Onze uitbreiding krijgen
Geniet u van Wikipedia-artikelen? Aan Wikipedia doneren

Rijk (biologie)

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een domein bevat een of meer rijken. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.LevenDomein (biologie)Rijk (biologie)Stam (biologie)Klasse (biologie)Orde (biologie)Familie (biologie)Geslacht (biologie)Soort

De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een domein bevat een of meer rijken. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.
De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een domein bevat een of meer rijken. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.

In de biologie is een rijk (Regnum of Engels: kingdom) een taxonomische rang (of een taxon in die rang) in de biologische classificatie, de taxonomie. Oorspronkelijk werden er drie rijken onderscheiden: dieren, planten en mineralen. De mineralen worden niet tot het leven gerekend en in de biologie buiten beschouwing gelaten.

Een modernere indeling van organismen is in drie domeinen met een groot aantal rijken:

 1. domein Bacteria,
 2. domein Archaea,
 3. domein Eukaryota;
  deze zijn weer onderverdeeld in vijf of vier supergroepen[1][2]:
  1. supergroep Unikonta, bestaande uit de Opisthokonta (met de rijken dieren en schimmels) en het rijk Amoebozoa
  2. supergroep Excavata, met twee rijken: Euexcavatae en Discicristatae
  3. supergroep Chromalveolata met de rijken Hacrobiae, Heterokontae, Alveolatae en Rhizariae (tot de Chromalveolata worden onder andere gerekend de bruinwieren, diatomeeën, dinoflagellaten, trilhaardiertjes, foraminiferen en de stralendiertjes)
  4. supergroep Archaeplastida (met de roodwieren, groenwieren en planten)

Hiervoor, aan het eind van de twintigste eeuw werd de indeling gebruikt van Carl Woese[3], die de levende wezens indeelde in zes rijken:

 1. rijk Archaea, eencellige micro-organismen.[4]
 2. rijk Bacteriën (inclusief de Archaebacteria)
 3. rijk Protisten: eencelligen met celkern (eukaryoten).
 4. rijk Planten: meercellige eukaryoten die hun eigen voedsel aanmaken door middel van fotosynthese.
 5. rijk Dieren of Animalia: meercellige eukaryoten die voedsel extern opnemen. Ze kunnen zich bewegen.
 6. rijk Schimmels of Fungi: één- of meercellige eukaryoten die voedsel extern opnemen.

De oorspronkelijke rijken zijn dus verplaatst en de protisten zijn verdeeld over de supergroepen.

Ontdek meer Rijk (biologie) per onderwerp

Biologie

Biologie

Biologie is de natuurwetenschap die zich richt op organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. De biologie omvat een breed scala aan vakgebieden waarin men onderzoek doet naar fysieke structuur, chemische processen, moleculaire interacties, fysiologische mechanismen, ecologische samenhang, ontwikkeling en evolutie. Biologie erkent de cel als de fysieke basiseenheid van het leven, genen als de basiseenheid van erfelijke informatie en evolutie als het mechanisme achter het ontstaan en het uitsterven van soorten. Organismen zijn open systemen die in staat zijn te overleven door bruikbare omzettingen van energie en door handhaving van hun vitale toestand.

Taxonomische rang

Taxonomische rang

Een taxonomische rang of taxon is een niveau in de hiërarchische indeling (taxonomie) van organismen.

Taxon

Taxon

Een taxon is een taxonomische eenheid of taxonomische groep, een groep organismen die volgens een taxonoom een van andere groepen te onderscheiden eenheid vormt.

Taxonomie (biologie)

Taxonomie (biologie)

Taxonomie is de biologische vakwetenschap die zich bezighoudt met het vinden, onderscheiden en beschrijven, benoemen en indelen van alle soorten organismen. Tegenwoordig gebeurt de indeling van de soorten op basis van evolutionaire verwantschap, waarbij gebruikgemaakt wordt van de cladistiek.

