Onze uitbreiding krijgen

Longembolie

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Een longembolie is een embolie (afsluiting) van een longslagader (arteria pulmonalis), waardoor het door die slagader aangeleverde bloed aan de long niet of slechts gedeeltelijk van zuurstof kan worden voorzien. Dit heeft negatieve gevolgen voor de zuurstofopname in de long, in mindere mate voor het aangedane deel van de long zelf (de zuurstofvoorziening verloopt primair via de bronchiale arteriën, omdat de longslagader zuurstofarm bloed vervoert naar de longen), en - bij zeer grote afsluitingen - voor het hart. De afsluiting bestaat vrijwel altijd uit een bloedstolsel, hoewel onder zeer bijzondere omstandigheden andere embolieën weleens kunnen optreden (bijvoorbeeld met lucht).

Ontdek meer Longembolie per onderwerp

Embolie

Embolie

Een embolie is de afsluiting van een slagader of een ader, door wat voor materiaal dan ook, dat zich in het bloedvat kan huisvesten en zijn holte kan afsluiten. Meest voorkomend is een trombo-embolie. Dat is trombose gevormd in de ene locatie die zich losmaakt van de vaatwand en zich ergens anders in de bloedcirculatie nestelt en daar dus het bloedvat verstopt.

Longslagader

Longslagader

De longslagaders zijn de bloedvaten die vanuit de rechterhartkamer naar de longen gaan. Ze vertakken zich min of meer parallel aan de bronchiale boom. Vergeleken met de lichaamsslagaders, die het bloed van de linkerhartkamer naar het lichaam vervoeren, is de wand ervan veel dunner. De longslagaders zijn kort en dik. De druk in de rechtercirculatie is lager dan links, en wel in de orde van 10 mm Hg. Verder is het bloed in de longslagaders zuurstofarm; het is op zijn tocht door het lichaam van de meeste zuurstof ontdaan. De longaders bevatten na de passage door de longen weer zuurstofrijk bloed dat wordt teruggevoerd naar de linkeratrium.

Long (orgaan)

Long (orgaan)

Longen zijn gepaarde inwendige ademhalingsorganen van gewervelde dieren, met uitzondering van de meeste vissen en sommige amfibieën.

Hart

Hart

Een hart is een orgaan dat bloed of hemolymfe verpompt in de circulatie van veel dieren. Daarbij zijn drie hoofdvormen te onderscheiden. Bij gewervelden bestaat het uit een tot vier hartspierweefsel bevattende holtes of kamers. Veel weekdieren en geleedpotigen beschikken over een buisvormig hart van hartspierweefsel, wat een evolutie is van bloedvaten bestaande uit myoepitheliale cellen die het bloed peristaltisch verpompen.

Oorzaken

Een longembolie wordt meestal veroorzaakt doordat in grote aders in het bovenbeen of in het bekken (een enkele keer in het hart) trombose ontstaat. De stolsels kunnen losschieten en dan via het hart de longen bereiken. Diepveneuze trombose en longembolie worden beschouwd als een ziekte.

Bij sommige ziekten, zoals kanker, na grote operaties, vooral in de buik, en bij zwangerschap ontstaat makkelijker trombose waardoor deze patiënten ook een grotere kans hebben een longembolie te ontwikkelen. Ook patiënten met ernstige astma hebben een bijna negen keer verhoogde kans op een longembolie; de oorzaak hiervan is nog niet duidelijk.[1]

Grote of herhaalde longembolieën kunnen fataal zijn: met name de zogenaamde 'ruiterembolie' waarbij een groot stolsel de longarterieën van beide longen in één keer afsluit, leidt tot een complete en onmiddellijke opgeheven pompwerking van het hart met plotse dood als gevolg. Anders dan vaak wordt gedacht komen longembolieën vrijwel nooit uit aders onder het niveau van de knie, de plaats waar men meestal wel het duidelijkst de symptomen van een trombose waarneemt.

Bij het aanprikken van een bloedvat kan per ongeluk lucht in het vat gespoten worden. Er is dan sprake van een luchtbel die zich gedraagt als embolus. Andere oorzaken van longembolieën zijn vetbolletjes (vaak bij een breuk in een van de langere botten), vruchtwater bij een bevalling of decompressieziekte bij duikers.

