Onze uitbreiding krijgen

Stromingen in de islam

Van Wikipedia, maar dan visueel aantrekkelijk
Allah1.png

Islam

Geloof
Eenheid van God · Profeten
Gezonden geschriften
Engelen · Dag des Oordeels
Praktiseren
Getuigenis · Gebed · Vasten
Liefdadigheid · Pelgrimstocht
Stromingen
Soennisme · Sjiisme · Ahmadiyya
Kharidjisme · Soefisme
· Koranisme
Teksten en wetten

Koran · Soenna · Hadith
Fiqh · Sharia · Kalam

Feestdagen

Asjoera · Suikerfeest
Offerfeest · Ramadan
Laylat al-Qadr · Laylat al-Miraadj
Nieuwjaar · Mawlid an-Nabi

Cultuur en samenleving
Architectuur · Kunst
Moskeeën · Studies
portaal  Portaalicoon  Islam
Stroming per land; groen staat voor een soennitische meerderheid, paars voor sjiitische meerderheid en blauw voor een Ibadistische meerderheid
Stroming per land; groen staat voor een soennitische meerderheid, paars voor sjiitische meerderheid en blauw voor een Ibadistische meerderheid
Engelstalig overzicht van stromingen binnen de islam
Engelstalig overzicht van stromingen binnen de islam

Er zijn verschillende stromingen in de islam door verschillende zienswijze op de islam. Veel moslims benadrukken deze verschillen niet en zien de islam als één godsdienst met verrijkingen.

Al tijdens het leven van de profeet Mohammed (d. 632)[1] werd duidelijk dat niet alle metgezellen overal hetzelfde over dachten. Zolang Mohammed leefde kon hij vragen over de juiste interpretatie van Koranverzen en de juiste manier van handelen direct beantwoorden. Vaak liet hij echter de waarheid in het midden en stelde beide partijen in het gelijk.

Na de dood van Mohammed in 632 n. Chr.[1] moest men het doen met de Koran, de overlevering en het eigen oordeelsvermogen. Dat leidde meteen al tot ontevredenheid over zijn opvolging. Door de op dat moment aanwezigen werd zijn trouwe vriend en moslim van het eerste uur Aboe Bakr tot opvolger (kalief) gekozen, maar enkele afwezigen gaven de voorkeur aan Ali, die de eerste mannelijke volger van de islam was na Mohammed, zijn meest naaste metgezel en student (Ali werd opgevoed door Mohammed) en tevens zijn neefje en schoonzoon. De verkiezing van de metgezel Aboe Bakr zou gebeurd zijn in de afwezigheid van Ali, die op dat moment met zijn familieleden bezig was met de begrafenis van Mohammed. Dat leidde dertig jaar later (661) tot het eerste schisma binnen de moslimgemeenschap, er ontstonden twee hoofdstromingen binnen de islam het soennisme en het sjiisme.

Ontdek meer Stromingen in de islam per onderwerp

Koran

Koran

De Koran of Qoer'ān is het enige van de door moslims erkende islamitische heilige boeken dat zuiver zou zijn overgeleverd. Volgens de islamitische traditie zijn de woorden in de Arabische taal door God via de engel Djibriel aan de profeet Mohammed geopenbaard. De Koran wordt beschouwd als het eerste prozawerk uit de Arabische literatuur en heeft een grote invloed gehad op de literaire ontwikkeling van het Arabisch.

Hadith

Hadith

De Hadith zijn de in grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed. Via deze overleveringen kent men de soenna, de manier (weg) van de profeet. Voor de overgrote meerderheid van de moslims vormen de Hadith een aanvulling op en interpretatie van de Koran. De Hadith is de in de 8e en 9e eeuw neergeschreven orale traditie. Het is een in het Arabisch gebruikt islamitisch woord.

Fikh

Fikh

Fikh of plichtenleer wordt binnen de islam gezien als de jurisprudentie van de sharia. Letterlijk betekent dit het goede inzicht in iets hebben, het weten en het begrijpen van wat iets betekent. Fikh gaat zowel over islamitische rituelen als over het islamitisch recht. Binnen de verschillende rechtsscholen, madhhabs, kunnen verschillende ideeën over hetzelfde punt bestaan. Een islamitisch rechtsgeleerde of jurist is een fakih.