Dieren (biologie)

Dieren (biologie)

De dieren (Animalia) vormen een rijk van meercellige levende wezens die tot de eukaryoten behoren. Dieren zijn een zeer diverse groep levensvormen die zich voeden met organisch materiaal, zuurstof ademen, en zich in de regel geslachtelijk voortplanten. De meeste dieren kunnen zich actief voortbewegen en op hun omgeving reageren door middel van zintuigen. Er zijn meer dan 1.5 miljoen diersoorten beschreven, waarvan ruim 1 miljoen tot de insecten behoren. De wetenschap die het dierenrijk bestudeert heet de zoölogie.

Planten

Planten

Planten zijn organismen die zich niet kunnen voortbewegen en die fotosynthese vertonen.

Mineraal (geologie)

Mineraal (geologie)

Een mineraal is een in de natuur voorkomende stof die zichtbaar homogeen van structuur en samenstelling is. Mineralen kunnen samengestelde of enkelvoudige stoffen zijn en de meeste hebben een vaststaande interne structuur in de vorm van een kristalrooster. Er zijn echter ook mineralen die geen kristalrooster hebben, maar wel homogeen van aard zijn. Zelfs kwik, een vloeistof, wordt als een mineraal gezien. De meeste mineralen ontstaan door geologische of biologische processen, hoewel ook daarop uitzonderingen bestaan.

Leven

Leven

Leven is een com­plex van ei­gen­schap­pen en func­ties van ge­or­ga­ni­seer­de we­zens, die hun bestaan in stand houden door middel van processen zoals interne regulatie, stofwisseling en voortplanting. Bekende vormen van leven zijn onder meer planten, dieren, schimmels, algen en bacteriën. De wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van levende wezens en levensverschijnselen, heet biologie.

Domein (biologie)

Domein (biologie)

In de biologie is het domein de hoogste taxonomische rang, het hoogste taxonomische niveau waarin het leven wordt ingedeeld. In andere talen wordt ook wel een synoniem voor domein gebruikt: imperium. Omdat er behoefte bestond aan nog een hoge rang onder dat van domein wordt daarvoor in moderne studieboeken de term supergroep gebruikt.

Carl Woese

Carl Woese

Carl Richard Woese was een Amerikaanse microbioloog en biofysicus die bekend is vanwege het definiëren van de Archaea als domein van organismen in 1977. Hij was daarnaast de grondlegger van de hypothese van een RNA-wereld, een term die voor het eerst in 1986 door Nobelprijswinnaar Walter Gilbert gebruikt werd.

Protisten

Protisten

Een protist is een eukaryoot organisme dat niet behoort tot het rijk van de dieren, planten of schimmels. De protisten vormen geen natuurlijke groep maar worden net als de algen, protozoën en ongewervelden gemakshalve samengevat onder een verzamelterm. De soortenrijkdom van de protisten is erg groot. Voorbeelden zijn amoeben, ciliaten, diatomeeën, oömyceten en foraminiferen.

Schema

Linnaeus
(1735)
2 rijken
Haeckel
(1894)
3 rijken
Whittaker
(1969)
5 rijken
Woese
(1977)
6 rijken
Woese
(1990)[3]
3 domeinen
Cavalier-Smith (1998)
2 domeinen en
6 rijken
Keeling (2004)
3 domeinen en
5 supergroepen
Animalia Animalia Animalia Animalia Eucarya Eukaryota Animalia Eukaryota Unikonta
Vegetabilia Plantae Fungi Fungi Fungi Excavata
Plantae Plantae Plantae Archaeplastida
Protista Protista Chromista Chromalveolata
niet
behandeld
Protista Protozoa Rhizaria
Monera Archaebacteria Archaea Prokaryota Bacteria Archaea
Eubacteria Bacteria Bacteria

Ontdek meer Schema per onderwerp

Carl Linnaeus

Carl Linnaeus

Carl Linnaeus of, nadat hij in 1761 in de adelstand was verheven, Carl von Linné was een Zweeds arts, plantkundige, zoöloog en geoloog. Zijn invloedrijkste werken zijn Species plantarum, waarvan de eerste druk (1753) sinds 1905 geldt als beginpunt van de botanische nomenclatuur, en Systema naturae, waarvan de tiende druk (1758) geldt als beginpunt van de zoölogische nomenclatuur.

