Onze uitbreiding krijgen
Geniet u van Wikipedia-artikelen? Aan Wikipedia doneren

Politicus

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
De G20-top in Londen in april 2009
De G20-top in Londen in april 2009
Politiek historica Charlotte Brand (Radboud Universiteit) legt uit hoe het werkt om politicus te worden, te blijven en wat de risicofactoren zijn om te falen - Universiteit van Nederland

Een politicus (meervoud: politici) of politica (vrouwelijk, meervoud: politica's) is een persoon die een ambt of functie in de politiek vervult. In figuurlijke zin is een politicus iemand die politiek handig, slim of met veel overleg te werk gaat.

Niet elk ambt of elke functie wordt hierbij als politieke functie gezien, dat is meestal het geval als de persoon beslissingen kan nemen of beïnvloeden.

In democratieën wordt de term meestal gehanteerd voor diegenen die een gekozen functie hebben of nastreven en de door hen gekozen dagelijkse bestuurders. De politicus wordt in het algemeen gekozen als lid van een politieke partij. Hij of zij dient dan de standpunten van de politieke partij uit te dragen, en de verwezenlijking van de doelstellingen van de partij na te streven. Hiernaast hebben politici soms binnen de partij de taak om mede de inhoud van het partijprogramma te bepalen. Behalve politici die vanuit een politieke partij gekozen worden, zijn er ook partijloze politici. In niet-democratische landen kan de functie verkregen zijn door een staatsgreep, verkiezingsfraude, verovering, of erfopvolging.

Sommige politici inspireren door hun uitgesproken stellingnames of door merkwaardigheden in hun media-optredens tot het bedenken van politieke bijnamen. Ook worden nieuwe maatschappelijke verschijnselen weleens genoemd naar de verantwoordelijke bestuurder. Voorbeelden hiervan zijn het tientje van Lieftinck, het kwartje van Kok, de zalmsnip, de zalmnorm, melkertbanen, vogelaarwijken en de balkenendenorm.

Zie de categorie Politici van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Ontdek meer Politicus per onderwerp

Functie (positie)

Functie (positie)

Een functie is een standaard verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een bepaald domein, bijvoorbeeld binnen een instantie zoals een bedrijf of vereniging, maar ook bijvoorbeeld binnen een project.

Politiek

Politiek

Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. Waar de scheidslijn loopt tussen het politieke en het ethische en sociale is een vraag waar veel verschil van mening over bestaat. De meeste wetenschappers erkennen dat er sprake moet zijn van enig potentieel tot het gebruik van macht of geweld om een vraagstuk als politiek te bestempelen — bij het beslissen van een politiek conflict is meestal sprake van een verplaatsing van macht van de ene groep of persoon naar een andere groep of persoon.

Beeldspraak

Beeldspraak

Beeldspraak is figuurlijk taalgebruik ofwel een stijlfiguur. De gedachte aan iets bepaalds roept andere zaken (beelden) in de gedachten op die met de referent een overeenkomst hebben. Deze cognitief ervaren overeenkomst noemt men associatie. Beeldspraak is een vorm van associatie.

Democratie

Democratie

Democratie is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Men onderscheidt directe democratie, waarin burgers persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen, en indirecte, waarin het volk zich laat vertegenwoordigen door een gekozen orgaan, zoals een raad of parlement.

Politieke partij

Politieke partij

Een politieke partij is een organisatie die erop gericht is door deelname aan verkiezingen invloed te verkrijgen op overheidsbeleid in een bepaald geografisch gebied. Vaak gaat het hier om verkiezingen van het nationale parlement, maar er kunnen ook partijen zijn die alleen lokaal, regionaal of Europees deelnemen aan verkiezingen.

Pers (media)

Pers (media)

Pers is een overkoepelende benaming voor bijna alle vormen van journalistieke media die gericht zijn op het publiek berichten over recente gebeurtenissen. Hieronder vallen onder andere:Kranten Tijdschriften Journaals Nieuwswebsites.

Tientje van Lieftinck

Tientje van Lieftinck

De naam van de Nederlandse oud-minister van Financiën Piet Lieftinck is voor veel mensen nog steeds bekend door het tientje van Lieftinck.

Kwartje van Kok

Kwartje van Kok

Het kwartje van Kok is de naamgeving van de accijnsverhoging op autobrandstof in Nederland die onderdeel was van het pakket maatregelen uit de zogeheten Tussenbalans 1991 van het kabinet-Lubbers III, waarin Wim Kok Minister van Financiën was.

Zalmsnip

Zalmsnip

De Zalmsnip is de benaming voor de op 1 januari 1998 door het Kabinet-Kok II ingevoerde lastenverlichting van 100 gulden per huishouden per jaar.

Zalmnorm

Zalmnorm

De zalmnorm is het principe dat de overheidsuitgaven worden losgekoppeld van de overheidsinkomsten. Een plafond in de overheidsuitgaven wordt vooraf afgesproken. Hierna worden inkomstenmeevallers van de rijksoverheid niet gebruikt voor extra uitgaven, maar aangewend voor het aflossen van de staatsschuld. Tegelijkertijd worden inkomstentegenvallers ook niet opgevangen door bezuinigingen. De naam verwijst naar de minister van Financiën Gerrit Zalm, die deze norm invoerde tijdens het eerste paarse kabinet onder leiding van Wim Kok.

Melkertbaan

Melkertbaan

De melkertbaan was een initiatief in Nederland om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en beperkt arbeidsperspectief via gesubsidieerde arbeid werkervaring op te laten doen. De melkertbaan werd in 1994 ingevoerd en vernoemd naar de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ad Melkert. Personen werkzaam in een melkertbaan werden soms "melketiers" genoemd, hun baan een "werkervaringsplaats".

Balkenendenorm

Balkenendenorm

De balkenendenorm is de verzamelnaam voor een serie wettelijke en vrijwillige normen, die samen bepalen dat openbare bestuurders in Nederland niet meer mogen verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris. De balkendenorm is per 1 januari 2013 geformaliseerd in de Wet normering topinkomens (Wnt), die al in 2006 voorafgegaan werd door de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt).

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.