Onze uitbreiding krijgen

Gemeenteraad

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
De Amsterdamse gemeenteraad, oktober 1974
De Amsterdamse gemeenteraad, oktober 1974

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Dit orgaan controleert het dagelijks bestuur (in Nederland: het college van burgemeester en wethouders; in België: het college van burgemeester en schepenen). Een lid van de gemeenteraad wordt gemeenteraadslid genoemd. In Amsterdam en Rotterdam heeft men naast de gemeenteraad ook bestuurscommissies als onderdeel van de volksvertegenwoordiging in de stadsdelen. Antwerpen kent districten met eigen verkozen districtsraden.

Ontdek meer Gemeenteraad per onderwerp

Volksvertegenwoordiger

Volksvertegenwoordiger

Een volksvertegenwoordiger is iemand die door middel van verkiezingen is verkozen om de bevolking van een land of van een stad of een ander gebied te vertegenwoordigen in een overheidsorgaan.

Gemeente (bestuur)

Gemeente (bestuur)

Een gemeente is een woonkern of groep van woonkernen met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is in de meeste landen de onderste laag uit de politieke bestuursstructuur. De lagen boven de gemeente zijn:in Nederland achtereenvolgens de provincie en de rijksoverheid.Twee gemeenten kenden tot 2014 deelgemeenten waarin de gemeente was opgedeeld: Amsterdam en Rotterdam.in België achtereenvolgens de provincie, het gewest en de federale staat. Een Belgisch arrondissement is geen bestuurslaag, maar een administratieve indeling.De gemeenten zijn administratief opgedeeld in deelgemeenten. Deze afdelingen vormen geen bestuurslaag. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners mogen van de deelgemeenten districten maken met een eigen verkozen raad en bestuur. Alleen de stad Antwerpen maakt van dit recht gebruik, zie district in Antwerpen.

College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van een Nederlandse gemeente. Het wethouderscollege wordt in de bijzondere gemeenten van Caribisch Nederland aangeduid als Bestuurscollege.

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen

In het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het bestuur van een gemeente uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, meestal schepencollege genoemd. In Wallonië spreekt men van het gemeentecollege.

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Een gemeenteraadslid is een gekozen volksvertegenwoordiger binnen een gemeente. Alle gemeenteraadsleden van één gemeente vormen samen de gemeenteraad van de betreffende gemeente. Gemeenteraadsleden kunnen worden ondersteund door burgerraadsleden.

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam is de (titulaire) hoofdstad van Nederland. De stad, in het Amsterdams ook Mokum genoemd, ligt in de provincie Noord-Holland, aan het IJ, het Noordzeekanaal en de monding van de Amstel. De gemeente Amsterdam is naar inwonertal de grootste gemeente van Nederland en telt 905.234 inwoners. Groot-Amsterdam telt 1.459.402 inwoners. Het aantal verschillende nationaliteiten in de gemeente behoort tot de hoogste ter wereld.

Rotterdam (gemeente)

Rotterdam (gemeente)

Rotterdam is een grootstedelijke gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland en telt 656.050 inwoners volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op een oppervlakte van 319,35 km². Hiermee is de gemeente qua inwoners de op een na grootste gemeente van Nederland. De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Rotterdam is de gemeente met het hoogste percentage inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond, op 1 januari 2020 had 38,9% van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond.

Antwerpen (stad)

Antwerpen (stad)

Antwerpen is een centrumstad in het Vlaams Gewest in België. Het is de hoofdstad van de provincie Antwerpen en van het gelijknamige arrondissement. Antwerpen telt ruim 530.000 inwoners (2022) en is daarmee qua inwonertal de grootste gemeente van België. Naar oppervlakte is het met 20.429 hectare de op twee na grootste gemeente, na Doornik en Couvin.

Districten van Antwerpen

Districten van Antwerpen

In de gemeente Antwerpen worden de deelgemeenten districten genoemd. Ze worden bestuurd door het districtscollege en de inwoners worden vertegenwoordigd door de districtsraad. De Antwerpse districten zijn vergelijkbaar met de voormalige Nederlandse deelgemeenten of stadsdelen.

Districtsraad (België)

Districtsraad (België)

De districtsraad is het volksvertegenwoordigend orgaan van de districten (deelgemeenten). In België is Antwerpen de enige gemeente waarvan de deelgemeenten een bestuurslaag vormen

Nederland

Nederlandse politiek
Wapen van Nederland
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Nederlandse Grondwet
Nederlandse regering
Hoge Colleges van Staat
Hoge Raad der Nederlanden
Decentrale overheden

Portaal   Politiek
Portaal   Nederland

De kleinste gemeenten in Nederland hebben 9 zetels, de grootste 45. In de Gemeentewet is het aantal raadsleden als volgt vastgesteld:

Inwoners Leden
tot 3000 9
3001-6.000 11
6001-10.000 13
10.001-15.000 15
15.001-20.000 17
20.001-25.000 19
25.001-30.000 21
30.001-35.000 23
35.001-40.000 25
40.001-45.000 27
45.001-50.000 29
50.001-60.000 31
60.001-70.000 33
70.001-80.000 35
80.001-100.000 37
100.001-200.000 39
200.001 of meer 45

Tot 1994 was het laagste aantal 7.

