Onze uitbreiding krijgen

Partij van de Arbeid (Nederland)

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Partij van de Arbeid
Logo
Personen
Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent
Partijleider Attje Kuiken[1]
Fractieleider in de Tweede Kamer Attje Kuiken
Fractieleider in de Eerste Kamer Mei Li Vos
Delegatieleider in het Europees Parlement Agnes Jongerius
Zetels
Tweede Kamer
9 / 150
Eerste Kamer
6 / 75
Europees Parlement
6 / 29
Gemeenteraden
558 / 8.522
Geschiedenis
Opgericht 9 februari 1946
Fusie van SDAP, VDB en CDU
Afsplitsing(en) DS'70
DENK
Nieuwe Wegen
Algemene gegevens
Actief in Nederland
Aantal leden 39.536 (1 januari 2023)[2]
Richting Centrumlinks[3]
Ideologie Sociaaldemocratie
Kleuren Rood
Jongerenorganisatie Jonge Socialisten
Wetenschappelijk bureau Wiardi Beckman Stichting
Internationale organisatie Progressieve Alliantie
Europese fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten
Website www.pvda.nl
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

De Partij van de Arbeid (afgekort: PvdA, in de volksmond ook P van de A genoemd) is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaaldemocratische signatuur.

De Partij van de Arbeid werd op 9 februari 1946 opgericht als Partij van den Arbeid en is een fusie van drie partijen: de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de Vrijzinnig-Democratische Bond en de Christelijk-Democratische Unie. De partij is sinds de oprichting onafgebroken vertegenwoordigd geweest in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de partij heeft aan dertien kabinetten deelgenomen gedurende zeven aaneengesloten periodes. Wim Schermerhorn (1945-1946), Willem Drees (1948-1958), Joop den Uyl (1973-1977) en Wim Kok (1994-2002) waren minister-president namens de Partij van de Arbeid.

Ontdek meer Partij van de Arbeid (Nederland) per onderwerp

Lijst van politieke partijen in Nederland

Lijst van politieke partijen in Nederland

De lijst van politieke partijen in Nederland is een historisch overzicht van politieke partijen die in het heden of het verleden actief zijn geweest in de Nederlandse politiek, op zowel nationaal als lokaal niveau. De lijst van provinciale en lokale (plaatselijke) partijen beperkt zich tot partijen die bij de laatste verkiezingen een of meer zetels hebben gehaald.

Politieke partij

Politieke partij

Een politieke partij is een organisatie die erop gericht is door deelname aan verkiezingen invloed te verkrijgen op overheidsbeleid in een bepaald geografisch gebied. Vaak gaat het hier om verkiezingen van het nationale parlement, maar er kunnen ook partijen zijn die alleen lokaal, regionaal of Europees deelnemen aan verkiezingen.

Sociaaldemocratie

Sociaaldemocratie

De sociaaldemocratie is van oorsprong een parlementair ingestelde variant van de bredere socialistische beweging, die door middel van verkiezingen en hervormingen van het kapitalisme tot een samenleving met meer gelijkheid wil komen. Sociaaldemocraten hebben in de twintigste eeuw een beslissende rol gespeeld in de West-Europese politiek en stonden aan de wieg van veel sociale wetgeving ten gunste van hun arbeidersachterban, in wat aangeduid wordt als de verzorgingsstaat.

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) was een sociaaldemocratische Nederlandse politieke partij die van 1894 tot 1946 bestond. De partij ontstond uit een scheuring binnen de Sociaal-Democratische Bond en ging uiteindelijk op in de Partij van de Arbeid.

Vrijzinnig-Democratische Bond

Vrijzinnig-Democratische Bond

De Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) was een progressief-liberale politieke partij in Nederland.

Christelijk-Democratische Unie

Christelijk-Democratische Unie

De Christelijk-Democratische Unie (CDU) is een voormalige Nederlandse politieke partij, die werd opgericht op 11 december 1926 als een samenvoeging van enkele protestantse links-pacifistische groepen. De CDU was een linkse protestantse partij ontstaan uit de restanten van de in 1925 vrijwel verdwenen progressieve protestants-christelijke partijen, zoals de Christelijk-Sociale Partij en Christelijk Democratische Federatie. De leider van de CDU was Harm van Houten. In 1946 ging de partij op in de Partij van de Arbeid.

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Eerste Kamer der Staten-Generaal, kortweg Eerste Kamer of Senaat, vormt tezamen met de Tweede Kamer de Nederlandse Staten-Generaal. De Kamer heeft 75 zetels. De leden worden voor vier jaar gekozen door de leden van de Provinciale Staten van alle provincies en door de leden van de Kiescolleges voor de Eerste Kamer.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Tweede Kamer der Staten-Generaal, kortweg de Tweede Kamer, vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal, de landelijke volksvertegenwoordiging voor Nederland. De Tweede Kamer wordt eens in de vier jaar gekozen door de kiesgerxvcdsfedechtigde Nederlandse bevolking en heeft sinds 1956 150 leden.

Wim Schermerhorn

Wim Schermerhorn

Willem (Wim) Schermerhorn was de eerste minister-president van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Hij maakte deel uit van het kabinet-Schermerhorn-Drees dat actief was van 1945 tot 1946.

Willem Drees

Willem Drees

Willem Drees was een Nederlands politicus van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en de latere Partij van de Arbeid (PvdA). Hij was minister-president van Nederland van 1948 tot 1958, en wordt door menigeen beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse politici. Onder zijn leiding vonden zowel de dekolonisatie van Nederlands-Indië als de wederopbouw van Nederland plaats. Drees was een overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld.

Joop den Uyl

Joop den Uyl

Johannes Marten (Joop) den Uijl was een Nederlands politicus van de Partij van de Arbeid (PvdA). Van 1973 tot 1977 was hij minister-president van Nederland. Zijn achternaam luidde officieel 'Den Uijl', maar hij gebruikte altijd de spelling 'Den Uyl'.

Wim Kok

Wim Kok

Willem (Wim) Kok was een Nederlands politicus en vakbondsbestuurder. Van 1994 tot 2002 was hij minister-president van Nederland. Kok was lid van de Partij van de Arbeid (PvdA).

Geschiedenis

Oprichting

De Partij van de Arbeid werd op 9 februari 1946 opgericht als voortzetting van de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU).

De PvdA wilde een 'doorbraakpartij' zijn: mensen moesten niet meer volgens 'scheidslijnen en verzuilde structuren van vóór 1940' kiezen op basis van sociale klasse of religie, maar nu op basis van 'gemeenschapszin en saamhorigheid van de Nederlandse bevolking'. Een gedachte die tijdens de Tweede Wereldoorlog was gevormd toen liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten in het verzet tegen de Duitse bezetting hadden samengewerkt.[4]

Een aantal ontevreden SDAP'ers richtte op 11 mei 1946 als reactie op de vorming van de PvdA de Oude SDAP (OSDAP) op, die echter begin jaren 50 weer ter ziele ging. In de praktijk bleek de PvdA echter te links voor veel van de voormalige leden van de VDB die zich in 1947 verenigden in het Comité ter voorbereiding van een Democratische Volkspartij (Comité-Oud) onder leiding van Pieter Oud, met als gevolg de oprichting van de VVD in 1948.[4][5]

1946-1965

Willem Drees in 1947
Willem Drees in 1947

In de periode 1946 tot en met 1958 vormde de PvdA samen met de KVP de zogenaamde 'brede-basiskabinetten' (rooms-rode coalitie). Vanaf 1948 bekleedde de sociaaldemocraat Willem Drees het premierschap. De kabinetten onder zijn leiding legden de basis voor de sociale voorzieningen van de verzorgingsstaat.