Kalam (islam)

Kalam (islam)

Kalam is een islamitische term die toespraak, verhandeling of discussie betekent en verwijst naar de islamitische traditie van het streven naar theologische principes door dialectiek. De term wordt vaak gebruikt om de islamitische theologie te beschrijven.

Asjoera

Asjoera

Asjoera is een islamitische herdenking en de letterlijke vertaling ervan is 'tiende'. Asjoera wordt dan ook gevierd op de tiende dag van de maand muharram, de eerste maand van de islamitische kalender. Dit is de eerste vastendag in de islam die door Mohammed was ingesteld nog vóór de ramadan.

Laylat al-Qadr

Laylat al-Qadr

Laylat al-Qadr of de Waardevolle Nacht is binnen de islam de nacht waarin voor de eerste maal een soera van de Koran door de engel Djibril aan Mohammed zou zijn geopenbaard.

Islamitisch Nieuwjaar

Islamitisch Nieuwjaar

Het Islamitisch Nieuwjaar is de eerste dag van het nieuwe jaar volgens de islamitische kalender. Het is de eerste dag van de muharram, de eerste maand van het jaar. De jaartelling van de islamitische kalender begint met de Hidjra, de emigratie van Mohammed van Mekka naar Medina die zich afspeelt in 622 volgens de gregoriaanse kalender.

Mawlid an-Nabi

Mawlid an-Nabi

Mawlid an-Nabi is een islamitisch gedenkdag waarop de geboortedag van de profeet Mohammed door de meeste moslims wordt herdacht en gevierd.

Aya

Aya

Aya, meervoud ayat, is een vers uit de Koran.

Aboe Bakr

Aboe Bakr

Aboe Bakr was een vriend, trouw bondgenoot en een schoonvader van de islamitische profeet Mohammed. De naam van zijn vader was Uthman Abu Quhafa en van zijn moeder Salma Umm-ul-Khair. Aboe Bakr kreeg in totaal zes kinderen van vier vrouwen.

Kalief

Kalief

Een kalief staat aan het hoofd van een kalifaat. In de geschiedenis wordt meestal bedoeld het islamitische rijk maar er waren ook andere kalifaten.

Ali ibn Aboe Talib

Ali ibn Aboe Talib

Ali ibn Aboe Talib, ook imam Ali of kalief Ali was een neef en schoonzoon van de islamitische profeet Mohammed. Hij was voor de soennieten de vierde kalief (656-661) of opvolger van Mohammed en voor sjiieten en alevieten tevens de eerste imam van de Twaalf Imams. Sjiieten en alevieten zijn van mening dat Ali de eerste kalief had moeten zijn volgens de wil van Mohammed en van God. Zij beschouwen zijn drie voorgangers dan ook als usurpators. Ook binnen het soefisme wordt Ali als een van de belangrijkste metgezellen van Mohammed gezien, omdat hij speciaal werd onderwezen door de Profeet. Hij wordt in veel kringen ook wel de vader van het soefisme genoemd. De Hadith (uitspraak) waarin Mohammed zegt: "Ik ben de stad der Kennis, Ali is de Poort ervan!" wordt belangrijk geacht in het sjiisme, echter is de overlevering niet authentiek volgens sommige hadith wetenschappers. Ali staat in de islam bekend om zijn moed, heldhaftigheid, kracht, geduld, wijsheid en kennis. Hij was de eerste jongere om de islam te betreden en verbleef vervolgens, voor de emigratie dicht bij Mohammed.

Soennisme

De soennitische islam (Ahl as-Soenna) is de grootste van de twee genoemde hoofdstromingen in de islam (soennisme en sjiisme). Het soennisme wordt gevolgd door 90% van de moslims in de wereld.[2] Binnen het soennisme ontstonden enkele leerscholen of wetscholen (madhahib, enk. madhab): de school van Abu Hanifa, (700-767), de school van Sufjan al-Thawri (715-778), de school van Malik ibn Anas, (710-795), de school van Mohammed Al-Shafi'i, (767-820), de school van Ahmad ibn Hanbal, (780-855) en de school van Dawud al-Zahiri (815-883). De scholen van al-Thawri en al-Zahiri zijn in de loop van de tijd verdwenen.[2]

De overige vier soennitische 'wetscholen van jurisprudentie' (madhahib al-fiqhiyya) focussen zich op het extrapoleren van de islamitische wet- en regelgeving uit de verschillende bronnen, waaronder de Koran, Hadith, Consensus (Idjma) en deductieve analogie (Qiyas). Het verspreidingsgebied van deze vier leerscholen is als volgt:

  • Hanafi - Turkije, Afghanistan, Pakistan, India, deel Midden-Oosten
  • Maliki - Noord-Afrika en Golfstaten
  • Sjafi'i - Zuidoost-Azië, Somalië, Egypte, deel Midden-Oosten
  • Hanbali- Saoedi-Arabië en Golfstaten

Verder waren er vroeger nog twee leerscholen.

