen werd door de Nederlandse architect Pierre Cuypers.

Amsterdam-Centrum

Amsterdam-Centrum

Amsterdam Centrum is een stadsdeel van de gemeente Amsterdam in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Dit stadsdeel werd ingesteld in 2002. Daarvoor ressorteerde het gebied rechtstreeks onder de Centrale Stad. Het stadsdeel telt 87.310 inwoners per 1 januari 2020 en heeft een oppervlakte van 8,04 km². Het stadsdeel wordt bestuurd als bestuurscommissiegebied.

Leerlingen en leraren

Bekende oud-leerlingen

Enkele bekende oud-leerlingen met een lemma op Wikipedia zijn:[17][18]

Bekende (oud-)leraren

Enkele (oud-)leraren met een lemma op Wikipedia zijn:

Ontdek meer Leerlingen en leraren per onderwerp

Eli Asser

Eli Asser

Elias (Eli) Asser was een Nederlands schrijver en Holocaustoverlevende.

Hans van den Bergh

Hans van den Bergh

Hans van den Bergh was een Nederlands literatuur- en toneelwetenschapper en tevens publicist en toneelrecensent.

Cecilia Bernardini

Cecilia Bernardini

Cecilia Bernardini (1984) is een Nederlands violiste.

Hanna Bervoets

Hanna Bervoets

Hanna Marleen Bervoets is een Nederlands auteur van romans, columns, essays, recensies en toneelstukken. In haar werk komen vaak vragen aan de orde over de effecten van het gebruik van nieuwe technologieën. Zij ontving in 2017 de Frans Kellendonk-prijs voor haar gehele oeuvre.

Henriëtte Boas

Henriëtte Boas

Henriëtte Boas was een Nederlands classica en publiciste.

Coenraad Lodewijk Walther Boer

Coenraad Lodewijk Walther Boer

Coenraad Lodewijk Boer, was een Nederlands muziekpedagoog, musicoloog en dirigent. Hij trouwde op 9 oktober 1915 met Micheline Louise Caroline Bröcker. Zij hadden drie zoons en een dochter. Na de echtscheiding op 9 oktober 1922 hertrouwde hij op 28 oktober 1926 met Wilhelmina Christina Jacoba Groeneijk. In 1930 werd bij Koninklijk Besluit de naam van zijn moeder aan zijn achternaam toegevoegd, zodat hij voortaan C.L. Walther Boer heette. Het officiële en nog steeds gangbare arrangement van het 'Wilhelmus' is van zijn hand.

Frits Bolkestein

Frits Bolkestein

Frederik (Frits) Bolkestein is een Nederlands voormalig politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Els Borst

Els Borst

Else (Els) Borst-Eilers was een Nederlands politica voor Democraten 66 (D66) en hoogleraar. Borst was minister van Volksgezondheid in de kabinetten Kok I en Kok II. In het laatstgenoemde kabinet was ze tevens tweede vicepremier. Sinds 21 december 2012 was Borst minister van Staat.

Democraten 66

Democraten 66

Democraten 66 is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaal-liberale signatuur. D66 noemt zichzelf progressief, sociaal-liberaal en ook wel vrijzinnig. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 in Amsterdam. De ambitie was een progressieve, niet dogmatisch (socialistisch) maar pragmatische volkspartij te zijn met als centraal streven meer zeggenschap van burgers in alle openbare bestuursorganen, van hoog tot laag. Tegenwoordig is de partij nog altijd voorstander van bestuurlijke vernieuwing, maar staan ook andere thema's, zoals individuele ontplooiing en Europese samenwerking, centraal.

Hans Boswinkel

Hans Boswinkel

Hans Boswinkel was een Nederlands acteur en regisseur. Hij speelde voornamelijk op het toneel. In de loop der jaren acteerde hij in een aantal speelfilms en televisieseries. Ook werkte hij mee aan de opnamen van diverse sprookjes welke veelal in de vorm van hoorspelen, op de grammofoonplaat zijn vastgelegd. Na een periode van meer dan twintig jaar aan het toneel verlegde hij zijn carrière naar het vakbondswerk, waar hij zich inzette voor betere secundaire arbeidsvoorwaarden voor acteurs, dansers en later ook theatertechnici. Zo stond hij aan de wieg van het eerste pensioenfonds voor de dans. Hij begon bij de NVV, kwam bij de Kunstenbond FNV waarvan hij voorzitter werd. De laatste periode maakte hij deel uit van het hoofdbestuur van de FNV. Hij overleed op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Hij was getrouwd met voormalig actrice Corry Arends.

Eduard Douwes Dekker

Eduard Douwes Dekker

Eduard Douwes Dekker was een Nederlandse auteur en bestuursambtenaar die vooral bekend is geworden vanwege zijn roman Max Havelaar, of De koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, die in 1860 verscheen onder het pseudoniem Multatuli. Hij schreef ook toneelstukken, pamfletten - soms in briefvorm - en aforismen.

Akkemay

Akkemay

Akkemay Elderenbos (1968), meestal kortweg Akkemay genoemd, is een Nederlandse voormalige actrice die bekend werd door haar hoofdrol in de film Schatjes! uit 1984.

Wiskunde

De Nederlandse Wiskunde Olympiade werd in 1988, 2006, 2007, 2008, 2009 en 2011 gewonnen door een Barlaeaan. De eerste maal door Marco Vervoort, in 2006-2008 driemaal door Wouter Berkelmans en in 2009 en 2011 door zijn broer Guus Berkelmans.[22]

Bron: "Barlaeus Gymnasium", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, February 18th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Barlaeus_Gymnasium.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Externe links
Zie de categorie Barlaeus Gymnasium van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.