Onze uitbreiding krijgen

Mantelzorg

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Het begrip mantelzorg is in 1972 geïntroduceerd door de Nederlandse medicus Johannes Hattinga Verschure.

Ontdek meer Mantelzorg per onderwerp

Chronische ziekte

Chronische ziekte

Een chronische ziekte is een ziekte die lange tijd voortduurt. In Nederland wordt, afhankelijk van de ziekte, een termijn van het aanhouden van de klacht van langer dan zes weken tot zes maanden gehanteerd. In Vlaanderen hanteert het RIZIV de definitie "een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens zes maanden noodzaakt". Dit is ook de termijn die de geneesheer-specialist moet vermelden in zijn attest om ouders recht te geven op "tijdelijk onderwijs aan huis" voor hun chronisch ziek kind. In het algemeen taalgebruik spreekt men echter soms al van een chronische ziekte als deze minstens drie maanden aanhoudt.

Handicap (medisch)

Handicap (medisch)

Een handicap is een aangeboren dan wel door ziekte of ongeval opgelopen beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale aard.

Familie (verwanten)

Familie (verwanten)

Familie is de groep personen waarmee men direct of indirect door middel van één of meer ouder-kindrelaties is verbonden.

Vriendschap

Vriendschap

Vriendschap is een nauwe relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen. Hierbij speelt het geslacht geen rol en daarnaast seksualiteit vaak ook niet. Het belangrijkste waarop een goede vriendschap gebouwd is, is vertrouwen en onvoorwaardelijkheid. Iemand met wie men vriendschap heeft noemt men een 'vriend' of 'vriendin'. Synoniemen zijn 'kameraad', 'kornuit', 'makker', 'maat', 'amigo', 'gabber', 'slapie', 'mattie' of 'bro'.

Buren (personen)

Buren (personen)

Buren is de verzamelnaam voor de personen die dicht bij iemand wonen, meestal in het huis er direct naast.

Johannes Hattinga Verschure

Johannes Hattinga Verschure

Johannes Christiaan Mari Dymphna ('Joop') Hattinga Verschure was een Nederlands medicus en scheikundige. Hij introduceerde in 1972 het begrip mantelzorg.

Nederland

In Nederland waren in 2010 3,6 miljoen mensen die voor een ander zorgden. Zo'n 1,1 miljoen mantelzorgers zorgden meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden voor een ander. 450.000 mantelzorgers voelden zich zwaarbelast of overbelast.[1] Ongeveer een kwart van alle mantelzorgers noemt zichzelf ook werkelijk mantelzorger. De meeste mantelzorgers zijn tussen 50 en 75 jaar oud.[2] De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan, is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten.

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een woning voor een zorgverlener op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft, of omgekeerd. Voor de bouw/plaatsing hiervan is geen omgevingsvergunning nodig. Wel is het Bouwbesluit van toepassing. Als de mantelzorg ophoudt hoeft het bouwwerk niet verwijderd te worden, maar het moet wel zodanig gewijzigd worden dat het niet langer geldt als woning. Men moet bijvoorbeeld de keuken en badkamer verwijderen, waardoor de woning degradeert tot tuinhuis.[3]

Mantelzorgboete

Een wetsontwerp dat in zou houden dat ouderen die bij hun kinderen intrekken vanaf juli 2015 maandelijks 300 euro zouden worden gekort op hun AOW-uitkering werd in 2017 ingetrokken.[4]

Dag

Jaarlijks is er de 'Dag van de Mantelzorg'. In het hele land worden activiteiten georganiseerd om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. De dag wordt in de week van 10 november gehouden en is onderdeel van de 'Week van Chronisch Zieken'.

Ontdek meer Nederland per onderwerp

Naaste

Naaste

Naaste is een sociale term waarmee meestal personen worden aangeduid die dicht bij iemand staan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan familie, vrienden en aangenomen/aangetrouwde familie, waar een goede band mee is.

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken (milieuvergunning). In Nederland wordt deze, afhankelijk van het belang dat met het project gemoeid is, afgegeven door het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten of een minister. In Vlaanderen kan een omgevingsvergunning zowel door de gemeente, de deputatie als door het Vlaams Gewest worden afgegeven, naargelang de schaal. In Wallonië spreekt men van de permis unique. In Brussel gaat het om een stedenbouwkundige vergunning In België zijn de gewesten bevoegd voor omgevingsvergunningen.

Bouwbesluit

Bouwbesluit

Het Nederlandse Bouwbesluit is een verzameling technische en andere voorschriften die gelden voor het bouwen van een bouwwerk, de staat van een bestaand bouwwerk en het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk, bijvoorbeeld voor woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen. Het Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot onder andere veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Er is overgangsrecht opgenomen voor gebouwen die al bestonden op het moment van het van kracht worden van het Besluit.

Tuinhuis

Tuinhuis

Een tuinhuis is een relatief klein, eenvoudig bouwwerk dat is bedoeld om in een tuin te plaatsen. Doorgaans wordt een tuinhuisje gebruikt voor opslag, soms als hobbyruimte en ook wel als al dan niet tijdelijke woonruimte. Het heeft vaak de vorm van een klassiek huis met ramen en een puntdak.

Algemene Ouderdomswet

Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen.

Vlaanderen

In Vlaanderen bestaan zes erkende mantelzorgverenigingen (Steunpunt Mantelzorg, Samana, Liever Thuis LM, Mantelzorgnetwerk, S-Plus Mantelzorg en Okra-Zorgrecht) die de belangen van mantelzorgers behartigen. Daarnaast is er het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Zij verzamelen informatie, tips, publicaties en tools rond mantelzorg.

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn een specifieke groep. Het gaat om kinderen vanaf zes jaar die zorg verlenen aan een (chronisch) ziek familielid. Wanneer het gaat om iemand die een broer of zus helpt, wordt wel gesproken van een brus. Deze kinderen hebben steun en begrip nodig, ze vormen bij overbelasting een risicogroep voor het zelf ontwikkelen van (psychische) gezondheidsproblemen.

Bron: "Mantelzorg", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, May 29th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Mantelzorg.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Externe links
Categorieën

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.