Binnen de soennitische islam ontstonden naast de verschillende wetscholen ook (kleine) theologische verschillen, tussen enkele groeperingen. Deze 'theologische scholen' binnen het soennisme zijn:

Ontdek meer Soennisme per onderwerp

Soennisme

Soennisme

Het soennisme is de stroming binnen de islam met de meeste aanhangers en het grootste verspreidingsgebied. Het soennisme is verdeeld in verschillende madhahib (rechtsscholen), die zonder noemenswaardige onderlinge conflicten naast elkaar bestaan.

Abu Hanifa

Abu Hanifa

Abu Hanifah, Nu’maan ibn Thaabit Ibn Zutaa Ibn Marzban, ook bekend als Imam Abū Hanīfah, was een van de belangrijkste imams van de islam. Hij was een jurist en de stichter van de Hanafi school van fiqh. Ook wel bekend als "lamp van de Ummah"; "leider van de juristen van de Mujtahideen";"Haffidh al-Hadith". Imam Abu Hanifah was een prestigieuze Mujtahid, Muhaddith, autoritaire persoon, rechtvol, wijs, abstinent en vroom. Hij werd onderwezen in fiqh door imam Hammad ibn Abu Sulayman en door imam Zayd ibn Ali ibn Husseyn.

Malik ibn Anas

Malik ibn Anas

Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abī 'Āmir al-Asbahī, ook bekend als Imam Malik, niet te verwarren met Anas ibn Malik, was een van de belangrijkste imams van de soennitische islam. Hij was een jurist, imam en de stichter van de Maliki-school van fikh.

Mohammed Al-Shafi'i

Mohammed Al-Shafi'i

Abu ʿAbdoellah Moḥammad ibn Idris al-Shafiʿi, ook bekend als Imam Shafi'i, was een van de belangrijkste imams van de islam. Hij was een jurist, imam en de stichter van de shafi'i-school van fikh. Hij was ook auteur van het boek Al-Risala.

Ahmad ibn Hanbal

Ahmad ibn Hanbal

Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal Abū ʿAbd Allāh al-Shaybānī, ook bekend als Imam Ahmad, was een van de belangrijkste imams van de islam. Hij was een jurist, imam, theoloog en de stichter van de Hanbali-school van fikh. Hij was ook auteur van het boek Moesnad.

Thawri

Thawri

Al-Thawri was een islamitische school (Madhab). De oprichter was Sufyan Al-Thawri, een 8e-eeuwse geleerde en hadith-samensteller.

Koran

Koran

De Koran of Qoer'ān is het enige van de door moslims erkende islamitische heilige boeken dat zuiver zou zijn overgeleverd. Volgens de islamitische traditie zijn de woorden in de Arabische taal door God via de engel Djibriel aan de profeet Mohammed geopenbaard. De Koran wordt beschouwd als het eerste prozawerk uit de Arabische literatuur en heeft een grote invloed gehad op de literaire ontwikkeling van het Arabisch.

Hadith

Hadith

De Hadith zijn de in grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed. Via deze overleveringen kent men de soenna, de manier (weg) van de profeet. Voor de overgrote meerderheid van de moslims vormen de Hadith een aanvulling op en interpretatie van de Koran. De Hadith is de in de 8e en 9e eeuw neergeschreven orale traditie. Het is een in het Arabisch gebruikt islamitisch woord.

Hanafieten

Hanafieten

Het hanafisme is binnen de soennitische islam een van de vier soennitische scholen (madhhabs) ten aanzien van de godsdienstige wet, de fikh.

Hanbalieten

Hanbalieten

Het hanbalisme is een van de vier traditionele soennitische scholen voor islamitische jurisprudentie. Het is genoemd naar de Iraakse geleerde Ahmad ibn Hanbal en werd geïnstitutionaliseerd door zijn studenten. De Hanbali-madhhab is de kleinste en strengste van de vier grote soennitische scholen, de andere zijn de Hanafi, Maliki en Shafi`i.

