Onze uitbreiding krijgen
Geniet u van Wikipedia-artikelen? Aan Wikipedia doneren

Ondersoort

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk

Een ondersoort (wetenschappelijke term: subspecies) is een taxonomische rang in de taxonomie. Een ondersoort staat in de taxonomie lager in rang dan een soort. Een soort kan uit verschillende ondersoorten bestaan die meestal niet in hetzelfde gebied voorkomen. Een geïsoleerde populatie van een soort, bijvoorbeeld op een eiland, of in een moeilijk bereikbaar bergdal, kan op termijn evolueren naar een nieuwe ondersoort of zelfs een geheel nieuwe soort. Van een ondersoort is sprake als de populatie waarneembare genetische verschillen heeft met de 'moedersoort'.

Een ondersoort van een diersoort die dezelfde naam draagt als de soort, wordt de nominaat of nominaatondersoort genoemd. De nominaat is herkenbaar aan de herhaling van de soortnaam. Zo is Motacilla alba alba de nominaatondersoort van de witte kwikstaart (Motacilla alba).

De aanduiding nothosubspecies, afgekort nsubsp. of nothossp., is een term uit de botanie. Het wordt gebruikt voor een ondersoort die een bastaard is (nothus (Latijn) = bastaard); een nothospecies is een bastaard op soortniveau. Sommige van deze bastaarden komen veel voor en dan is een aparte naam handiger dan de naam van beide ouders te gebruiken, wat in andere gevallen wordt gedaan.

Zowel de botanische nomenclatuur als de zoölogische nomenclatuur kent de rang ondersoort, en kent een naam in drie delen toe. Bij planten wordt een driedelige naam een infraspecifieke naam (voorheen: ternaire naam) genoemd en bij dieren een trinomen.

Ontdek meer Ondersoort per onderwerp

Taxonomische rang

Taxonomische rang

Een taxonomische rang of taxon is een niveau in de hiërarchische indeling (taxonomie) van organismen.

Taxonomie

Taxonomie

Taxonomie is, in wetenschappelijk en technologisch verband, het indelen van individuen of objecten in groepen. Taxonomie is hiermee een vorm van classificatie. Taxonomie verwijst naar zowel de gehanteerde methodologie van de indeling als naar de hiërarchische ordening die hiervan het resultaat is. De taxonomie is van oorsprong de vakwetenschap binnen de biologie, die soorten organismen ordent (classificeert) op grond van hun evolutionaire verwantschap. Inmiddels wordt het begrip taxonomie, bij uitbreiding, ook voor andere, formele classificatiesystemen gebruikt.

Soort

Soort

Een soort is in de biologie een elementaire taxonomische rang bij de indeling van de levende natuur (taxonomie). Een veelgebruikte definitie is dat een soort bestaat uit alle individuen die zich onder natuurlijke omstandigheden onderling kunnen voortplanten, en daarbij vruchtbare nakomelingen voortbrengen. De individuen binnen een soort vertonen morfologische en genetische overeenkomsten, maar ook onderlinge verschillen, zoals kleurvarianten, verschillen in afmeting of variatie in gedrag.

Populatie (biologie)

Populatie (biologie)

Een populatie is een groep organismen van dezelfde soort die niet in tijd of plaats van elkaar gescheiden zijn en dus (theoretisch) met elkaar kunnen voortplanten, alle zich potentieel onderling voortplantende individuen van die soort in een habitat.

Eiland

Eiland

Een eiland is een landoppervlak dat aan alle kanten omringd is door water, maar kleiner is dan een continent en groter dan een rots of een zandbank. Ter onderscheid met een continent geldt dat de invloed van de zee in het midden van het eiland nog merkbaar is.

Evolutie (biologie)

Evolutie (biologie)

Evolutie is het biologische begrip waarmee het proces van verandering in alle vormen van leven van generatie op generatie wordt aangegeven. Evolutie kan worden gedefinieerd als de geleidelijke verandering in populaties door overerving van kenmerken en eigenschappen met hun variatie en natuurlijke selectie.

Witte kwikstaart

Witte kwikstaart

De witte kwikstaart is een zangvogel uit de familie van de kwikstaarten en piepers. De soort komt in vrijwel heel Eurazië voor, waarbij een deel van de populatie standvogel is en een deel naar het zuiden trekt.

Hybride (biologie)

Hybride (biologie)

In de biologie is een hybride, kruising of bastaard het resultaat van geslachtelijke voortplanting van twee verschillende types van organismes, zoals planten of dieren. De ouders van de kruising moeten herkenbare eenheden zijn, zoals:twee verschillende taxa, zoals soorten, ondersoorten, variëteiten, cultivars, rassen. Zo is gekruist raaigras een kruising van Engels raaigras met Italiaans raaigras. twee ingeteelde lijnen van rassen. Voorbeeld: een kruising van twee ingeteelde lijnen van spruitkool, mais, aardbei.

Nothospecies

Nothospecies

In de plantentaxonomie is een nothospecies een hybride tussen twee plantensoorten (species). Wanneer beide oudersoorten bekend zijn, omvat een nothospecies álle individuen die ontstaan zijn als gevolg van kruisingen van deze soorten en van hun afstammelingen onderling en met de oudersoorten. Notho is afkomstig van het Latijnse nothus (bastaard).

Botanische nomenclatuur

Botanische nomenclatuur

Botanische nomenclatuur is de formele naamgeving van planten. Deze wordt geregeld door de International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants, een wetboek dat de wetenschappelijke namen van algen, schimmels en planten regelt.

Infraspecifieke naam

Infraspecifieke naam

Een infraspecifieke naam is in de botanische nomenclatuur voorgeschreven door de regels voor elk taxon beneden de rang van soort. Een dergelijk taxon heet een infraspecifiek taxon. Taxa in de rang van soort en hoger, maar lager dan de rang van geslacht krijgen een binaire of tweedelige naam.

Trinomen

Trinomen

In de zoölogische nomenclatuur is een trinomen of trinominale naam de formele naam van een ondersoort, bestaande uit drie namen.

Bron: "Ondersoort", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, February 2nd), https://nl.wikipedia.org/wiki/Ondersoort.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Zie ook

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.