De populariteit van Drees was mateloos groot, maar in de kaders van de partij was er ook stevige kritiek op de politionele acties in Nederlands-Indië, op de regenteske stijl van de leiding en op het ontbreken van klassenstrijd. Het in 1955 heropgerichte Sociaal-Democratisch Centrum probeerde onder leiding van Sam de Wolff het interne debat hierover te voeren, en erkenning te krijgen als werkgemeenschap. Het partijbestuur onder voorzitterschap van Evert Vermeer wilde hier niet van weten, en dwong in 1959 De Wolff zijn Centrum op te heffen.

Na 1958 kwam de PvdA tot aan de vorming van het kabinet-Cals in 1965 in de oppositie terecht. Deze periode werd gekenmerkt door een terugloop in kiezers voor de partij.

1965-1989

Vanaf 1965 probeerde de beweging Nieuw Links de koers en de organisatie van de partij te wijzigen. Jongeren en vrouwen kregen een grotere rol in de organisatie en er kwam meer aandacht voor thema's als milieubescherming, feminisme en solidariteit met de derde wereld. De vernieuwing was tegen het zere been van een aantal prominenten, waaronder Willem Drees jr. die in 1970 DS'70 oprichtte.

Vanaf het einde van de jaren 1960 ontstond er een nauwe politieke samenwerking tussen progressieve partijen op zowel landelijk als lokaal niveau. Het groeiende verwantschap zorgde in 1969 voor de oprichting van het Progressief Akkoord (PAK), een samenwerking tussen PvdA, PSP en PPR. Later zouden ook nog CPN en D'66 deels zijdelings deelnemen aan deze samenwerking.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 28 april 1971 werd de PvdA de grootste partij van Nederland.

De samenwerking met de andere progressieve partijen was de basis voor een gezamenlijk verkiezingsprogramma in 1972, onder de naam Keerpunt '72. De drie partijen vormden vervolgens samen met ARP en KVP het kabinet-Den Uyl. Na de verkiezingen van 1977 kwam de PvdA ondanks een winst van tien zetels echter weer in de oppositie terecht. De samenwerking tussen PvdA en CDA is tijdens het kabinet Den Uyl erg verslechterd (zowel inhoudelijk als persoonlijk). Dat heeft uiteindelijk geleid tot het kabinet Van Agt/Wiegel waarbij Den Uyl met lege handen aan de zijlijn bleef staan. De PvdA is hierover nog lang verbitterd geweest. Na verkiezingen in 1981 werd met CDA en D66 het tweede kabinet-Van Agt gevormd, maar dit was geen lang leven beschoren. Tot 1989 maakte de PvdA geen deel meer uit van de regering. In 1986 werd Joop den Uyl opgevolgd door oud-FNV-voorzitter Wim Kok als politiek leider.

1989-2002

Na de verkiezingen in september 1989 trad de PvdA toe tot het derde kabinet-Lubbers. Maatregelen om de WAO aan te pakken leidden in de zomer van 1991 tot een interne crisis, waarna partijvoorzitter Marjanne Sint opstapte. Ze werd opgevolgd door Felix Rottenberg.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 1994 leed de PvdA een verkiezingsnederlaag, maar werd ze tot ieders verrassing wel de grootste partij. De twee "paarse" kabinetten Kok-I en II van PvdA, VVD en D66 waren de eerste kabinetten sinds de invoering van het algemeen kiesrecht zonder confessionele partijen. De sociaalliberale koers stond internationaal bekend als de Derde Weg, en vond navolging bij de Britse regeringen onder leiding van Tony Blair en de Amerikaanse regeringen onder leiding van Bill Clinton. Tijdens deze regeerperioden werden progressieve wetten betreffende het homohuwelijk, euthanasie en de wet op winkelopeningstijden doorgevoerd.

De PvdA kreeg in die periode ook regelmatig het verwijt van teleurgestelde kiezers dat ze te veel naar het politieke midden opschoven. Wim Kok zei in december 1995 dat het afschudden van de ideologische veren ook bevrijdend zou kunnen werken.

2002-2012

Vijfentwintig jaar PvdA-leiding naast elkaar: Wim Kok, Wouter Bos en Job Cohen (2011)
Vijfentwintig jaar PvdA-leiding naast elkaar: Wim Kok, Wouter Bos en Job Cohen (2011)

Een half jaar voor de verkiezingen van 15 mei 2002 leek er electoraal nog geen vuiltje aan de lucht, maar de snelle opkomst van Pim Fortuyn en een turbulente verkiezingscampagne leidde uiteindelijk tot de grootste verkiezingsnederlaag in de historie van de PvdA: de partij haalde 23 zetels. Zelfs vóór de vergroting van de kamer tot 150 zetels in 1956 was de PvdA-fractie nog nooit zo klein geweest. De beoogde opvolger van Kok, Ad Melkert, trad daags na de verkiezingen af als partijleider en vertrok enkele maanden later uit de Tweede Kamer.

In november 2002 kozen de leden van de partij Wouter Bos tot nieuwe lijsttrekker en partijleider in een intern referendum. Hij nam de leiding in de fractie over van interim-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven. Onder Bos werd op 22 januari 2003 bijna het gehele geleden verlies van mei 2002 weer goedgemaakt. De PvdA werd met 42 zetels de tweede partij van Nederland, na het CDA met 44 zetels.

Na deze verkiezingen werden coalitie-onderhandelingen gevoerd tussen PvdA en CDA, maar die ketsten af, waarna CDA, VVD en D66 het kabinet-Balkenende II vormden. De PvdA bleef daarmee in de oppositie.

Na de aanvankelijke winst van drie jaar eerder leed de partij met lijsttrekker Wouter Bos bij de Tweede Kamerverkiezingen 2006 net als in 2002 opnieuw een groot electoraal verlies. Het verlies ging deze keer gepaard met een ongekend grote winst voor de SP. Hoewel prognoses enkele maanden eerder erop duidden dat de PvdA 50 à 55 zetels zou halen, kwam de partij uit op 33 zetels. Met CDA en ChristenUnie vormde de PvdA vervolgens het vierde kabinet-Balkenende. Daarop kwam de partij in een crisis terecht, waarbij op 25 april 2007 eerst voorzitter Michiel van Hulten wegens een verschil van mening over een rapport waarin de verkiezingsnederlaag werd geanalyseerd. Daarna trad ook het voltallige bestuur af. Voormalig partijvoorzitter Ruud Koole trad aan als interim voorzitter. In september 2007 werd in een ledenraadpleging Lilianne Ploumen als nieuwe voorzitter gekozen. Zij versloeg zes medekandidaten, waaronder voormalig minister en Kamerlid Jan Pronk. Een jaar later werd de in februari 2007 aangestelde PvdA-minister Ella Vogelaar uit haar functie van Minister van Wonen, Wijken en Integratie ontheven nadat de PvdA-top het vertrouwen in haar had opgezegd. Op 20 februari 2010 stapte de PvdA uit het kabinet.

Voor de Europese Parlementsverkiezingen 2009 werd Thijs Berman gekozen tot lijsttrekker, hij versloeg oud-campagneleider Jacques Monasch, voormalig Tweede Kamerlid Kris Douma en oud-wethouder Hannah Belliot. Op 15 maart 2009 stemde het partijcongres in met de kandidatenlijst voor deze verkiezingen. Met 12,1% van de stemmen behaalde de Partij van de Arbeid 3 zetels in de Europees Parlement. Naar de oorzaak van de scherpe daling van het aantal zetels liep een intern onderzoek, onder leiding van Sharon Dijksma.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2010 behaalde de PvdA 30 zetels. Eerder trad Wouter Bos af om meer tijd met zijn gezin door te brengen en schoof Job Cohen naar voren als lijsttrekker. Hij werd de enige kandidaat en als dusdanig gekozen tot lijsttrekker. De PvdA steeg in de peilingen van ongeveer 20 zetels onder Bos naar 34 zetels onder Cohen. Cohen werd een tijd lang zelfs de favoriete premierskandidaat van alle lijsttrekkers. Toen Cohen in enkele debatten op economisch gebied zwakker bleek dan verwacht, verschoof de opinie echter, omdat de economie een belangrijk punt in de campagne was. Desondanks bleef de partij het relatief goed doen in de peilingen. De PvdA werd echter niet de grootste partij; dit werd de VVD van Mark Rutte, met 31 zetels. Toen onderhandelingen voor een rechts kabinet mislukten, werd de mogelijkheid van een paars-pluskabinet (bestaande uit de 'oude' paarse partijen VVD, PvdA en D66 aangevuld met GroenLinks) onderzocht. Deze poging strandde ook door meerdere meningsverschillen. Rutte en Cohen concludeerden beiden dat de meningsverschillen te groot waren. Een poging tot een centrumrechts kabinet bestaande uit VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV werd onderzocht en lukte. Hieruit volgde het kabinet-Rutte I, waarna de PvdA de grootste oppositiepartij werd.

