Onze uitbreiding krijgen

Journalist

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Een journaliste voor de camera
Een journaliste voor de camera

Een journalist of journaliste is een beroepsbeoefenaar die nieuwsfeiten verzamelt over recente gebeurtenissen van algemeen belang, die deze feiten onderzoekt of analyseert en daarover publiceert in een actueel (nieuws)medium. Deze activiteit wordt journalistiek genoemd, een woord dat is afgeleid van het Franse journal, wat dagboek of later dagblad betekent. Een journalist wordt vaak gezien als de beoefenaar van een vrij beroep, dat wil zeggen dat hij of zij vaak werkt vanuit een diepere motivatie die losstaat van een directe aanstelling of opdracht, te vergelijken met die van bijvoorbeeld een arts of priester. Journalisten wensen te beschikken over een wettelijk erkend verschoningsrecht. Ook kan journalistieke bronbescherming nodig zijn. In Nederland is dit sinds 1 oktober 2018 bij wet geregeld[1].

Ontdek meer Journalist per onderwerp

Nieuws

Nieuws

Nieuws omvat alle informatie van een zeker algemeen belang die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken. Het gaat daarbij vaak over een recente maatschappelijke gebeurtenis met een zekere impact, die in de actualiteit is gekomen omdat er collectieve belangstelling voor bestaat. De aanduiding "nieuws" kan echter ook betrekking hebben op gebeurtenissen uit het verdere verleden die niet eerder als zodanig werden ontsloten voor een brede kring van belangstellenden. Het kan daarnaast ook gaan om een onthulling van feiten die velen interessant vinden, of om publiciteit die is veroorzaakt door een informatielek.

Algemeen belang

Algemeen belang

Het algemeen belang is datgene dat voor het welzijn van het volk in zijn geheel nuttig, gewenst of nodig is. De term is - hoewel niet eenvoudig te definiëren - toch in de maatschappelijke en politieke discussie binnen democratieën onmisbaar. Ze duidt er beslist niet op wat het volk - als het bijvoorbeeld over allerlei zaken zou stemmen - kennelijk wil. Het omgekeerde is het individueel belang.

Journalistiek

Journalistiek

Journalistiek is te omschrijven als het verzamelen van meestal nieuwe of actuele gegevens, ze bewerken en met enige regelmaat publiceren voor het publiek in het algemeen of voor bepaalde publieksgroepen. Daarbij gaat het om gegevens die meestal van algemeen belang zijn, waarbij met name onderwerpen als politiek, economie en veiligheid worden gevolgd, afgezien van plotselinge sterk negatieve en in mindere mate positieve verschijnselen.

Vrij beroep

Vrij beroep

Een vrij beroep is een beroep dat niet in dienstverband wordt uitgeoefend. De exacte definitie verschilt van land tot land.

Arts

Arts

Een arts, dokter/dokteres of medicus/medica is een persoon die gerechtigd is de geneeskunde te beoefenen. Een geneesheer is meestal een verouderd synoniem voor arts, maar kan ook van toepassing zijn op een geneeskundige die zonder doctorstitel geneeskunde uitvoert. Artsen zijn, behalve aan het civiele en strafrecht, ook onderworpen aan het medisch tuchtrecht.

Priester

Priester

Een priester of priesteres is in de meeste religies een beambte die als leider of voorganger van cultische handelingen optreedt als bemiddelaar tussen haar godheid en de mensen. Het woord is via het Latijnse presbyter afgeleid van het Griekse: πρεσβύτερος; presbuteros dat "oude(re) man" of "ouderling" betekent.

Verschoningsrecht

Verschoningsrecht

Verschoningsrecht is het recht van een getuige om te weigeren antwoord te geven op vragen, die door een rechter aan hem of haar worden gesteld. Dit verschoningsrecht is wettelijk omschreven en komt toe aan een bepaalde categorie getuigen in verband met bloedverwantschap of een bepaalde vertrouwelijke functie. Dit recht komt deze getuigen ook toe tegenover opsporingsambtenaren tijdens hun onderzoek naar een vermoedelijk of mogelijk door een ander gepleegd strafbaar feit, doch deze zijn echter niet verplicht hen op dat recht te wijzen.