Ernst Haeckel

Ernst Haeckel

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel was een Duits zoöloog en filosoof die het werk van Charles Darwin in Duitsland bekend maakte. Hij was oorspronkelijk arts en later hoogleraar in de vergelijkende anatomie. Haeckel was ook een begenadigd illustrator, zoals blijkt uit zijn boek Kunstformen der Natur.

Robert Harding Whittaker

Robert Harding Whittaker

Robert Harding Whittaker was een Amerikaans ecoloog en taxonoom die vooral bekendheid kreeg door zijn indeling van organismen in vijf rijken: Animalia, Plantae, Fungi, Protista en Monera.

Carl Woese

Carl Woese

Carl Richard Woese was een Amerikaanse microbioloog en biofysicus die bekend is vanwege het definiëren van de Archaea als domein van organismen in 1977. Hij was daarnaast de grondlegger van de hypothese van een RNA-wereld, een term die voor het eerst in 1986 door Nobelprijswinnaar Walter Gilbert gebruikt werd.

Domein (biologie)

Domein (biologie)

In de biologie is het domein de hoogste taxonomische rang, het hoogste taxonomische niveau waarin het leven wordt ingedeeld. In andere talen wordt ook wel een synoniem voor domein gebruikt: imperium. Omdat er behoefte bestond aan nog een hoge rang onder dat van domein wordt daarvoor in moderne studieboeken de term supergroep gebruikt.

Thomas Cavalier-Smith

Thomas Cavalier-Smith

Thomas Cavalier-Smith is een evolutiebioloog aan de Universiteit van Oxford.

Supergroep (biologie)

Supergroep (biologie)

Een supergroep is de een na hoogste taxonomische rang, boven dat van een rijk en onder dat van een domein.

Dieren (biologie)

Dieren (biologie)

De dieren (Animalia) vormen een rijk van meercellige levende wezens die tot de eukaryoten behoren. Dieren zijn een zeer diverse groep levensvormen die zich voeden met organisch materiaal, zuurstof ademen, en zich in de regel geslachtelijk voortplanten. De meeste dieren kunnen zich actief voortbewegen en op hun omgeving reageren door middel van zintuigen. Er zijn meer dan 1.5 miljoen diersoorten beschreven, waarvan ruim 1 miljoen tot de insecten behoren. De wetenschap die het dierenrijk bestudeert heet de zoölogie.

Eukaryoten

Eukaryoten

Eukaryoten, ook wel Eucarya, vormen een van de drie domeinen waarin de huidige biologische wetenschap het leven indeelt. Eukaryoten zijn alle organismen waarvan iedere cel een celkern bevat. Naast een celkern hebben de meeste eukaryotische cellen ook andere organellen, zoals mitochondriën en een golgiapparaat. In de cellen van algen en planten komen daarnaast chloroplasten voor. Tot de eukaryoten behoren, naast veel eencellige soorten, alle soorten meercellige organismen. Meercelligen bestaan uit verschillende, specifieke celtypen die verschillende weefsels vormen.

Unikonta

Unikonta

Unikonta is een supergroep van de eukaryoten, voorgesteld door de Engelse bioloog Thomas Cavalier-Smith in 2002. Dit is verreweg de soortenrijkste supergroep van de eukaryoten en omvat naast enkele groepen van amoebeachtige eencelligen ook de Opisthokonta, die onder andere de schimmels en de meercellige dieren bevat. De Unikonta is voornamelijk op basis van DNA-kenmerken gekarakteriseerd.

Planten

Planten

Planten zijn organismen die zich niet kunnen voortbewegen en die fotosynthese vertonen.

Schimmels

Schimmels

Schimmels of zwammen, wetenschappelijke naam: Fungi zijn eukaryotische organismen die het rijk van de Fungi vormen. Het wetenschappelijk onderzoek naar schimmels heet mycologie en de onderzoekers worden mycologen genoemd.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.