2012-2016

Verkiezingsposter 2017
Verkiezingsposter 2017

Op 20 februari 2012 trad Job Cohen af als partijleider en fractievoorzitter van de PvdA. Na een partijleiderverkiezing werd Diederik Samsom als opvolger van Cohen gekozen. Samsom werd lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Bij deze verkiezingen won de PvdA 8 zetels, waardoor zij met 38 zetels in de Tweede Kamer terugkwam. Opnieuw werd de PvdA de tweede partij. Omdat VVD en PvdA samen een meerderheid in de Tweede Kamer verkregen, gingen op 21 september 2012 onderhandelingen onder leiding van informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) van start. Namens de PvdA onderhandelen Diederik Samsom en Jeroen Dijsselbloem met Mark Rutte en Stef Blok (VVD). Nadat de onderhandelingen werden afgerond, en zowel de PvdA-fractie als het congres akkoord gingen, kon de PvdA toetreden tot het kabinet-Rutte II. PvdA-leider Samsom blijft fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher werd vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 13 november verloor de PvdA twee Kamerleden toen de Turkse fractieleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk zich afsplitsten vanwege de integratiekoers van minister Lodewijk Asscher. De PvdA is de partij met de meeste Turkse Nederlanders en net als Kuzu en Öztürk toonde Statenlid Bayram Erbisim uit Middelburg begrip voor de Turkse regering van Recep Erdogan om na de mislukte staatsgreep 80.000 mensen op te pakken en zou op diens AK-partij hebben gestemd.[6] Als gevolg hiervan besloot de PvdA-fractie in de Zeeuwse gemeente Kapelle uit de gemeenteraad te stappen.[7]

2016-heden

Op 8 december 2016 dreigde Marith Volp uit de PvdA-fractie te stappen als haar partij het indienen van een aangepaste PVV-motie over de ouderenzorg niet mede zou ondertekenen. De PvdA zou daarmee de enige Tweede Kamer-fractie zijn die de motie niet zou ondersteunen. Uiteindelijk zwichtte PvdA-fractieleider Diederik Samsom voor Volp en werd de motie ook door de PvdA ondertekend. Tot dan hanteerde de fractie het standpunt om onder geen enkele motie van de PVV een handtekening te zetten, omdat PVV-partijleider Geert Wilders in maart 2014 toegezegd had zich hard te maken voor minder Marokkanen in de stad Den Haag. In de motie werd het kabinet opgeroepen om voorwaarden op te stellen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de ouderenzorg gewoon goed is, een direct gevolg van een manifest over de ouderenzorg van sportjournalist Hugo Borst.[8] Dat de motie door alle fracties in de Tweede Kamer ondertekend werd, was een unicum in de Nederlandse parlementaire geschiedenis.[9]

In december 2016 vond er een ledenreferendum plaats over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Lodewijk Asscher won deze strijd ten koste van Diederik Samsom. Samsom trad daarop af als politiek leider, fractievoorzitter en Kamerlid. Vanaf 12 december 2016 werd de fractie in de Tweede Kamer geleid door Attje Kuiken.

De Tweede Kamerverkiezingen van 2017 verliepen desastreus voor de PvdA. Van de 38 zetels die de partij had gewonnen in de voorgaande verkiezingen bleven er 9 over. Dit verlies van 29 zetels is het grootste verlies uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. De negende zetel was bovendien verkregen door de lijstverbinding met GroenLinks. Sinds de verkiezingen van 2017 was Lodewijk Asscher de voorzitter van de Kamerfractie. Asscher trad op 14 januari 2021 af als lijsttrekker en fractievoorzitter vanwege de toeslagenaffaire, waarna hij opgevolgd werd door Lilianne Ploumen. Op 12 april 2022 maakte Ploumen bekend dat ze met onmiddellijke ingang terugtrad als fractievoorzitter en politiek leider, omdat ze naar eigen zeggen van mening was dat het leiderschap van de partij niet goed bij haar paste. Kuiken nam het fractievoorzitterschap over.

Ontdek meer Geschiedenis per onderwerp

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) was een sociaaldemocratische Nederlandse politieke partij die van 1894 tot 1946 bestond. De partij ontstond uit een scheuring binnen de Sociaal-Democratische Bond en ging uiteindelijk op in de Partij van de Arbeid.

Christelijk-Democratische Unie

Christelijk-Democratische Unie

De Christelijk-Democratische Unie (CDU) is een voormalige Nederlandse politieke partij, die werd opgericht op 11 december 1926 als een samenvoeging van enkele protestantse links-pacifistische groepen. De CDU was een linkse protestantse partij ontstaan uit de restanten van de in 1925 vrijwel verdwenen progressieve protestants-christelijke partijen, zoals de Christelijk-Sociale Partij en Christelijk Democratische Federatie. De leider van de CDU was Harm van Houten. In 1946 ging de partij op in de Partij van de Arbeid.

Doorbraak (politiek)

Doorbraak (politiek)

Met doorbraak wordt in de Nederlandse politieke geschiedenis gedoeld op een beweging direct na de Tweede Wereldoorlog om te komen tot de vorming van één progressieve partij, die progressieven met een katholieke, protestantse, sociaaldemocratische of liberale achtergrond moest verenigen. Ook in België bestond deze beweging. Hiervoor moest het verzuilde politieke bestel worden "doorbroken". De doorbraakgedachte heeft geleid tot de vorming van de Partij van de Arbeid in 1946. Daarnaast trad een aantal intellectuelen uit confessionele kring toe tot de PvdA. Afgezien van enkele successen van betrekkelijk geringe omvang is deze doelstelling niet bereikt. De doorbraakgedachte werd onder andere door het bisschoppelijk Mandement van 1954 afgewezen en bleek bij de verkiezingen van 1959 vrijwel tot staan gebracht. Wel heeft de ontwikkeling in de jaren 1960 in Nederland geleid tot een streven naar deconfessionalisering binnen de confessionele partijen.

Oude SDAP

Oude SDAP

De Oude Sociaal Democratische Arbeiders Partij was een Nederlandse politieke partij, opgericht op 11 mei 1946 door voormalige SDAP-leden die zich niet herkenden in de nieuwe "doorbraakpartij" PvdA. De OSDAP baseerde zich op het SDAP-beginselprogramma van 1912.

1950-1959

1950-1959

De jaren 1950-1959 zijn een decennium in de 20e eeuw.

Links (politiek)

Links (politiek)

Links is de politieke richting in het politiek spectrum die streeft naar sociale gelijkheid.

Comité ter voorbereiding van een Democratische Volkspartij

Comité ter voorbereiding van een Democratische Volkspartij

Het Comité ter voorbereiding van een Democratische Volkspartij, ook kortweg genoemd naar de voorzitter als Comité-Oud, bestond uit ontevreden leden van de Vrijzinnig-Democratische Bond, die samen met de SDAP in 1946 opgegaan was in de Partij van de Arbeid. Voorman Pieter Oud was van mening dat de PvdA te veel een sociaaldemocratische koers op wilde. De groepering werd op 4 oktober 1947 in Utrecht opgericht en bestond uit 72 leden. Dezen stapten uit de PvdA.