Algemeen

De pers met Vladimir Poetin
De pers met Vladimir Poetin

Iedereen die journalistiek als beroep heeft kan zich in Nederland en België journalist noemen, ongeacht met welk communicatiemiddel hij of zij werkt en of het bezoldigd gebeurt of niet. Daar staat tegenover dat veel organisaties, waaronder de overheid bepaalde eisen aan journalisten stellen, willen zij aanspraak kunnen maken op bijzondere (pers-)faciliteiten. Zo'n eis kan zijn het bezit van een politieperskaart of een andere perskaart voor toelating tot een rampgebied. Sommige organisaties eisen accreditatie alvorens journalisten worden toegelaten tot bijvoorbeeld de perstribune van het parlement. Ook journalistenvakbonden zoals in Nederland de Nederlandse Vereniging van Journalisten, stellen eisen aan de toelating van nieuwe leden.

Journalisten van grotere kranten en programma's werken voornamelijk in loondienst, maar veel journalisten zijn freelance (vooral vanwege bezuinigingen bij kranten en andere redacties).

Het werk van een verslaggever wordt door een redacteur of eindredacteur gecontroleerd en zo nodig bewerkt voordat het wordt gepubliceerd. Elk medium heeft hiervoor zijn eigen systematiek. Op veel kleinere krantenredacties vallen de functies verslaggever en redacteur vaak samen. De eindverantwoordelijkheid over de gehele journalistieke inhoud van de publicatie valt onder een hoofdredacteur; de eindredacteur is meestal degene die de actueel uitgebrachte editie goedkeurt.

In sommige landen is het beroep van journalist niet zonder risico’s: in autoritair bestuurde landen werden journalisten meermaals veroordeeld tot gevangenisstraffen. Zelfs hun leven kan in gevaar zijn, ook in Europese landen: zo werd in 2017 de Maltese Daphne Caruana Galizia vermoord, en in 2018 de Slovaak Ján Kuciak

Ontdek meer Algemeen per onderwerp

Communicatiemiddel

Communicatiemiddel

Een communicatiemiddel is een informatiedrager om mee te communiceren. Onderscheid kan worden gemaakt op basis van de gebruikte techniek, de zintuigelijke vorm van de informatie, of naar het bereik (massacommunicatie).

Perskaart

Perskaart

Een perskaart is een meestal internationaal erkende kaart voor journalisten. Bij veel organisaties, bijvoorbeeld de politie, verleent men vaak alleen medewerking aan mensen in het bezit van een perskaart.

Accreditatie

Accreditatie

Met accreditatie wordt in het algemeen een procedure bedoeld waarbij een derde partij een geschreven garantie geeft dat een product, proces, dienst of persoon beantwoordt aan specifieke vereisten. De term 'accreditatie' is op zichzelf echter niet beschermd en kan vrijelijk door iedere persoon of instantie worden gebruikt.

Parlement

Parlement

Een parlement is het hoogst verkozen beraadslagende orgaan van een democratische rechtsstaat, bestaande uit verkozen vertegenwoordigers van het volk, dat een essentiële rol speelt in de totstandkoming van wetgevende akten en in zijn totaliteit of in zijn onderdelen controle uitoefent op de uitvoerende macht. De naam is afgeleid van het Franse parler, wat "praten" betekent; een parlement is een gesprek, een discussie, dus een vergadering waar mensen discussiëren over zaken. Een volksvertegenwoordiging heet alleen parlement in een parlementair systeem, haar tegenhanger in een presidentieel systeem wordt congres genoemd.

Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nederlandse Vereniging van Journalisten

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is een Nederlandse beroepsvereniging voor mensen werkzaam als journalist in de breedste zin des woords; onder meer voor fotografen, redacteuren, programmamakers, tekstschrijvers en bladenmakers.

Freelance

Freelance

Freelance is een term die niet in de wet voorkomt, maar in bepaalde gevallen gebruikt wordt in verband met het verrichten van arbeid zonder dienstbetrekking. Gevolg hiervan is dat er geen verzekeringsplicht is voor de werknemersverzekeringen. Voor verschillende wetten gelden verschillende criteria voor ondernemerschap waar al of niet aan voldaan kan zijn.

Redacteur

Redacteur

Een redacteur of redactrice is iemand die verantwoordelijk is voor de bewerking (redactie) van de inhoud van een publicatie, bijvoorbeeld een krant, tv-programma, boek, tijdschrift, encyclopedie of website, of die feitelijk werkt aan die inhoud.