Ontdek meer Oorzaken per onderwerp

Trombose

Trombose

Trombose is de aandoening dat er in een bloedvat een bloedstolsel, de zogenaamde trombus, gevormd wordt. Trombose kan ontstaan in slagaderen en aderen. Een slagaderlijke (arteriële) trombus leidt tot een verminderde bloedtoevoer in de weefsels die door deze slagader worden verzorgd. Een slagaderlijke trombose ontstaat meestal in samenhang met atherosclerose. Een aderlijke (veneuze) trombus leidt tot verminderde bloedafvoer en zwelling.

Diepveneuze trombose

Diepveneuze trombose

Een diepveneuze trombose (DVT), ook bekend als trombosebeen, is een trombose die meestal ontstaat in de bloedvaten van de benen, maar soms kan deze ook in de armen optreden: het syndroom van Paget-von Schrötter. Ziekteverschijnselen zijn een gevoelloos been, pijn, een zwelling of roodheid. Indien een bloedstolsel (trombus) uit een diepveneuze trombose losschiet ontstaat een longembolie, hetgeen een ernstige en potentieel dodelijke complicatie is van een DVT.

Kanker

Kanker

Kanker is een aandoening die gekenmerkt wordt door de volgende verschijnselen:er zijn cellen die zich onbeheerst vermenigvuldigen en dit blijven doen; de woekerende cellen breiden zich uit in omliggend weefsel en richten hier schade aan ; de woekerende cellen verspreiden zich ook naar ver weg gelegen plaatsen in het lichaam. Dit geschiedt via de lymfevaten, via het bloed en in aanwezige lichaamsholten.

Astma

Astma

Astma is een veelvoorkomende chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen die wordt gekenmerkt door terugkerende symptomen, belemmering van de luchtstroom en bronchospasme. Symptomen zijn onder meer benauwdheid, kortademigheid, hoesten en piepende ademhaling. Een astma-aanval kan optreden bij prikkelende stoffen of stoffen waarvoor de patiënt allergisch is, bij een verkoudheid of na een zware inspanning. De ernst van de klachten kan per patiënt verschillen, variërend van lichte tot levensbedreigende gevallen.

Vet

Vet

Vetten zijn een uitgebreide groep van organische verbindingen bestaande uit triglyceriden. Dat zijn esters gevormd uit glycerol, een trifunctioneel alcohol, en drie vetzuren. Het type vet wordt bepaald door de erin aanwezige vetzuren en de andere al dan niet-verzeepbare bestanddelen. Vetten zijn typisch onoplosbaar in water door de aanwezigheid van de apolaire koolstofketens.

Botbreuk

Botbreuk

Een botbreuk of fractuur is het onderbreken van de continuïteit van het bot. Het kan gaan om een scheur in het bot, maar ook het volledig in stukken gebroken zijn van het bot. Binnen de geneeskunde wordt het #-teken gebruikt als afkorting van fractuur.

Vruchtwater

Vruchtwater

Vruchtwater is het vocht waar een embryo in ronddobbert in de baarmoeder. Het geeft het embryo een buffer, zodat het veilig in de buik zit, zonder te veel last te hebben van stoten of duwen in de buik. Het vruchtwater wordt vastgehouden door het vruchtvlies.

Symptomen

Heel vaak geeft een longembolie weinig tot geen symptomen, vooral bij kleine embolieën. Longembolie is ongetwijfeld een van de meest gemiste diagnosen. Is de embolie groter, dan kan men de volgende symptomen verwachten:[2]

Ontdek meer Symptomen per onderwerp

Diagnose

Diagnose

Diagnose heeft twee nauw samenhangende betekenissen:Het diagnose stellen of diagnosticeren is de kunst, techniek of handeling om de meest waarschijnlijke oorzaak te vinden van de waargenomen verschijnselen, kenmerken, klachten of symptomen. Hieraan voorafgaand moet op grond van medisch onderzoek een beschrijving zijn opgesteld met onderscheidende verschijnselen, kenmerken, klachten of symptomen. Een diagnose is dan de beschrijving met de lijst van verschijnselen, kenmerken, klachten of symptomen, onderscheidingscriteria en hun samenhang.

Benauwdheid

Benauwdheid

Dyspneu of dyspnoe, ook wel benauwdheid of kortademigheid, is de beleving van een bemoeilijkte ademhaling of het gevoel niet genoeg lucht binnen te krijgen. De oorzaken kunnen uiteenlopen van een normale reactie op zware fysieke inspanning tot aandoeningen van het ademhalingsstelsel of het hart en vaatstelsel.

Pijn

Pijn

Pijn is een sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging; ergens in het lichaam is een verwonding of dreigt er een te ontstaan. Soms ontstaat pijn echter ook zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak.