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur per 7 maart 2002, maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad. Daardoor is de huidige situatie (meer) vergelijkbaar met die van de Tweede Kamer (het parlement) op landelijk niveau. Op landelijk niveau kunnen ministers geen deel uitmaken van de volksvertegenwoordiging. De Nederlandse gemeenteraden worden om de vier jaar gekozen. Ze worden bijgestaan door een raadsgriffier. Ook de functie van raadsgriffier is ingevoerd door de Wet dualisering gemeentebestuur. In kleinere gemeenten is de raadsgriffier veelal de enige ambtenaar waarover de gemeenteraad beschikt. In grotere gemeenten is er vaak een griffie, waar meerdere ambtenaren werkzaam zijn onder leiding van de raadsgriffier.

De bedoeling van de Wet dualisering gemeentebestuur was om gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders te ontvlechten, dus uit elkaar te halen. Dit gebeurde nadat een staatscommissie onder leiding van Douwe Jan Elzinga de regering had geadviseerd. Voorheen kon de gemeenteraad vooral gezien worden als het algemeen bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders kon worden gezien als het dagelijks bestuur, dat namens de gemeenteraad de gemeente bestuurde. De Wet dualisering gemeentebestuur bracht zodanige wijzigingen aan in de Gemeentewet dat de gemeenteraad vooral kaderstellende en controlerende taken kreeg. De gemeenteraad stelt sindsdien de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de gemeente besturen. De gemeenteraad controleert verder de wijze waarop het college zijn taken verricht. De bedoeling van dit alles is dat de gemeenteraadsleden minder vergaderen en meer tijd hebben om invulling te geven aan hun taken op het gebied van volksvertegenwoordiging.

Door de Wet dualisering gemeentebestuur is het aantal politici dat op gemeentelijk niveau actief is (gemeenteraadsleden plus wethouders) vergroot. Immers, een gemeentebestuur dat voorheen uit 35 raadsleden bestond waarvan er vier wethouder waren, heeft nadien 35 raadsleden plus vier anderen als wethouder. Dat was een onbedoeld neveneffect van de Wet dualisering gemeentebestuur. Door het kabinet-Balkenende III is een wetsvoorstel ingediend om de Gemeente- en Provinciewet te wijzigen en het aantal politici op gemeentelijk niveau weer terug te brengen op het oude peil. Het kabinet-Balkenende IV heeft dit wetsvoorstel echter weer ingetrokken.

Gemeenteraden vergaderen in de regel eenmaal per maand, onder voorzitterschap van de burgemeester. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door een daartoe door de gemeenteraad aangewezen raadslid. Voor de invoering van de Wet dualisering werd de gemeenteraad bij afwezigheid van de burgemeester voorgezeten door de locoburgemeester.

Nog in diverse gemeenten wordt de vergadering aangevangen en afgesloten met het ambtsgebed.

Ontdek meer Nederland per onderwerp

Nederlandse Grondwet

Nederlandse Grondwet

De Nederlandse Grondwet is de hoogste wet in Nederland. De grondwet schrijft voor hoe de overheid in elkaar zit en wat de rechten zijn van ingezetenen en burgers van Nederland. De huidige grondwet heet Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815. De datum 24 augustus 1815 is de dag waarop wat nu het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden genoemd ontstond. De grondwet kan gewijzigd worden. In 1848 is de grondwet aangepast om liberaal democratische rechten vast te stellen en in 1983 werden sociale grondrechten vastgesteld. Daarnaast zijn er allerlei kleinere wijzigingen aangebracht.

Monarchie in Nederland

Monarchie in Nederland

De Nederlandse monarchie begon in 1806 toen Lodewijk Napoleon door Napoleon Bonaparte werd aangesteld als koning van Holland, en het toenmalige Nederland korte tijd een vazalstaat van het Eerste Franse Keizerrijk werd. Daarvoor was het een republiek, nadat in 1581 de monarchie van de landsheren uit het Huis Habsburg was afgezworen. De monarchie werd voortgezet in 1813 toen Willem Frederik uit het Huis Oranje-Nassau, een zoon van erfstadhouder Willem V, de titel soeverein vorst der Verenigde Nederlanden aanvaardde.