Eindredacteur

Eindredacteur

Een eindredacteur is een journalistieke bureaufunctie. Hij of zij coördineert het totale tot stand komen van een mediaproduct zoals een dagblad, tijdschrift of televisieprogramma en bewaakt de productiestroom en de deadlines. Eindredacteuren werken meestal bij nieuwsorganisaties, maar ook bij kleinere tijdschriften.

Autoritarisme (politicologie)

Autoritarisme (politicologie)

Autoritarisme is een staatsvorm gebaseerd op ondergeschiktheid tegenover de staat, waarbij er ingeperkte mogelijkheid is om oppositie te vormen en de uitvoerende macht op wetmatige manier te contesteren.

Malta (land)

Malta (land)

Malta, officieel de Republiek Malta, is een Zuid-Europese dwergstaat gelegen in de Middellandse Zee die bestaat uit de eilanden Malta, Gozo, Comino, het kleinere Manoel Island en de onbewoonde eilanden Cominotto, Filfla, Fungus Rock en de Saint Paul's Islands.

Daphne Caruana Galizia

Daphne Caruana Galizia

Daphne Anne Caruana Galizia, geboren als Daphne Anne Vella, was een Maltese journaliste, schrijfster, en anticorruptie-activiste, die verslag uitbracht over politieke gebeurtenissen in Malta.

Moord op Ján Kuciak

Moord op Ján Kuciak

Op 25 februari 2018 werd Ján Kuciak doodgeschoten, samen met zijn verloofde Martina Kušnírová in hun huis in Veľká Mača, District Galanta, Slowakije.

Beroepsorganisaties

In Nederland

Elk artikel dat geproduceerd is door een journalist kan getoetst worden door een externe min of meer onafhankelijke commissie. In Nederland gebeurt dat door de Raad voor de Journalistiek. Iedereen die zich door een artikel benadeeld voelt, kan zich tot deze raad wenden. De raad heeft echter geen dwingende middelen om te straffen.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ is een belangenorganisatie voor Nederlandse journalisten.

In België

De titel journalist is in België niet beschermd, iedereen mag zich in België 'journalist' noemen zonder strafbaar te zijn. Enkel de titel van beroepsjournalist is wettelijk beschermd. De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten (AVBB) is op federaal niveau is bevoegd om via de Erkenningscommissie en de Commissie van Beroep de deontologie (erkende titel) van de beroepsjournalist te bewaken en perskaarten af te leveren of weer in te trekken.[2] Nederlandstalige journalisten kunnen terecht bij de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), Franstalige bij de Association des journalistes professionnels.

De wetgever heeft in een wet van 30 december 1963 de titel ingevoerd om professionele journalisten specifieke faciliteiten te geven en aannemelijke werkvoorwaarden realiseren om hun werk uit te voeren. Enkel wie sinds twee jaar zijn (hoofd)beroep maakt van journalistiek, en dit in een medium dat algemene berichtgeving verstrekt, maakt aanspraak op de titel. Professionele journalisten die voor de gespecialiseerde media of vakpers werken, maken aanspraak op een eigen titel: die van journalist van beroep.[2] Hun belangenorganisatie, de Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers, ging medio 2016 op in de VVJ.

Bij betwistingen kunnen Nederlandstalige beroepsjournalisten in België een beroep doen op de Raad voor de Journalistiek.

Daarnaast bestaat in België nog de Vlaamse Journalisten Vereniging (VJV), die uit 1965 dateert en onderdeel uitmaakt van de Vlaamse Beweging.[3] Deze vereniging geeft een eigen perskaart uit, die echter geen officiële status heeft. De VJV is met name sterk vertegenwoordigd onder journalisten die hun vak parttime of als nevenbetrekking uitoefenen.[4]

Ontdek meer Beroepsorganisaties per onderwerp

Raad voor de Journalistiek (Nederland)

Raad voor de Journalistiek (Nederland)

De Raad voor de Journalistiek (RvdJ) is een Nederlandse instelling, opgericht in 1960, die beoogt een onafhankelijk oordeel te vellen over journalistiek werk.

Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nederlandse Vereniging van Journalisten

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is een Nederlandse beroepsvereniging voor mensen werkzaam als journalist in de breedste zin des woords; onder meer voor fotografen, redacteuren, programmamakers, tekstschrijvers en bladenmakers.