Andalusië

Andalusië

Andalusië, ook wel Andaloesië is een van de zeventien autonome regio's van Spanje. In 2012 had het een inwonertal van 8.449.985, en is daarmee de grootste Spaanse autonome regio naar inwoneraantal. De hoofdstad van Andalusië is Sevilla. Andalusië moet niet verward worden met Al-Andalus wat het grootste gedeelte van Spanje en Portugal bevatte.

Asharisme

Asharisme

Het asharisme is een theologische school binnen het soennisme, genoemd naar de theoloog Abu al-Hassan al-Ash'ari. Volgelingen van deze theologische school worden Asharieten genoemd. De oprichter keerde zich, rond het jaar af van de op dat moment theologisch dominante groep binnen de islam, het Moetazilisme. Hij beargumenteerde op basis van dezelfde rationele bewijsvoering, in combinatie met de Koran en Soenna, een terugkeer naar de orthodox traditionele soennitische islam. Hij manifesteerde zichzelf als de verdediger van de Soenna en werd door de ahl al-Hadith en het merdendeel van de soennieten geaccepteerd. Kritiek kreeg hij met name van bepaalde hanbalieten, vanwege zijn rationele methodologie, en uiteraard van de moetazilieten.

Sjiisme

Het sjiisme (Arabisch: الشيعة, Perzisch: شیعه), letterlijk: volgeling van Ali, is een van de twee grote stromingen binnen de islam, waarvan de andere het soennisme is. Het sjiisme wordt gevolgd door ongeveer 10% van de moslims in de wereld.[2]

Sjiisme komt vooral voor in Iran, waar de geschriften van het sjiisme grotendeels de wetten vormen, maar ook in Azerbeidzjan, Bahrein en Irak. Tevens vormen sjiieten een substantiële minderheid in Pakistan, India, Libanon, Jemen, Syrië, Afghanistan (Hazara) en diverse Golfstaten (zie Lijst van landen naar aantal moslims). In Turkije staan ze vooral bekend als de alevieten, al verschillen die beduidend qua uitoefening, en richten zij zich vooral op de mystieke aspecten van het geloof.

In geheel Turkije komt daarnaast het alevitisme voor. Deze stroming bevat zowel elementen van het sjiisme als van het soefisme. In het verleden werd het alevitisme vaak als een sjiitische stroming (kizilbasj) neergezet. Dit had verschillende redenen, bijvoorbeeld om de verwarring met de Syrische alawieten te voorkomen. Tegenwoordig wordt het alevitisme in Turkije steeds vaker als een derde islamitische schisma neergezet (naast het soennisme en sjiisme). In de andere islamitische landen is dit echter discutabel.

Onder het Sjiisme valt:

Bovenstaande groepen beschouwen zich als volgers van de leerschool van de Ahl al-Bayt, afstammelingen van Mohammed. Hiertoe behoren ook Ja'far al-Sadiq en de overige Twaalf Imams.

Ontdek meer Sjiisme per onderwerp

Arabisch

Arabisch

Arabisch is een Semitische taal die door ongeveer 380 miljoen mensen in verscheidene landen wordt gesproken.

Iran

Iran

Iran, officieel de Islamitische Republiek Iran, is een land in West-Azië met 84.923.314 (2020) inwoners. De hoofdstad en grootste stad is Teheran, dat ook het culturele, commerciële en industriële centrum van het land is.

Azerbeidzjan

Azerbeidzjan

Azerbeidzjan, officieel de Republiek Azerbeidzjan, is het grootste en dichtstbevolkte land in de Kaukasus. Azerbeidzjan ligt op de grens van Oost-Europa en West-Azië. Het land grenst aan de Kaspische Zee in het oosten, Iran in het zuiden, Armenië in het westen, Georgië in het noordwesten en Rusland in het noorden. De Azerbeidzjaanse exclave Nachitsjevan grenst aan Iran in het zuid- en zuidwesten, Turkije in het westen en Armenië in het noordoosten. Ook tientallen eilanden in de Kaspische Zee behoren territoriaal gezien tot Azerbeidzjan.

Bahrein

Bahrein

Bahrein, officieel het Koninkrijk Bahrein, is een kleine eilandstaat in de Perzische Golf. Het is een archipel met 33 eilanden, waarvan het grootste zo'n 55 km lang en 18 km breed is, gelegen voor de kust van Saoedi-Arabië. In het zuidoosten ligt het schiereiland Qatar. Tweehonderd kilometer aan de overkant van de Golf ligt buurland Iran. Als centraal gelegen golfstaat vervult Bahrein een belangrijke economische en financiële positie binnen de oliewereld.