Pieter Oud

Pieter Oud

Pieter Jacobus Oud was een Nederlands politicus en geschiedschrijver. Hij was lid van de Tweede Kamer voor de Vrijzinnig-Democratische Bond en voor de VVD (1948-1963), onder meer als fractievoorzitter voor die partijen. Verder was hij minister van Financiën (1933-1937) en burgemeester van Rotterdam. Hij was op 9 februari 1946 een van de oprichters en hoofdbestuurslid van de Partij van de Arbeid waarvan hij lid bleef tot 3 oktober 1947. Met Dirk Stikker richtte hij op 24 januari 1948 de VVD op. Hij werd op 9 november 1963 benoemd tot Minister van Staat. De architect Jacobus Johannes Pieter Oud was zijn broer.

Katholieke Volkspartij

Katholieke Volkspartij

De Katholieke Volkspartij (KVP) was een Nederlandse politieke partij die in 1980 met de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) is gefuseerd tot het Christen-Democratisch Appèl (CDA).

Minister-president van Nederland

Minister-president van Nederland

De minister-president van Nederland is de voorzitter van de ministerraad. Hij is tevens minister van Algemene Zaken. De minister-president draagt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het optreden van de leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast vertegenwoordigt hij Nederland in de Europese Raad. Sinds 14 oktober 2010 vervult Mark Rutte deze functie.

Klassenstrijd

Klassenstrijd

De klassenstrijd is volgens Karl Marx het maatschappelijk conflict tussen de verschillende sociale klassen, die door Marx ieder werden gedefinieerd vanuit hun economische positie in de samenleving. De klassenstrijd is een fundamenteel concept binnen de marxistische maatschappijkritiek. Dit economische conflictmodel vormt niet alleen de grondslag van het marxisme, de maatschappelijke theorie van Karl Marx, maar werd ook opgenomen in het ideologische gedachtegoed van de bewegingen van het socialisme en het anarchisme.

Sam de Wolff

Sam de Wolff

Salomon (Sam) de Wolff was een econoom, politicus en zionist.

Organisatie

Bestuur

Het partijbestuur wordt om de twee jaar verkozen. Het huidige bestuur is in functie sinds juni 2018.[10][11]

Vrouwen, jongeren en ouderen

Job Cohen deelt rode rozen uit tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen 2011 in Leeuwarden
Job Cohen deelt rode rozen uit tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen 2011 in Leeuwarden

In 1995 werd de vrouwenorganisatie Rooie Vrouwen in de PvdA in de partij geïntegreerd, in eerste instantie onder de naam Rosa-vrouwen-project. Vanaf 2000 werd dit het PvdA-Vrouwennetwerk (PVN). Samenwerking met vrouwen uit andere partijen is gebundeld in het Politiek Vrouwen Overleg (PVO). Een andere vrouwenactiviteit van de Partij van de Arbeid is het Multi Etnisch Vrouwennetwerk (MEV).

De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) is de politieke jongerenorganisatie die is verbonden met de PvdA.

Voor ouderen is er de Landelijke Adviesgroep Ouderen (LAO).

Internationaal

De delegatie van de PvdA in het Europees Parlement maakt deel uit van de fractie van de Socialisten en Democraten (S&D). In Europa werkt de PvdA samen binnen de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES), die in 1992 in Den Haag werd opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van bijna alle Europese sociaaldemocratische partijen (ook buiten de Europese Unie). De Partij van de Arbeid maakt daarnaast deel uit van de Progressive Alliance, een mondiaal netwerk van sociaaldemocratische en progressieve partijen. Voor de oprichting van deze organisatie in 2013 was de partij lid van de Socialistische Internationale (SI), die de PvdA heeft verlaten omdat die het democratiseren en politiek relevanter maken van de SI onmogelijk achtte.[12]

Neveninstellingen van de PvdA waren de Alfred Mozer Stichting (AMS), ter ondersteuning van zusterpartijen in Oost-Europa en de Evert Vermeer Stichting (EVS), gericht op internationale samenwerking. In juni 2013 zijn deze stichtingen gefuseerd tot de Foundation Max van der Stoel.

De PvdA is medeoprichter van het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie, een organisatie van zeven Nederlandse politieke partijen die democratiseringswerk steunt in 17 landen.

Wetenschappelijk bureau

Het wetenschappelijk bureau van de PvdA is de Wiardi Beckman Stichting. De stichting stelt zich ten doel een brug te vormen tussen wetenschap en de sociaaldemocratie. Zij is vernoemd naar Herman Bernard (Stuuf) Wiardi Beckman, een voormalig lid van de Eerste Kamer, die in de Tweede Wereldoorlog omkwam. Dit wetenschappelijk bureau heeft onder andere als initiatief de WBS Werkplaats. De WBS wordt geleid door Klara Boonstra.

Leden

Leden PvdA
Jaar Aantal leden Jaar Aantal leden Jaar Aantal leden Jaar Aantal leden
1946 114.558 1966 134.476 1986 103.760 2006 61.913
1947 108.813 1967 130.960 1987 101.019 2007 62.846
1948 117.244 1968 116.736 1988 96.722 2008 59.327
1949 109.608 1969 107.005 1989 96.600 2009 56.507
1950 105.609 1970 98.671 1990 91.784 2010 54.504
1951 111.885 1971 96.337 1991 79.059 2011 55.723
1952 111.351 1972 94.229 1992 73.807 2012 54.279
1953 112.823 1973 97.787 1993 69.464 2013 55.564
1954 119.561 1974 103.140 1994 68.053 2014 52.317
1955 124.641 1975 100.524 1995 64.523 2015 49.155
1956 142.140 1976 95.548 1996 60.907 2016 46.045
1957 142.849 1977 109.659 1997 61.720 2017 46.162
1958 137.778 1978 121.274 1998 61.600 2018 45.040
1959 147.047 1979 118.522 1999 60.621 2019 42.416
1960 142.853 1980 112.929 2000 57.374 2020 41.078
1961 138.829 1981 109.557 2001 58.426 2021 40.953
1962 139.375 1982 105.486 2002 57.374 2022 40.540
1963 138.567 1983 101.724 2003 60.062
1964 142.426 1984 99.347 2004 61.935
1965 140.389 1985 100.979 2005 61.111

Bron: PvdA - ledentallen (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen)

Het ledenblad van de PvdA heet Rood. De Wiardi Beckman Stichting geeft daarnaast het blad Socialisme & Democratie uit.

Electoraat

Uit de peilingen van Maurice de Hond van de Tweede Kamerverkiezingen uit 2006 kwam naar voren dat de kiezers gelijk verdeeld zijn over de inkomensgroepen: lage inkomens 33%, midden inkomens 35% en hoge inkomens 32%.[13] De aanhang concentreert zich in de grote steden, in enkele middelgrote steden (waaronder Nijmegen) en in de drie noordelijke provincies. De gemeente waar de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 procentueel de meeste stemmen haalde, was Amsterdam (35,20%). Minder aanhang heeft zij in Noord-Brabant en Limburg.

Ontdek meer Organisatie per onderwerp

Lijst van partijvoorzitters van de PvdA

Lijst van partijvoorzitters van de PvdA

Dit is een lijst van partijvoorzitters van de Partij van de Arbeid sinds de oprichting van de partij in 1946.

Esther-Mirjam Sent

Esther-Mirjam Sent

Esther-Mirjam Sent is een Nederlands hoogleraar, en politica voor de PvdA. Sent is hoogleraar economische theorie en beleid aan de Radboud Universiteit en partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Tussen 2011 en 2021 was ze lid van de Eerste Kamer en in de periode 2018/19 fractievoorzitster.