Koorts

Koorts

Koorts (febris) of pyrexie is een verhoging van de normale gemiddelde kerntemperatuur van een organisme, vaak ten gevolge van een ontsteking.

Sputum

Sputum

Sputum is het slijm dat, vermengd met speeksel, uit de diepe luchtwegen wordt opgehoest in geval van een luchtweginfectie, zoals longontsteking of bronchitis; het bevat witte bloedcellen, fibrine, bloed en micro-organismen. Sputum dat geschikt is voor onderzoek bevat weinig speeksel, zodat geen contaminatie optreedt met bacteriën uit de mondholte.

Diagnostiek

Het ECG geeft, vooral bij grote longembolieën, vaak indirecte aanwijzingen door de overbelasting van de rechterharthelft. In de bloedgassen valt vaak een laag pCO2 bij een vrijwel normale pO2 op (de patiënt gaat namelijk hyperventileren om zijn O2 op peil te houden).

Voor het radiologisch vaststellen maakte men vroeger gebruik van angiografie, deze toepassing is echter grotendeels verlaten. Tegenwoordig is de gouden standaard een CT-scan met contrast van de ribbenkast (hierbij wordt de embolie weergegeven als een contrastuitsparing in een longslagader of een van haar aftakkingen), terwijl ook een ventilatieperfusiescan in aanmerking komt als diagnosticum (de ventilatie over het aangedane deel van de long blijft immers normaal, terwijl de perfusie afneemt). Het bepalen van D-dimeer in het bloed wordt ook vaak verricht, dit is echter een acutefase-eiwit en daardoor aspecifiek, aangezien het bijvoorbeeld ook bij longontstekingen verhoogd is. Dit betekent dat de positief voorspellende waarde laag is. De negatief voorspellende waarde van het D-dimeer is echter wel hoog: bij een negatieve D-dimeerbepaling wordt niet behandeld. Als de CT-scan of de ventilatieperfusiescan negatief zijn, wordt ook niet behandeld.

Ontdek meer Diagnostiek per onderwerp

Hyperventilatie

Hyperventilatie

Hyperventilatie is overmatige (hyper) ademhaling (ventilatie). Tijdens hyperventilatie wordt er meer geventileerd dan nodig om het koolstofdioxidegehalte in het bloed op de normale hoogte te houden.

Angiografie

Angiografie

Angiografie is een afbeeldingstechniek in de geneeskunde waarbij bloedvaten en hartkamers met behulp van contrastvloeistof worden afgebeeld met röntgenfoto's. De afbeelding die ontstaat heet angiogram.

Gouden standaard (geneeskunde)

Gouden standaard (geneeskunde)

De gouden standaard in de geneeskunde is de diagnostische methode die de grootste zekerheid geeft over het al dan niet aanwezig zijn van een aandoening.

Ventilatie

Ventilatie

Ventilatie of luchtverversing is het vervangen van de lucht in een ruimte, die om wat voor reden dan ook vervuild of verontreinigd is, door zuivere lucht. Het vervangen van de lucht kan op natuurlijke manier of mechanisch gebeuren of zoals hieronder genoemd, ongecontroleerde en gecontroleerde ventilatie.

Perfusie

Perfusie

Perfusie is de toevoer van een vloeistof door het bloedvatenstelsel of lymfevatenstelsel naar een bepaald orgaan of weefsel. Meestal gaat het om de, al dan niet kunstmatige, toevoer van bloed of een voedingsoplossing naar een bepaald deel van het lichaam, teneinde dit weefsel in leven te houden. De term kan worden vertaald als doorbloeding. Wanneer natuurlijke perfusie onvoldoende plaatsvindt, volgt ischemie.

D-dimeer

D-dimeer

D-dimeer is een stof afkomstig van fibrine die als gevolg van fibrinolyse vrijkomt. Fibrinolyse is de afbraak van een bloedstolsel. Een bloedstolsel bestaat uit een netwerk van fibrinen (stollingseiwitten). Een van de afbraakproducten is D-dimeer. De hoeveelheid D-dimeer in het bloed is altijd laag, behalve wanneer er een bloedstolsel afgebroken wordt. De D-dimeertest wordt gebruikt bij situaties met een verhoogde bloedingstollingsneiging, bijvoorbeeld bij een diepveneuze trombose (DVT), waarbij een stolsel in de beenader ontstaat, bij een longembolie waarbij een stolsel in de longen terechtkomt en bij diffuus intravasale stolling (DIS) waarbij stolsels ontstaan door het gehele lichaam.