Irak

Irak

Irak, officieel de Republiek Irak, is een land in het Midden-Oosten. Het land ligt voor een groot deel in en rond het stroomgebied van de rivieren de Eufraat en de Tigris, het gebied dat vanouds bekendstaat als Mesopotamië. Het zuidoosten van Irak ligt aan de Perzische Golf, verder grenst het land met de klok mee aan Koeweit, Saoedi-Arabië, Jordanië, Syrië, Turkije en Iran. Irak behoort tot de Arabische Liga. De hoofdstad is Bagdad.

India

India

India, officieel de Republiek India, is een land in Zuid-Azië. Met 1.326.093.247 (2020) inwoners is het na de Volksrepubliek China het grootste land ter wereld naar inwonertal. Wetenschappers verwachten dat India in 2023 het land met het hoogste inwonertal ter wereld is geworden of wordt.

Jemen

Jemen

Jemen, officieel de Republiek Jemen, is een republiek in het zuid-oosten van het Midden Oosten. Het land ligt in het zuidwesten van het Arabisch Schiereiland en grenst in het noorden aan Saoedi-Arabië en in het oosten aan Oman. Ten westen van Jemen ligt de Rode Zee en ten zuiden ervan ligt de Golf van Aden. Het land behoort tot de Arabische Liga.

Afghanistan

Afghanistan

Afghanistan, officieel het Islamitisch Emiraat Afghanistan, is een land dat zowel tot Centraal-Azië als Zuid-Azië wordt gerekend. Het land heeft een bevolking van ruim 38 miljoen mensen anno 2022, die wonen op een grondgebied van ruim 652.000 km². Het land wordt begrensd door Pakistan in het zuiden en oosten, Iran in het westen, Turkmenistan, Oezbekistan en Tadzjikistan in het noorden en China in het verre noordoosten. Het land hoort ook bij de MENA-landen.

Hazara

Hazara

De Hazara zijn een etnische groep uit Centraal-Azië die tegenwoordig hoofdzakelijk in het centrale berggebied van Afghanistan woont. Ook Iran en Pakistan kennen aanzienlijke groepen Hazara's. De Hazara's spreken Hazaragi en Dari, respectievelijk een dialect en variëteit van het Perzisch.

Golfstaten

Golfstaten

De Golfstaten zijn een groep landen in het Midden-Oosten die grenzen aan de Perzische Golf. Welke landen tot deze groep worden gerekend hangt af van de gehanteerde definitie.

Alevitisme

Alevitisme

Het alevitisme of alevisme, niet te verwarren met de Syrische alawieten, is een mystieke stroming in de islam. Het is in Turkije op het soennisme na de grootste religieuze stroming.

Kizilbasj

Kizilbasj

Kizilbasj (Qizilbash), Azerbeidzjaans : Qizilbaşlar) is in Afghanistan en Iran de benaming voor een bevolkingsgroep in Afghanistan, Iran, Turkije en omstreken. In het Ottomaanse Rijk was het een benaming voor de alevieten. De Kizilbasj zijn overwegend sjiieten. De Kizilbasj spraken Azerbeidzjaans Turks, zoals de Safawieden.

Kharidjisme

De khawarij is een verzameling van groepen moslims die in opstand kwamen tegen de leiders. De opstandelingen bestreden zowel de soennieten als de sjiieten in het verleden. Deze groeperingen zijn uitgestorven op een na: de ibadieten uit Oman, Zanzibar en als Berberse Mozabieten die alle een gematigd standpunt hebben.

Moetazilisme

Het moetazilisme (ook mutazilisme, mu`tazilisme of mu’tazila) (Ar. المعتزلة) is een theologische school in de islam die rond het midden van de 8e eeuw in Basra werd ontwikkeld door Wassil Ibn 'Ata. Kenmerkend voor het moetazilisme is het combineren van islamitische standpunten met aan de Griekse filosofie ontleende ideeën. Het floreerde gedurende de 8e-10e eeuw in de steden Basra en Bagdad, in het huidige Irak, gedurende de periode van de Abbasiden. De aanhangers van het moetazilisme zijn het bekendst van hun stellingname dat vanwege de perfecte eenheid en eeuwige natuur van Allah, de Koran geschapen van aard is, aangezien deze niet samen met God van dezelfde eeuwigdurende aard kan zijn.