Kati Piri

Kati Piri

Kati Piri is een Nederlands politica van Hongaarse afkomst. Namens de Partij van de Arbeid (PvdA) is zij sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Ard van der Tuuk

Ard van der Tuuk

Ard van der Tuuk is een Nederlands bestuurder en PvdA-politicus. Sinds 2 oktober 2019 is hij burgemeester van Westerkwartier.

Job Cohen

Job Cohen

Marius Job Cohen is een Nederlands voormalig politicus en bestuurder. Cohen was van 2014 tot en met 2018 hoogleraar aan de Universiteit Leiden in gemeenterecht en gemeentekunde: hij bekleedde de zogenaamde Thorbecke-leerstoel. Cohen was burgemeester van Amsterdam van 15 januari 2001 tot en met 12 maart 2010. Bij de Partij van de Arbeid was hij van 25 april 2010 tot en met 20 februari 2012 politiek leider. Hij was van 10 juni 2010 tot en met 28 februari 2012 lid van de Tweede Kamer en tot en met 20 februari 2012 PvdA-fractievoorzitter.

Leeuwarden (stad)

Leeuwarden (stad)

Leeuwarden is een stad in het noorden van Nederland en de hoofdstad van de provincie Friesland, de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Leeuwarden en een van de oudste steden van Noord-Nederland.

Jonge Socialisten in de PvdA

Jonge Socialisten in de PvdA

De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) is een Nederlandse politieke jongerenorganisatie, verbonden aan de PvdA. De JS is echter politiek onafhankelijk en haar standpunten komen dientengevolge niet altijd overeen met die van haar moederpartij. De JS is een internationaal georiënteerde organisatie en lid van de IUSY en de YES.

Politieke jongerenorganisatie

Politieke jongerenorganisatie

Een politieke jongerenorganisatie (PJO) is een vereniging van jongeren die zich verwant voelen met een politieke partij.

Alfred Mozer Stichting

Alfred Mozer Stichting

De Alfred Mozer Stichting (AMS) was een organisatie die in 1990 door de PvdA werd opgericht om steun te geven aan zusterpartijen in Midden- en Oost-Europa. Na de val van de muur bleek bij de voormalige oppositiebewegingen aldaar veel behoefte aan advies over en hulp bij het vormen van democratische partijen en het in goede banen leiden van de democratisering. De Alfred Mozer Stichting heeft zich wereldwijd ingezet voor democratisering en de vorming en ontwikkeling van democratische politieke partijen. In juni 2013 is de AMS met de Evert Vermeer Stichting (EVS) gefuseerd tot de Foundation Max van der Stoel (FMS).

Evert Vermeer Stichting

Evert Vermeer Stichting

De Evert Vermeer Stichting (EVS) was een Nederlandse ngo die zich inzette voor internationale solidariteit in de politiek. De EVS liet de stem van ontwikkelingslanden op twee manieren doorklinken in de politiek. Naast een actieve lobby in Den Haag, voerde de EVS ook een lobby in Brussel. Daarnaast heeft de EVS talloze publieksactiviteiten georganiseerd om draagvlak voor internationale solidariteit te creëren. De stichting was vernoemd naar voormalig PvdA-voorzitter Evert Vermeer.

Foundation Max van der Stoel

Foundation Max van der Stoel

De Foundation Max van der Stoel (FMS) is een Nederlandse stichting die zich inzet voor internationale solidariteit, genoemd naar de voormalige politicus Max van der Stoel. De FMS is een onafhankelijke stichting, maar is gelieerd aan de Partij van de Arbeid. De organisatie is op 21 juni 2013 ontstaan uit een fusie tussen de Alfred Mozer Stichting en de Evert Vermeer Stichting. Deze twee instellingen richtten zich voorheen afzonderlijk op respectievelijk internationale democratisering en de lobby voor coherent ontwikkelingsbeleid.

Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie

Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie

Het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie, afgekort tot NIMD, is een non-profitorganisatie opgericht door politieke partijen in Nederland ter ondersteuning van politieke partijen in nieuwe en in ontwikkeling zijnde democratieën.

Standpunten

Voorgeschiedenis

De PvdA, voortgekomen uit onder andere de SDAP, bouwde in haar beginselen voort op het laatste beginselprogramma van de SDAP. Met het beginselprogramma van 1937 had deze partij haar laatste marxistische standpunten losgelaten om zich om te vormen tot een volkspartij in plaats van arbeiderspartij. Dit hield ook in dat het materialisme als filosofie werd verlaten om zo christenen en de middenstand aan te trekken. Men kan dus enerzijds stellen dat de partij haar beginselen toegankelijker had gemaakt.[14] Anderzijds was het programma juist radicaler: in vorige programma's stonden vooral verbeteringen voor de arbeidersklasse voorop, terwijl het programma van 1937 ten doel stelde 'fundamentele wijzigingen aan de orde te stellen, die in het kapitalistisch bestel moeten worden aangebracht.'[15] Na de Tweede Wereldoorlog werd het door de verbreding mogelijk om samen met de VDB en de CDU een nieuwe partij op te richten, die zich overigens nog sterk met het socialisme zou identificeren.[16]

1947

Het eerste beginselprogramma van de PvdA, uit 1947, noemde als doelstelling ‘een democratisch-socialistische maatschappij’, waaronder zij verstond:

 1. Een samenleving op de grondslag van geestelijke en staatkundige vrijheid, doordrongen van de eerbiediging van de medemens, en gekenmerkt door een democratische gezindheid in het gehele volksleven, die de opbloei van het persoonlijk en gemeenschapsleven mogelijk maakt;
 2. Een economisch bestel waarin de behoeftenvoorziening der gemeenschap door bijzondere organen wordt geleid, de belangrijkste productiemiddelen van industrie, bankwezen en transport zijn gesocialiseerd, en voor het overige door beperking van de beschikkingsmacht de euvelen van het particulier bezit zijn opgeheven;
 3. Een maatschappelijke structuur met een eigen verantwoordelijkheid voor alle organen, en gelijke sociale ontwikkelingskansen voor iedereen; met een rechtsorde van de arbeid, waardoor aan iedereen bestaanszekerheid is gewaarborgd, iedereen medeverantwoordelijkheid draagt overeenkomstig zijn plaats in het geheel, en het gehele volk toegang heeft tot de materiële en geestelijke rijkdommen van de gemeenschap.[17]

Men kan zien, dat het eerstgenoemde punt, zij het in heel ander taalgebruik, nog volledig herkenbaar is in het beginselprogram van 2005; het tweede genoemde punt in 2005 geheel vervallen blijkt (maar in 1977 deels nog gold); en van het derde genoemde punt nog slechts enkele onderdelen, min of meer, genoemd worden in 2005.

1977

In de jaren 1970 verloor de oude garde binnen de PvdA haar invloed en begon Nieuw Links de partij te vernieuwen. Het nieuwe beginselprogramma verscheen op het hoogtepunt van optimisme binnen de PvdA, tijdens het laatste jaar van kabinet-Den Uyl. Nieuwe punten in het programma richtte zich op vrouwenemancipatie en solidariteit met de Derde Wereld. Gelijkheid tussen mensen en landen werd benadrukt, alhoewel deze verwoording volgens sommigen een liberale connotatie had. Geheel duidelijk werd het uit het programma niet of er gelijke kansen, gelijke rechten, gelijke resultaten, gelijke beloning of gelijke waardering bedoeld werd.[18]

Er zat echter ook continuïteit in de beginselprogramma's tussen 1947 en 1977. Het beginselprogramma van 1977 bepleitte bijvoorbeeld de volgende punten, die later in 2005 echter zouden ontbreken:[19]

 • De socialisatie van belangrijke industrieën, banken en verzekeringsmaatschappijen;
 • Het streven naar een gekozen staatshoofd en daarmee de afschaffing van de monarchie in Nederland (Deel II, Artikel 4 beginselprogramma 1977).[19][20]