Belangenorganisatie

Belangenorganisatie

Een belangenorganisatie is een organisatie voor belangenbehartiging. Het gaat vrijwel altijd om een duidelijk omschreven doel met een specifiek maatschappelijk nut en er zijn meestal leden of donateurs betrokken bij de belangenorganisatie.

Vlaamse Vereniging van Journalisten

Vlaamse Vereniging van Journalisten

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) is een Belgische belangenorganisatie van Vlaamse journalisten.

Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers

Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers

De Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers (VJPP), in het Frans Association des Journalistes de la Presse Périodique (AJPP), was een Belgische belangenorganisatie van journalisten.

Raad voor de Journalistiek (België)

Raad voor de Journalistiek (België)

De Raad voor Journalistiek is een Belgische onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media die werd opgericht op 6 maart 2002. De Raad voor de Journalistiek behandelt klachten over de journalistieke beroepspraktijk.

Vlaamse Journalisten Vereniging

Vlaamse Journalisten Vereniging

De Vlaamse Journalisten Vereniging (VJV) is een belangenorganisatie van Vlaamse journalisten. De organisatie is gehuisvest in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen (IPV) te Antwerpen. De VJV is met name sterk vertegenwoordigd onder journalisten die dat werk freelance en/of als nevenberoep doen.

Vlaamse Beweging

Vlaamse Beweging

De Vlaamse Beweging is een stroming van personen en verenigingen die zich richten op de culturele, politieke en economische emancipatie van Vlaanderen en de Vlamingen. De Vlaamse Beweging streeft naar meer bestuurlijke autonomie en/of Vlaamse onafhankelijkheid.

Opleiding

In Nederland

In Nederland kan men een hbo-studie journalistiek volgen in Rotterdam, Zwolle, Tilburg, Utrecht, Ede of Amsterdam. In Amsterdam heet de opleiding Nieuws en Media. Hoewel bij het merendeel een studieduur geldt van vier jaar, kunnen studenten aan de Rotterdamse, Edese, Utrechtse en Zwolse hbo-opleidingen journalistiek in drie jaar afstuderen door de 'versnelde route' te kiezen.

Na afronding van deze bachelor opleiding verkrijgt men de internationaal herkenbare graad Bachelor of Journalism (BJ). Tegenwoordig is het in Nederland ook mogelijk om een universitaire vervolgstudie te doen in journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht of de Rijksuniversiteit Groningen, alle leidende tot de universitaire graad Master of Arts (MA). Ook een aantal hogescholen in Nederland bieden vervolgopleidingen aan, maar dan leidende tot de professionele Master of Journalism (MJ). Deze masterstudies waren eerder al in andere landen mogelijk.

In België

In Vlaanderen bestaat sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur een Bachelor in de Journalistiek aan de hogescholen van Antwerpen, Brussel, Mechelen, Hasselt, Gent en Kortrijk. Een driejarige studie dus. Een Master in de journalistiek bestaat enkel aan deLessius Hogeschool, de VLEKHO en de Erasmushogeschool. Deze studie is enkel toegankelijk voor academische bachelors en masters. Studenten met een professionele bachelor journalistiek moeten een schakeljaar volgen om aan deze master te mogen beginnen. De Universiteit Gent biedt binnen de opleiding tot Master in de communicatiewetenschappen een afstudeerrichting journalistiek aan.

Ook communicatiewetenschappelijke opleidingen die niet uitdrukkelijk focussen op journalistiek kunnen gezien worden als een goede voorbereiding op het beroep. Hetzelfde geldt voor een opleiding tot Bachelor in de toegepaste communicatie. Meer algemeen is elke hogere opleiding waarin taalvaardigheid en algemene ontwikkeling ruim aan bod komen een goede voorbereiding op het beroep van journalist. Veel journalisten zijn bijvoorbeeld germanist, romanist of historicus van opleiding.

Ontdek meer Opleiding per onderwerp

Hoger beroepsonderwijs

Hoger beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs, dat wordt afgekort als hbo, is een onderwijsvorm binnen het hoger onderwijs in Nederland en Suriname.

Tilburg

Tilburg

Tilburg is een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Tilburg. Op 1 januari 2021 had de stad 199.185 inwoners.