Ontdek meer Moetazilisme per onderwerp

Moetazilisme

Moetazilisme

Het moetazilisme is een denkrichting in de islam die rond het midden van de 8e eeuw in Basra werd ontwikkeld door Wassil Ibn Ata. Kenmerkend voor het moetazilisme is het combineren van islamitische standpunten met aan de Griekse filosofie ontleende ideeën. Het floreerde gedurende de 8e-10e eeuw in de steden Basra en Bagdad, in het huidige Irak, gedurende de periode van de Abbasiden. De aanhangers van het moetazilisme zijn het bekendst van hun stellingname dat vanwege de perfecte eenheid en eeuwige natuur van Allah, de Koran geschapen van aard is, aangezien deze niet samen met God van dezelfde eeuwigdurende aard kan zijn.

Arabisch

Arabisch

Arabisch is een Semitische taal die door ongeveer 380 miljoen mensen in verscheidene landen wordt gesproken.

Basra

Basra

Basra is de op een na grootste stad van Irak. De stad ligt op ruim 100 km van de Perzische Golf aan de Sjatt al-Arab in het uiterste zuidoosten van het land. Ze telt vermoedelijk 3,8 miljoen inwoners.

Irak

Irak

Irak, officieel de Republiek Irak, is een land in het Midden-Oosten. Het land ligt voor een groot deel in en rond het stroomgebied van de rivieren de Eufraat en de Tigris, het gebied dat vanouds bekendstaat als Mesopotamië. Het zuidoosten van Irak ligt aan de Perzische Golf, verder grenst het land met de klok mee aan Koeweit, Saoedi-Arabië, Jordanië, Syrië, Turkije en Iran. Irak behoort tot de Arabische Liga. De hoofdstad is Bagdad.

Koran

Koran

De Koran of Qoer'ān is het enige van de door moslims erkende islamitische heilige boeken dat zuiver zou zijn overgeleverd. Volgens de islamitische traditie zijn de woorden in de Arabische taal door God via de engel Djibriel aan de profeet Mohammed geopenbaard. De Koran wordt beschouwd als het eerste prozawerk uit de Arabische literatuur en heeft een grote invloed gehad op de literaire ontwikkeling van het Arabisch.

Qadarisme

Het qadarisme (of qadariyya) is een uitgestorven sekte binnen de islam. De leer van de qadarieten houdt in dat iedere mens zijn eigen daden schept zonder goddelijke voorbeschikking. Iedere mens heeft een vrije wil en een vermogen om hiermee zelf zijn of haar lot te bepalen. Het kwaad is afkomstig van het donker en het goede is afkomstig van het licht. Hiermee komen ze overeen met het zoroastrisme maar verschillen ze wel met de andere moslims over de zesde zuil van het geloof namelijk qadar.

Ontdek meer Qadarisme per onderwerp

Qadarisme

Qadarisme

Het qadarisme is een uitgestorven sekte binnen de islam.

Predestinatie

Predestinatie

Predestinatie of voorbeschikking is een religieus begrip, betreffende de relatie tussen het begin van alle dingen en het doel van deze dingen.

Vrije wil

Vrije wil

De vrije wil is het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over eigen daden en beslissingen. Om antwoord te kunnen geven op de vraag of dit vermogen werkelijk bestaat, moet het verband tussen vrijheid en oorzakelijkheid onderzocht worden, dat wil zeggen de vraag of, en in welk mate, de natuurwetten het menselijk gedrag bepalen.

Goed en kwaad

Goed en kwaad

Goed en kwaad is een tegenstelling of spanning die in vele religies, filosofieën, mythen en andere verhalen wordt aangetroffen. In de wetenschap worden de begrippen goed en kwaad in verschillende disciplines en vanuit verschillende invalshoeken bekeken: de ethiek bestudeert het verband en het onderscheid tussen goed en kwaad, de psychologie onderzoekt het gedrag en de redenen van mensen die voor het goede of het kwade kiezen, binnen de medische wetenschap wordt onder andere naar biologische verbanden met deze begrippen gezocht en de theologie richt zich op mogelijke manieren van ermee omgaan. Er bestaan verschillende filosofieën om het onderscheid tussen goed en kwaad te kunnen maken, zoals het utilitarisme en consequentialisme.