Alhoewel het republikeinse beginsel verdween in 2005, bevestigde een rapport uit 2011 wel dat de partij 'republikeins is en blijft'. De PvdA accepteert echter nu het maatschappelijk 'verbindend' belang in het koningschap en streeft derhalve naar modernisering ervan.[21][22] Men kan dit zien als een terugkeer naar een ouder idee uit de SDAP, die in 1934 besloot dat het actief naar een republiek toewerken niet langer 'een strijdpunt' was.[14]

2005

De Partij van de Arbeid werd in een nieuw beginselprogramma in 2005 bestempeld als een progressieve en sociaaldemocratische politieke partij.[23] Het Beginselmanifest van de PvdA uit 2005 spreekt van de volgende 'idealen':

 • Vrijheid;
 • Democratie, (dus) democratische verantwoording;
 • Rechtvaardigheid;
 • Solidariteit;
 • Het recht op een fatsoenlijk bestaan dat volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt;
 • Respecteren van mensenrechten, (dus) geen discriminatie;
 • Redelijke verdeling van inkomen en macht, (dus) geen armoede;
 • Geen uitputting of vervuiling van natuur en milieu, (dus) zorgen voor ecologische duurzaamheid;
 • Internationale samenwerking.[24]

Ontdek meer Standpunten per onderwerp

Marxisme

Marxisme

Het marxisme is een ideologisch-beschrijvende analyse van de maatschappij, en dan vooral de economie, waarbij het concept van een internationale klassenstrijd tussen twee tegengestelde maatschappelijke klassen centraal staat. Deze twee klassen zijn de productiemiddelen bezittende klasse en de werkende klasse. Volgens het marxisme moet de klassenstrijd, via het "dialectisch materialisme", uiteindelijk leiden tot een communistische maatschappij, waarbij er een einde komt aan de uitbuiting door het kapitalisme van de werkende klasse.

Materialisme (filosofie)

Materialisme (filosofie)

Materialisme is een stroming binnen de filosofie die de werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk brein, uiteindelijk herleidt tot materie; dit in tegenstelling tot het idealisme en tot het spiritualisme. Het 'zijn' brengt volgens het materialisme uiteindelijk het 'denken' voort. Bij kentheoretisch materialisme worden de objecten vanuit wetenschappelijk perspectief gereduceerd tot materie, zonder dat de filosofische uitspraak wordt gedaan dat deze objecten niets anders zijn dan materie.

Socialisatie (economie)

Socialisatie (economie)

Socialisatie is het proces waarbij materiële productiefactoren ofwel in handen van de gemeenschap worden gebracht ofwel geheel dienstbaar worden gemaakt aan de gemeenschap. Gesocialiseerde bedrijven zullen hierdoor niet langer particuliere belangen behartigen waarbij de gemeenschap of de betrokken arbeiders geen directe baat hebben.

Nieuw Links (PvdA)

Nieuw Links (PvdA)

Nieuw Links is de naam voor een vernieuwingsbeweging in de Nederlandse Partij van de Arbeid (PvdA) die vanaf 1966 tot 1971 optrad.

Kabinet-Den Uyl

Kabinet-Den Uyl

Het kabinet-Den Uyl was het Nederlandse kabinet van 11 mei 1973 tot 19 december 1977. Het kabinet werd gevormd door de politieke partijen Partij van de Arbeid (PvdA), Katholieke Volkspartij (KVP), Anti-Revolutionaire Partij (ARP), Politieke Partij Radikalen (PPR) en de Democraten 66 (D'66) na de Tweede Kamerverkiezingen van 1972. Het centrum-linkse kabinet-Den Uyl was een extra-parlementair kabinet dat zowel in de Eerste Kamer als de Tweede Kamer kon rekenen op een ruime meerderheid. Het kabinet-Den Uyl was het meest progressieve kabinet in de parlementaire geschiedenis en het eerste waarin de D'66 en PPR deelnamen.

Derde wereld

Derde wereld

Het begrip derde wereld werd tijdens de Koude Oorlog gebruikt om de niet-gebonden staten aan te duiden die noch bij het Westen noch bij het Oostblok konden worden ingedeeld. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 kwam het begrip langzaam in onbruik en sprak men van ontwikkelingslanden. De term 'derde wereld' wordt soms nog wel gebruikt als synoniem voor het totaal van alle ontwikkelingslanden. In het algemeen zijn deze landen minder geïndustrialiseerd en technologisch ontwikkeld, de bevolking relatief arm en het geboorte- en sterfte cijfer relatief hoog. De landen bevinden zich in fase 1 van het demografisch transitiemodel.

Liberalisme

Liberalisme

Het liberalisme is een politiek-maatschappelijke stroming ontstaan in de Verlichting van de 18e eeuw, waarin vrijheid centraal staat. Het brak in de 19e eeuw in Europa en Noord-Amerika door als dominante stroming toen het de burger wilde emanciperen ten koste van het ancien régime. Vandaag de dag is het liberalisme een van de dominante ideologieën. Het liberalisme is een brede ideologie met meerdere substromingen; de invulling van het begrip verschilt sterk per land en cultuur.

Monarchie in Nederland

Monarchie in Nederland

De Nederlandse monarchie begon in 1806 toen Lodewijk Napoleon door Napoleon Bonaparte werd aangesteld als koning van Holland, en het toenmalige Nederland korte tijd een vazalstaat van het Eerste Franse Keizerrijk werd. Daarvoor was het een republiek, nadat in 1581 de monarchie van de landsheren uit het Huis Habsburg was afgezworen. De monarchie werd voortgezet in 1813 toen Willem Frederik uit het Huis Oranje-Nassau, een zoon van erfstadhouder Willem V, de titel soeverein vorst der Verenigde Nederlanden aanvaardde.

Republicanisme

Republicanisme

Republicanisme is een politieke stroming volgens welke de staatsvorm van een natie een republiek moet zijn: een staat waarvan het staatshoofd niet door erfopvolging wordt aangewezen, maar op een of andere manier wordt verkozen. Breder gedefinieerd refereert republicanisme aan een politiek systeem dat de vrijheid waarborgt door het instellen van een rechtsstaat die niet arbitrair genegeerd kan worden door de uitvoerende macht. Binnen een republiek ligt de nadruk op het betrekken van alle burgers bij de macht en de strijd tegen corruptie. De aanhangers heten republikeinen.

Progressivisme

Progressivisme

Progressivisme is een politieke stroming die gebaseerd is op progressie (vooruitgang). Dit begrip wordt beschouwd als de tegenhanger van conservatisme, een stroming die gericht is op behoudsgezindheid.

Sociaaldemocratie

Sociaaldemocratie

De sociaaldemocratie is van oorsprong een parlementair ingestelde variant van de bredere socialistische beweging, die door middel van verkiezingen en hervormingen van het kapitalisme tot een samenleving met meer gelijkheid wil komen. Sociaaldemocraten hebben in de twintigste eeuw een beslissende rol gespeeld in de West-Europese politiek en stonden aan de wieg van veel sociale wetgeving ten gunste van hun arbeidersachterban, in wat aangeduid wordt als de verzorgingsstaat.

Beginselprogramma

Beginselprogramma

Een beginselprogramma is een manifest waarin een politieke partij de grondbeginselen van haar politiek uiteen zet. Beginselprogramma's geven de idealen van de partij aan, terwijl de verkiezingsprogramma's de concrete politiek, die de partij op een bepaald moment voorstaat, omschrijven. Een beginselverklaring daarentegen betreft een algemenere vorm van een beginselprogramma, dat eerder betrekking heeft op verenigingen met al dan geen politiek karakter.