Acutefase-eiwit

Acutefase-eiwit

Een acutefase-eiwit (acutefaseproteïne) is een eiwit waarvan de concentratie in bloedplasma al in een vroeg stadium van ontsteking stijgt of daalt. Deze reactie wordt 'acutefase-reactie' genoemd.

Longontsteking

Longontsteking

Longontsteking of pneumonie is een ontsteking van de longblaasjes (alveoli) en het omringende weefsel, vaak veroorzaakt door een infectie. Indien beide longen zijn ontstoken is er sprake van een dubbele of bilaterale longontsteking.

Behandeling

Een longembolie wordt behandeld door een longarts of internist in het ziekenhuis door het geven van stollingsremmers zoals coumarinederivaten en laag-moleculaire heparine. De behandeling is gericht op het voorkomen van uitbreiding van de bestaande stolsels en voorkomen van het ontstaan van nieuwe stolsels.

Indien sprake is van ernstige, therapieresistente hemodynamische instabiliteit, dat wil zeggen een systolische bloeddruk onder 100mmHg die niet reageert op vloeistoftoediening via een infuus, dan kan trombolyse worden uitgevoerd. Een operatie om het stolsel te verwijderen, ofwel trombectomie bleek na onderzoek minder succesvol dan trombolyse in de acute behandeling.

Er zal worden gezocht naar eventuele onderliggende oorzaken en de patiënt moet zes maanden anticoagulantia gebruiken na een dergelijke episode; bij herhaalde longembolieën zelfs meestal levenslang.

Bij herhaalde embolieën is het wel mogelijk in de onderste holle ader een vangkorfje te plaatsen dat een losschietend stolsel vanuit een been- of bekkenvene vangt voor dit het hart kan bereiken[3][4]. Deze techniek wordt echter slechts zeer zelden toegepast, en dan alleen als er een strikte contra-indicatie is tegen behandeling met coumarinederivaten of laag-moleculaire heparine, of als er onder adequate ontstolling nog steeds embolisatie optreedt. De reden dat deze operatie slechts zelden wordt uitgevoerd is dat het een grote operatie is met een aanzienlijk operatierisico, en het filter bovendien snel dichtslibt en dan weer vervangen of verwijderd moet worden. In elk geval moet het filter na 3 maanden weer vervangen worden.

Ontdek meer Behandeling per onderwerp

Heparine

Heparine

Heparine is een medicijn dat wordt gebruikt bij het voorkomen of behandelen van bloedstolsels. Het is een polysacharide. Vroeger werd het bereid uit lever, vandaar de naam. Tegenwoordig wordt heparine gewonnen uit runder- of schapenlong, of uit varkensdarmslijm. Het moet intraveneus of subcutaan worden toegediend. Een tegengif (antidotum) bij overdosering is protamine.

Trombolyse

Trombolyse

Trombolyse, Oudgrieks: θρόμβος, thrómbos, prop of klomp, is in de geneeskunde een behandeling waarbij een stolsel in een bloedvat, ontstaan door trombose of embolie, met krachtige middelen wordt opgelost. Hiervoor worden onder andere urokinase, streptokinase en weefselplasminogeenactivator r-TPA gebruikt. Het doel hiervan is het stolsel op te lossen en de normale bloeddoorstroming te herstellen, zodat een infarct in de hersenen, in het hart of een necrose in ander weefsel dat anders op zou kunnen treden, wordt voorkomen of wordt verkleind.

Operatie (medisch)

Operatie (medisch)

Een operatie is een chirurgische procedure om een medisch probleem te verhelpen, een diagnose te kunnen stellen, of het leven aangenamer te maken.

Anticoagulantia

Anticoagulantia

Anticoagulantia of antistollingsmiddelen zijn geneesmiddelen die gebruikt worden om de natuurlijke stollingsneiging van het bloed te onderdrukken. Anticoagulantia worden in de volksmond vaak "bloedverdunners" genoemd. Deze term is niet correct: het bloed wordt niet dunner, maar het stolt minder snel.

Contra-indicatie

Contra-indicatie

Een contra-indicatie of, vooral in België, een tegenaanwijzing is een reden of omstandigheid om een bepaalde behandeling of geneesmiddel niet toe te passen. Bijvoorbeeld: Iemand heeft een longontsteking waarvoor een bepaald antibioticum geïndiceerd is. De patiënt is echter allergisch voor dat middel. Dat is een vrijwel absolute contra-indicatie, en er zal naar een ander antibioticum moeten worden gezocht.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.