Bachelor

Bachelor

Bachelor is een graad die aangeeft dat iemand succesvol een bacheloropleiding heeft voltooid aan een instelling voor hoger onderwijs; in Vlaanderen en Nederland is dat een hogeschool of universiteit.

Nederland

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam is een universiteit in Rotterdam. De universiteit is vernoemd naar de Rotterdamse humanist Desiderius Erasmus.

Universiteit Leiden

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden werd opgericht in 1575 en is de oudste universiteit van Nederland. De universiteit telt zeven faculteiten, waaraan in 2021 meer dan 34.000 studenten ingeschreven stonden. De naam van de universiteit was tot 1998 Rijksuniversiteit Leiden (RUL). Alumni van de Universiteit Leiden ontvingen 16 Nobelprijzen.

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht (UU) is een Nederlandse universiteit in de stad Utrecht. Met meer dan 30.000 studenten is de UU een van de grootste universiteiten van Nederland. Aan de universiteit zijn ongeveer 6.000 medewerkers verbonden, waarvan 640 hoogleraren. De universiteit biedt bacheloropleidingen, minors, masteropleidingen en promotietrajecten. Er zijn zeven faculteiten. In 2019 bedroeg het totale jaarbudget circa 810 miljoen euro.

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de universiteit in de Nederlandse stad Groningen. De universiteit is gesticht in 1614 en daarmee na de Universiteit Leiden de oudste nog bestaande universiteit van Nederland. Met circa 37.000 studenten en ongeveer 6.000 medewerkers is het een van de grootste Nederlandse universiteiten.

Master of Arts

Master of Arts

Master of Arts is een academische graad in de bachelor-masterstructuur, maar de graad kan ook door sommige andere instellingen voor hoger onderwijs worden gegeven.

Bachelor-masterstructuur

Bachelor-masterstructuur

De bachelor-masterstructuur is een nadere uitwerking van de afspraken die 29 Europese landen in 1999 in het kader van het Bolognaproces hebben gemaakt om in tien jaar te komen tot één Europese hogeronderwijsruimte.

Hogeschool

Hogeschool

Een hogeschool is een onderwijsinstelling voor niet-universitair hoger onderwijs.

Plantijn Hogeschool

Plantijn Hogeschool

De Plantijn Hogeschool ontstond in 1995 uit de fusie van de provinciale hogescholen in de provincie Antwerpen. Ze werd genoemd naar de stadsgenoot en drukker Christoffel Plantijn, die in zijn tijd verdienste had in het "verspreiden van de wetenschap". In het leerjaar 2010-2011 telde de school zo'n 3700 studenten. Vanaf 2013 vormt de Plantijn Hogeschool met Artesis Hogeschool Antwerpen samen de nieuwe fusie-hogeschool AP, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

Soorten journalisten

Journalisten kunnen worden getypeerd naar medium: 'schrijvende pers', foto, televisie, radio, internet. Ook kan een onderscheid gemaakt worden naar werkwijze of functie, en naar onderwerp of specialisatie.

Een indeling op basis van journalistieke functies op een redactie:

Daarnaast een indeling op basis van specialisaties op bepaalde gebieden, zoals

Ontdek meer Soorten journalisten per onderwerp

Pers (media)

Pers (media)

Pers is een overkoepelende benaming voor bijna alle vormen van journalistieke media die gericht zijn op het publiek berichten over recente gebeurtenissen. Hieronder vallen onder andere:Kranten Tijdschriften Journaals Nieuwswebsites.

Commentaar (journalistiek)

Commentaar (journalistiek)

Het commentaar of editoriaal is in de journalistiek de hoofdredactionele opinie; een essayistisch betoog van hooguit 500 woorden.

Eindredacteur

Eindredacteur

Een eindredacteur is een journalistieke bureaufunctie. Hij of zij coördineert het totale tot stand komen van een mediaproduct zoals een dagblad, tijdschrift of televisieprogramma en bewaakt de productiestroom en de deadlines. Eindredacteuren werken meestal bij nieuwsorganisaties, maar ook bij kleinere tijdschriften.