Ministerraad (Nederland)

Ministerraad (Nederland)

De ministerraad in Nederland wordt gevormd door alle Nederlandse ministers. In Nederland heeft elke minister stemrecht. Staatssecretarissen hebben alleen toegang tot de raad als ze zijn uitgenodigd. De minister-president is voorzitter van de ministerraad. In de Nederlandse ministerraad wordt overlegd over het algemeen regeringsbeleid, besluiten worden bij meerderheid genomen.

Kabinet-Rutte IV

Kabinet-Rutte IV

Het kabinet-Rutte IV is sinds 10 januari 2022 het Nederlandse kabinet. Het wordt gevormd door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Mark Rutte is de minister-president. Het kabinet-Rutte IV is een meerderheidskabinet dat alleen in de Tweede Kamer kan rekenen op een geringe meerderheid. Het kabinet bestaat uit dezelfde partijen als het voorgaande kabinet-Rutte III.

Minister-president van Nederland

Minister-president van Nederland

De minister-president van Nederland is de voorzitter van de ministerraad. Hij is tevens minister van Algemene Zaken. De minister-president draagt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het optreden van de leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast vertegenwoordigt hij Nederland in de Europese Raad. Sinds 14 oktober 2010 vervult Mark Rutte deze functie.

Lijst van premiers van Nederland

Lijst van premiers van Nederland

Deze lijst van premiers van Nederland geeft een overzicht van de voorzitters van de ministerraad en ministers-presidenten van Nederland sinds 1848. In 1848 werd bij een veelomvattende grondwetsherziening de positie van de ministers vastgelegd. Wat na 1945 "premier" ging heten, heette sindsdien voorzitter van de ministerraad. De aanduiding minister-president wordt gebruikt sinds 1945; sinds 1983 is deze functie opgenomen in de Grondwet. Ook de minister-president wordt informeel premier genoemd.

Mark Rutte

Mark Rutte

Mark Rutte is een Nederlands politicus. Sinds 14 oktober 2010 is hij minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken en daarmee de langstzittende minister-president in de Nederlandse geschiedenis. Hij is tevens politiek leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Hoge Colleges van Staat

Hoge Colleges van Staat

Nederland kent enkele Hoge Colleges van Staat. Kenmerk van deze colleges is dat ze (grond)wettelijk bepaald onafhankelijk zijn.

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Eerste Kamer der Staten-Generaal, kortweg Eerste Kamer of Senaat, vormt tezamen met de Tweede Kamer de Nederlandse Staten-Generaal. De Kamer heeft 75 zetels. De leden worden voor vier jaar gekozen door de leden van de Provinciale Staten van alle provincies en door de leden van de Kiescolleges voor de Eerste Kamer.

Historische zetelverdeling Eerste Kamer

Historische zetelverdeling Eerste Kamer

Onderstaand volgt een overzicht van de zetelverdeling van de Eerste Kamer sinds de grondwetsherziening in 1848.

Eerste Kamerverkiezingen

Eerste Kamerverkiezingen

De samenstelling van de Nederlandse Eerste Kamer wordt bepaald door getrapte verkiezingen.

Eerste Kamerverkiezingen 2019

Eerste Kamerverkiezingen 2019

De Eerste Kamerverkiezingen van 2019 waren reguliere Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 27 mei 2019.

België

In België heeft een gemeenteraad maximaal 55 zetels. Schepenen en burgemeesters maken daar ook deel van uit. De Belgische gemeenteraden worden om de zes jaar gekozen. De laatste maal was in 2018, zie Belgische lokale verkiezingen 2018.

De gemeentekieswet wordt apart geregeld in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, maar het aantal gemeenteraadsleden werd nergens gewijzigd en valt nog steeds samen:

inwoners leden
tot 999 7
1.000-1.999 9
2.000-2.999 11
3.000-3.999 13
4.000-4.999 15
5.000-6.999 17
7.000-8.999 19
9.000-11.999 21
12.000-14.999 23
15.000-19.999 25
20.000-24.999 27
25.000-29.999 29
30.000-34.999 31
35.000-39.999 33
40.000-49.999 35
50.000-59.999 37
60.000-69.999 39
70.000-79.999 41
80.000-89.999 43
90.000-99.999 45
100.000-149.999 47
150.000-199.999 49
200.000-249.999 51
250.000-299.999 53
300.000 of meer 55

Aan het maximum komt in heel België enkel de stad Antwerpen; aan de kleinste categorie komen enkel de faciliteitengemeenten Herstappe en Mesen (deze laatste schommelt echter tussen de kleinste en tweede kleinste categorie).