Volksvertegenwoordiging

Historisch zetelaantal PvdA, inclusief voorgaande partijen vanaf 1888. Voor 1959 bestond de tweede kamer uit 100 zetels ■ Pvda■ SPD en SDB■ VDB en RB■ CDU, CSP en CDF
Historisch zetelaantal PvdA, inclusief voorgaande partijen vanaf 1888. Voor 1959 bestond de tweede kamer uit 100 zetels
 Pvda
 SPD en SDB
 VDB en RB
 CDU, CSP en CDF
Zie lijst van bewindslieden voor de PvdA voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Tweede Kamer

Verkiezingsjaar Partijleider Kandidatenlijst Aantal stemmen % van de stemmers Aantal behaalde zetels Coalitie/Oppositie
1946 Willem Drees Kandidatenlijst 1.347.940 28,31% 29 / 100 Coalitie
1948 Kandidatenlijst 1.263.058 25,60% 27 / 100 Coalitie (1948-1951)
Coalitie (1951-1952)
1952 Kandidatenlijst 1.545.867 28,97% 30 / 100 Coalitie
1956 Kandidatenlijst 1.872.209 32,69% 34 / 100 Coalitie (1956-1958)
Oppositie (1958-1959)
1959 Jaap Burger Kandidatenlijst 1.821.285 30,36% 48 / 150 Oppositie
1963 Anne Vondeling Kandidatenlijst 1.753.025 28,01% 43 / 150 Oppositie (1963-1965)
Coalitie (1965-1966)
Oppositie (1966-1967)
1967 Joop den Uyl Kandidatenlijst 1.620.112 23,55% 37 / 150 Oppositie
1971 Kandidatenlijst 1.554.280 24,60% 39 / 150 Oppositie
1972 Kandidatenlijst 2.021.454 27,34% 43 / 150 Coalitie
1977 Kandidatenlijst 2.813.793 33,83% 53 / 150 Oppositie
1981 Kandidatenlijst 2.458.452 28,29% 44 / 150 Coalitie (1981-1982)
Oppositie (1982)
1982 Kandidatenlijst 2.503.517 30,40% 47 / 150 Oppositie
1986 Kandidatenlijst 3.051.678 33,27% 52 / 150 Oppositie
1989 Wim Kok Kandidatenlijst 2.835.251 31,88% 49 / 150 Coalitie
1994 Kandidatenlijst 2.153.135 23,97% 37 / 150 Coalitie
1998 Kandidatenlijst 2.494.555 28,98% 45 / 150 Coalitie
2002 Ad Melkert Kandidatenlijst 1.436.023 15,11% 23 / 150 Oppositie
2003 Wouter Bos Kandidatenlijst 2.631.363 27,26% 42 / 150 Oppositie
2006 Kandidatenlijst 2.085.077 21,19% 33 / 150 Coalitie (2006-2010)
Oppositie (2010)
2010 Job Cohen Kandidatenlijst 1.848.805 19,63% 30 / 150 Oppositie
2012 Diederik Samsom Kandidatenlijst 2.340.750 24,84% 38 / 150 Coalitie
2017 Lodewijk Asscher Kandidatenlijst 599.699 5,70% 9 / 150 Oppositie
2021 Lilianne Ploumen Kandidatenlijst 597.192 5,73% 9 / 150 Oppositie

Eerste Kamer

Verkiezingsjaar Aantal stemmen % van de stemmers Aantal behaalde zetels
1946 - - 14 / 50
1948 - - 14 / 50
1951 - - 14 / 50
1952 - - 14 / 50
1955 - - 14 / 50
1956 - - 15 / 50
1960 - - 23 / 75
1963 - - 25 / 75
1966 - - 22 / 75
1969 - - 20 / 75
1971 - - 18 / 75
1974 - - 21 / 75
1977 - - 25 / 75
1980 - - 26 / 75
1981 - - 28 / 75
1983 - - 17 / 75
1986 - - 17 / 75
1987 - - 26 / 75
1991 - - 16 / 75
1995 - - 14 / 75
1999 30.976 19,7% 15 / 75
2003 40.613 25,1% 19 / 75
2007 31.032 19,03% 14 / 75
2011 30.078 18,11% 14 / 75
2015 17.651 10,45% 8 / 75
2019 14.921 8,62% 6 / 75

Europees Parlement

Verkiezingsjaar Aantal stemmen % van de stemmers Aantal behaalde zetels
1979 1.722.240 30,39% 9 / 25
1984 1.785.165 33,70% 9 / 25
1989 1.609.626 30,70% 8 / 25
1994 945.869 22,88% 8 / 31
1999 712.929 20,11% 6 / 31
2004 1.124.549 23,60% 7 / 27
2009 548.691 12,05% 3 / 25
2014 446.763 9,40% 3 / 26
2019 1.045.274 19,01% 6 / 29

De PvdA is aangesloten bij de Partij van de Europese Sociaaldemocraten en de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten.

Europese Commissie

De volgende leden van de PvdA zijn lid (geweest) van de Europese Commissie:

Provincies

Provincie Zetels 1991 Zetels 1995 Zetels 1999 Zetels 2003 Zetels 2007 Zetels 2011 Zetels 2015 Zetels 2019
Vlag Groningen (provincie) Groningen 17 van 55 16 van 55 17 van 55 20 van 55 12 van 43 12 van 43 6 van 43 5 van 43
Vlag Friesland Friesland 16 van 55 14 van 55 14 van 55 15 van 55 12 van 43 11 van 43 7 van 43 6 van 43
Vlag Drenthe Drenthe 17 van 51 11 van 51 15 van 51 19 van 51 13 van 41 12 van 41 7 van 41 6 van 41
Vlag Overijssel Overijssel 13 van 63 11 van 63 12 van 63 15 van 63 9 van 47 9 van 47 5 van 47 4 van 47
Vlag Flevoland Flevoland 8 van 43 7 van 43 8 van 47 12 van 47 7 van 39 6 van 39 3 van 41 3 van 41
Vlag Gelderland Gelderland 15 van 75 13 van 75 14 van 75 18 van 75 10 van 53 9 van 55 6 van 55 5 van 55
Vlag Utrecht (provincie) Utrecht 10 van 63 9 van 63 10 van 63 14 van 63 8 van 47 7 van 47 5 van 49 4 van 49
Vlag Noord-Holland Noord-Holland 17 van 79 16 van 79 16 van 79 24 van 83 11 van 55 11 van 55 7 van 55 6 van 55
Vlag Zuid-Holland Zuid-Holland 18 van 83 14 van 83 16 van 83 20 van 83 10 van 55 10 van 55 5 van 55 4 van 55
Vlag Zeeland Zeeland 9 van 47 8 van 47 8 van 47 10 van 47 6 van 39 7 van 39 4 van 39 4 van 39
Vlag Noord-Brabant Noord-Brabant 14 van 79 11 van 79 14 van 79 17 van 79 8 van 55 7 van 55 4 van 55 3 van 55
Vlag Limburg Limburg 12 van 63 9 van 63 10 van 63 14 van 63 8 van 47 6 van 47 4 van 47 3 van 47
Nederland 166 van 756 142 van 756 154 van 760 198 van 764 114 van 564 107 van 566 63 van 570 53 van 570
Gedeputeerden

In Limburg vormen zes gedeputeerden op eigen titel een extra-parlementair college en zijn derhalve niet opgenomen in bovenstaande tabel. De gedeputeerden zijn afkomstig uit: CDA, VVD, FVD, PVV, GL en Lokaal-Limburg. Dit zijn samen met Noord-Brabant de enige twee provincies waar Forum voor Democratie deel uitmaakt van het college.

Commissaris van de Koning:

Gemeenten

In Nederland zijn circa zeventig burgemeesters van PvdA-huize. Enkele bekende namen zijn Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Ahmed Marcouch (Arnhem) en Jan Hamming (Zaanstad).

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 leverde de PvdA 1251 gemeenteraadsleden en 194 wethouders[25] (stand april 2010). De partij doet in sommige gemeenten mee als onderdeel van een progressief samenwerkingsverband.