Onderzoeksjournalistiek

Onderzoeksjournalistiek

Onderzoeks- of researchjournalistiek is een gespecialiseerde tak van de journalistiek die zich bezighoudt met diepgravend en vaak langdurig speurwerk naar nieuwsfeiten. Het journalistieke zoekwerk is gericht naar onthullingen en achtergronden die iets te maken kunnen hebben met bijvoorbeeld misdaad, corruptie, wanbeleid, wetsovertreding of andere zaken die zonder al die extra inzet aan publieke waarneming onttrokken zouden blijven.

Persfotograaf

Persfotograaf

Een persfotograaf of fotojournalist is een persoon die persfotografie bedrijft; het maken van foto'van bijvoorbeeld nieuwsonderwerpen, ter publicatie in kranten en tijdschriften.

Presentator

Presentator

Een presentator of presentatrice is doorgaans een persoon die radio- of televisie-programma's presenteert – maar ook evenementen die niet worden uitgezonden, kunnen een presentator hebben. Niet zelden heeft die persoon daarnaast een ander beroep, zoals acteur, zanger, model of omroepproducent, maar is bij het grote publiek vooral bekend als de stem of het gezicht van één of meer mediaprogramma's. Sommige zijn geselecteerd vanwege het winnen van een schoonheids- of andere tv-wedstrijd; andere worden later bijvoorbeeld acteur.

Bedrijfsjournalist

Bedrijfsjournalist

Een bedrijfsjournalist is een journalist die werkzaam is in dienst van een organisatie en diens doelstellingen actief ondersteunt, of als zelfstandige of in dienst van een bureau werkt voor een organisatie of bedrijf. Belangrijke eigenschappen: journalistieke vaardigheden en attitudes verbonden aan communicatie-attitudes als zakelijk inzicht, organisatiesensitiviteit en commercieel gevoel. In vergelijking met bijvoorbeeld de krantenjournalist beheerst de bedrijfsjournalist meer media. Hij heeft meer taken en verantwoordelijkheden; naast uitvoering ook ontwikkeling en productie. Hij overlegt met bijvoorbeeld vormgevers en drukkers. Naar schatting van de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals Logeion werken er 8000 bedrijfsjournalisten in Nederland en is er jaarlijks behoefte aan 400 beginnende bedrijfsjournalisten. Het aanbod is niet meer dan op zijn hoogst enkele tientallen.

Economie

Economie

Economie is een wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes die mensen maken bij de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen macro-economie, waar vragen naar voren komen over de nationale en wereldwijde economie, zoals werkloosheid, inflatie en rentestanden, meso-economie en micro-economie, over het gedrag van bedrijven en consumenten.

Kunst

Kunst

Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Het omvat een breed scala aan menselijke activiteiten, waaronder schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, moderne mediakunst, theater, dans, muziek en zang, fotografie, film, architectuur, literatuur en poëzie.

Misdaad

Misdaad

Misdaad is het breken van de wet, dat kan leiden tot veroordeling door een rechter. In België gebruikt men daarvoor het woord misdrijf. De term kan ruim worden gedefinieerd als een strafbaar feit of delict. Het begrip heeft een verschillende juridische betekenis per land. In Nederland wordt de term sinds 1886 niet meer in juridische zin gebruikt. In België is misdaad wel een strafrechtelijk begrip, dat staat voor de ergste misdrijven, terwijl 'wanbedrijf' en 'overtreding' de twee lichtere categorieën zijn. Misdaad wordt ook gebruikt als synoniem voor criminaliteit. Degene die zich schuldig maakt aan een misdaad wordt een misdadiger of crimineel genoemd.

Muziek

Muziek

Muziek of toonkunst is de kunstzinnige schikking en combinatie van de klanken van muziekinstrumenten en de menselijke stem om schoonheid van vorm dan wel uitdrukking van emotie te bereiken. Het woord 'muziek' is afgeleid van het Griekse μουσική (mousikè), 'kunst van de Muzen'.

Politiek

Politiek

Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. Waar de scheidslijn loopt tussen het politieke en het ethische en sociale is een vraag waar veel verschil van mening over bestaat. De meeste wetenschappers erkennen dat er sprake moet zijn van enig potentieel tot het gebruik van macht of geweld om een vraagstuk als politiek te bestempelen — bij het beslissen van een politiek conflict is meestal sprake van een verplaatsing van macht van de ene groep of persoon naar een andere groep of persoon.

Bron: "Journalist", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, February 14th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Journalist.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Categorieën

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.