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk. Hij moet echter minstens tien keer per jaar vergaderen, wat veelal neerkomt op eenmaal per maand. De voorzitter van de gemeenteraad is bevoegd voor het bijeenroepen van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. In tegenstelling tot vroeger is de burgemeester niet meer van rechtswege de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter wordt voorgedragen zonder (geheime) stemming.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat, of als de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden hiertoe beslist. Het verslag van de openbare zitting van de gemeenteraad is openbaar en eventueel te verkrijgen door gebruik te maken van de wetgeving openbaarheid van bestuur.

Sinds 1 januari 2007 kan elke burger zich via een verzoekschrift ook richten tot de gemeenteraad. Dit was een van de wijzigingen van het gemeentedecreet. In februari 2004 schreef Dirk Holemans hiervoor een voorstel van decreet.[1] Alhoewel de grondwet elke burger dit recht reeds lang toekende in zijn relatie met elke overheid, bleef het tot dan toe onmogelijk voor een burger in Vlaanderen om zich schriftelijk te richten tot de gemeenteraad.

Verkiezingen

Zie Belgische gemeenteraadsverkiezingen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De gemeenteraad wordt elke zes jaar op de tweede zondag van oktober verkozen.

Ontdek meer België per onderwerp

Burgemeester

Burgemeester

Een burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau. Internationaal is er een verscheidenheid aan functies en macht die een burgemeester heeft.

Belgische lokale verkiezingen 2018

Belgische lokale verkiezingen 2018

De Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen van 2018 vonden plaats op zondag 14 oktober 2018.

Gemeentekieswet

Gemeentekieswet

De Gemeentekieswet, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 4 augustus 1932, is een Belgische wet die de verkiezing van de leden van Belgische gemeenteraden regelt of regelde. Het basisdocument voor de Gemeentekieswet is de Algemene kieswet. De gemeentekieswet gold op het grondgebied van fusiestad Groot-Antwerpen niet alleen voor de verkiezing van de gemeenteraadsleden maar ook van de leden van de districtsraden.

Antwerpen (stad)

Antwerpen (stad)

Antwerpen is een centrumstad in het Vlaams Gewest in België. Het is de hoofdstad van de provincie Antwerpen en van het gelijknamige arrondissement. Antwerpen telt ruim 530.000 inwoners (2022) en is daarmee qua inwonertal de grootste gemeente van België. Naar oppervlakte is het met 20.429 hectare de op twee na grootste gemeente, na Doornik en Couvin.

Herstappe

Herstappe

Herstappe is een plaats en faciliteitengemeente in de provincie Limburg in België. Ze behoort tot het kieskanton en het gerechtelijk kanton Tongeren. De gemeente telde op 1 januari 2022 79 inwoners, waardoor het de gemeente is met het kleinste aantal inwoners van België.

Mesen

Mesen

Mesen is een stad en faciliteitengemeente in de Westhoek in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Mesen kreeg bij Wet van 19 juli 1985 opnieuw de stadstitel, die het in de napoleontische periode verloren was. De stad telt amper 1000 inwoners en is daarmee de kleinste stad van België. Omdat Mesen een faciliteitengemeente is, fuseerde het niet met andere gemeenten.

Dirk Holemans

Dirk Holemans

Dirk Holemans is een Belgisch publicist, coördinator van de sociaal-ecologische denktank Oikos, hoofdredacteur van het gelijknamig tijdschrift en voormalig politicus.

Belgische gemeenteraadsverkiezingen

Belgische gemeenteraadsverkiezingen

De Belgische gemeenteraadsverkiezingen zijn verkiezingen waarbij de gemeenteraden van de 581 Belgische steden en gemeenten worden verkozen. Sinds 2001 worden deze door de drie gewesten georganiseerd. Er is dus aparte wetgeving voor de 300 Vlaamse, 19 Brusselse en 262 Waalse gemeenten, maar in alle drie worden ze nog steeds zesjaarlijks op de tweede zondag van oktober gehouden. Omdat voor alle gemeenten op dezelfde dag verkiezingen worden gehouden, spreekt men veelal van gemeenteraadsverkiezingen.

Belgische lokale verkiezingen 1994

Belgische lokale verkiezingen 1994

De Belgische gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 1994 vonden plaats op zondag 9 oktober 1994.

Belgische lokale verkiezingen 2000

Belgische lokale verkiezingen 2000

De Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen van 2000 vonden plaats op zondag 8 oktober 2000. Het was de laatste keer dat dit door de federale overheid werd georganiseerd, hierna is deze bevoegdheid overgedragen aan de drie gewesten.

Belgische lokale verkiezingen 2006

Belgische lokale verkiezingen 2006

De Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen van 2006 vonden plaats op zondag 8 oktober.

Belgische lokale verkiezingen 2012

Belgische lokale verkiezingen 2012

De Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen van 2012 vonden plaats op zondag 14 oktober.

Bron: "Gemeenteraad", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, March 20th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenteraad.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.