Waterschappen

Waterschap Zetels 2008[26] Zetels 2015 Zetels 2019
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 3 3 2
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 3 3 4
Hoogheemraadschap van Delfland 4 3 3
Hoogheemraadschap van Rijnland 4 3 3
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 4 3 3
Waterschap Aa en Maas 3 2 3
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 3 5 4
Waterschap Brabantse Delta 2 2 2
Waterschap De Dommel 3 4 3
Waterschap Hollandse Delta 3 2 2
Waterschap Hunze en Aa's 3 2 3
Waterschap Noorderzijlvest 3 2 3
Waterschap Reest en Wieden**** 2 2 -
Waterschap Rijn en IJssel 4 3 4
Waterschap Rivierenland 3 3 3
Waterschap Scheldestromen - 2 2
Waterschap Vallei en Eem** 2 - -
Waterschap Vallei en Veluwe 1 3 2
Waterschap Velt en Vecht*** 2 - -
Waterschap Veluwe** 2 - -
Waterschap Zeeuwse Eilanden* 3 - -
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen* 2 - -
Wetterskip Fryslân 3 2 3
Totaal 60 van 502 49 van 444 49 van 442

Een "-" in de tabel betekent dat de partij geen kandidatenlijst had ingediend.

* Sinds 1 januari 2011 samengevoegd tot Waterschap Scheldestromen.
** Sinds 1 januari 2013 samengevoegd Waterschap Vallei en Veluwe.
*** Sinds 1 januari 2014 samengevoegd tot Waterschap Vechtstromen.
**** Sinds 1 januari 2016 samengevoegd tot Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Bij de waterschapsverkiezingen van 2008 kon voor het eerst op lijsten in plaats van op personen gestemd worden. In een aantal waterschappen maakt de PvdA deel uit van de groen-rode coalitie Water Natuurlijk.

Ontdek meer Volksvertegenwoordiging per onderwerp

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) was een sociaaldemocratische Nederlandse politieke partij die van 1894 tot 1946 bestond. De partij ontstond uit een scheuring binnen de Sociaal-Democratische Bond en ging uiteindelijk op in de Partij van de Arbeid.

Radicale Bond

Radicale Bond

De Radicale Bond was een radicale partij in Nederland. Progressieve liberalen splitsten zich in 1892 op initiatief van de kiesvereniging Amsterdam van de Liberale Unie af en vormden de Radicale Bond. De Radicale Bond werd geleid door Willem Treub. De partij stond voor een vergaande uitbreiding van het kiesrecht en van de sociale wetgeving. Zij was sterk beïnvloed door het kathedersocialisme. In 1901 fuseerde de partij met de linkervleugel van de Liberale Unie tot de Vrijzinnig-Democratische Bond.

Christelijk-Democratische Unie

Christelijk-Democratische Unie

De Christelijk-Democratische Unie (CDU) is een voormalige Nederlandse politieke partij, die werd opgericht op 11 december 1926 als een samenvoeging van enkele protestantse links-pacifistische groepen. De CDU was een linkse protestantse partij ontstaan uit de restanten van de in 1925 vrijwel verdwenen progressieve protestants-christelijke partijen, zoals de Christelijk-Sociale Partij en Christelijk Democratische Federatie. De leider van de CDU was Harm van Houten. In 1946 ging de partij op in de Partij van de Arbeid.

Christelijk-Sociale Partij (Nederland)

Christelijk-Sociale Partij (Nederland)

De Christelijk-Sociale Partij (CSP), opgericht in 1912, was een protestants-christelijke, anti-Roomse partij met socialistische trekjes. De partij richtte zich tegen de samenwerking van ARP en CHU met de RKSP. Daarnaast was zij voorstander van bedrijfsmedebezit en winstdeling voor arbeiders.

Christelijk Democratische Federatie

Christelijk Democratische Federatie

De Christelijk-Democratische Federatie (CDF) is een voormalige Nederlandse politieke partij. Het was een fusiepartij die in 1924 ontstond uit een samenwerking tussen de Christelijke Volkspartij (CVP), de Christelijk-Sociale Partij (CSP) en de Christelijk-Democratische Bond (CDB). De CDF was echter weinig succesvol en viel een jaar later, in 1925, alweer uit elkaar. Veel van de initiatiefnemers voor de CDF uit 1924 gingen een jaar later, in 1926, op in de Christelijk-Democratische Unie.

Lijst van bewindslieden voor de PvdA

Lijst van bewindslieden voor de PvdA

Dit is een chronologische lijst van bewindslieden voor de PvdA. Het betreft alle politici die voor de Partij van de Arbeid minister of staatssecretaris in een Nederlands kabinet zijn geweest.

Lijst van Tweede Kamerleden voor de PvdA

Lijst van Tweede Kamerleden voor de PvdA

De lijst van Tweede Kamerleden voor de PvdA geeft een overzicht van alle Tweede Kamerleden voor de Nederlandse Partij van de Arbeid.

Lijst van fractievoorzitters van de PvdA in de Tweede Kamer

Lijst van fractievoorzitters van de PvdA in de Tweede Kamer

Dit is een lijst van alle fractievoorzitters van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, sinds de oprichting van de partij in 1946.

Kabinet-Beel I

Kabinet-Beel I

Het kabinet-Beel I was het Nederlands kabinet van 3 juli 1946 tot 7 augustus 1948. Het was het eerste kabinet na de Tweede Wereldoorlog dat op democratische verkiezingen gestoeld was. De samenwerking tussen de KVP en de PvdA staat bekend als 'het nieuwe bestand'.

Kabinet-Drees-Van Schaik

Kabinet-Drees-Van Schaik

Het kabinet Drees-Van Schaik was het Nederlandse kabinet van 7 augustus 1948 tot 15 maart 1951. Het werd gevormd door de politieke partijen Katholieke Volkspartij (KVP), Partij van de Arbeid (PvdA), Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) na de Tweede Kamerverkiezingen van 1948. Het centrum kabinet Drees-Van Schaik was een meerderheidskabinet dat zowel in de Eerste Kamer en Tweede Kamer kon rekenen op een ruime meerderheid. Het kabinet Drees-Van Schaik was een kabinet van de rooms-rode coalitie.

Kabinet-Drees I

Kabinet-Drees I

Het kabinet-Drees I was het Nederlandse kabinet van 15 maart 1951 tot 2 september 1952. Het werd gevormd door de politieke partijen Katholieke Volkspartij (KVP), Partij van de Arbeid (PvdA), Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) na de val van het kabinet Drees-Van Schaik op 25 januari 1951. Het centrum kabinet-Drees I was een meerderheidskabinet dat zowel in de Eerste Kamer en Tweede Kamer kon rekenen op een ruime meerderheid. Het kabinet-Drees I was een voortzetting van het vorige kabinet Drees-Van Schaik en de rooms-rode coalitie.

Kabinet-Drees II

Kabinet-Drees II

Het kabinet-Drees II was het Nederlandse kabinet van 2 september 1952 tot 13 oktober 1956. Het bestond uit de Partij van de Arbeid (PvdA), Katholieke Volkspartij (KVP), Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de Christelijk-Historische Unie (CHU) na de Tweede Kamerverkiezingen van 1952. Het centrum kabinet-Drees II was een meerderheidskabinet dat zowel in de Eerste Kamer en Tweede Kamer kon rekenen op een ruime meerderheid. Het kabinet-Drees II was een voortzetting van de rooms-rode coalitie.

Literatuur

 • Becker, Frans & Gerrit Voerman red. (2016), Zeventig Jaar Partij van de Arbeid, Boom
 • Bleich, Anet (1986), Een Partij in de Tijd: Veertig Jaar Partij van de Arbeid,1946-1986, Arbeiderspers
 • Broek, Ilja van den (2002), Heimwee naar de politiek: De herinnering aan het kabinet-Den Uyl, Wereldbibliotheek
 • Smits, Hans (1984), De Bom in de Vuist: De Partij van de Arbeid tussen afschrikking en atoompacifisme, Raamgracht

Bron: "Partij van de Arbeid (Nederland)", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2023, March 15th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland).

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

Externe links
Zie de categorie Partij van de Arbeid van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.