Zoroastrisme

Zoroastrisme

Het zoroastrisme is de inheemse monotheïstische en dualistische religie van Iran die werd gesticht door de profeet Zarathustra. Het zoroastrisme is een van de oudste levende religieuze tradities ter wereld, en is van de 6e eeuw v. Chr. tot en met de 7e eeuw n. Chr. een belangrijke, door de staat gesteunde religie in Iran geweest. Centraal staat het dualistische geloof dat de kosmos en de mens ingeklemd zitten tussen goed en kwaad. Door goede daden steunt de mens de goede schepper Ahura Mazdâ, zodat de wereld gezuiverd wordt. De religie is sterk in invloed afgenomen door de islam.

Zuilen van geloof

Zuilen van geloof

Aqidah is de islamitische term en interpretatie voor geloofsleer of credo. De soennitische geloofsleer wordt samengevat met de arkan al-iman : de zuilen van het geloof.

Koranisme

Het Koranisme is de overtuiging dat de Koran de enige gezaghebbende tekst is in de islam. Deze groepering verwerpen de hadith van de profeet Mohammed geheel of gedeeltelijk.

Soefisme

Door alle stromingen heen vinden we diverse soefischolen of tariqas die zichzelf al of niet tot een van de hierboven genoemde stromingen of leerscholen rekenen. De soefi's vormen een minderheid en zijn wijdverspreid over alle islamitische landen.

Ahmadiyya

De ahmadiyya werd gesticht door Mirza Ghulam Ahmad in Brits-Indië. Hij beweerde een hervormer te zijn die de komst van de profeet Isa (Jezus) heeft vervuld. Verder beweerde hij de mujaddid en de mahdi te zijn. De stroming benadrukt vooral de vredelievende aspecten van de islam. Ze heeft met name aanhang in Pakistan, een islamitisch land waar het enige tolerantie geniet, doch desalniettemin ook blootstaat aan vervolging omdat de stellingen van Mirza Ghulam Ahmad onverenigbaar, geheel en uitgesloten worden geacht met het dogma of de claim van Mohammed de laatste profeet te zijn. Orthodoxe moslims van diverse richtigen beschouwen de ahmadiyya's derhalve als ongelovigen of dwalenden, niet als "ware" moslims.

De ahmadiyya's zijn verdeeld in twee groepen.

  • leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, in de volksmond qadiani's geheten, beschouwen Mirza Ghulam Ahmad als een profeet die de profetie van de beloofde messias en mahdi heeft vervuld
  • leden van de Lahore Ahmadiyya Beweging, in de volksmond lahori's geheten, beschouwen Mirza Ghulam Ahmad als een hervormer die de profetie van de beloofde messias en mahdi heeft vervuld

Ontdek meer Ahmadiyya per onderwerp

Ahmadiyya (geloofsgemeenschap)

Ahmadiyya (geloofsgemeenschap)

Ahmadiyya is een geloofsgemeenschap, gesticht door de 19-eeuwse profeet Mirza Ghulam Ahmad.

Mirza Ghulam Ahmad

Mirza Ghulam Ahmad

Mirza Ghulam Ahmad was de stichter van de islamitische Ahmadiyya-beweging. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (Qadian) erkent Mirza Ghulam Ahmad als de beloofde Messias en Mahdi, de Lahore Ahmadiyya Beweging (Lahore) gelooft dat hij slechts een hervormer was.

Brits-Indië

Brits-Indië

Brits-Indië of de British Raj waren de Britse koloniën in Zuid-Azië, een gebied dat destijds India werd genoemd. Brits-Indië omvatte de huidige landen India, Pakistan, Bangladesh en delen van Myanmar (Birma) en vormde het zwaartepunt van het Britse koloniale rijk. De eerste Britse koloniën op het Indisch subcontinent waren enkele handelsposten en forten die in de 17e eeuw langs de kust werden gesticht. De Britten waren verenigd in de East India Company, die uit was op monopolisering van de handel, met name in goedkoop textiel en specerijen. In de tweede helft van de 18e eeuw groeide de Britse invloed uit over grote delen van het binnenland door beslissingen van ambitieuze officieren en beambten, die op zoek waren naar roem en fortuin. Dit gebeurde vaak zonder medeweten van de aandeelhouders van de Company of de Britse regering. Onderdeel van het militaire succes was de grootschalige inzet van inheemse regimenten van sepoys. De bestuurders van de Company waren vooral uit op zelfverrijking; wanbestuur en misstanden kwamen veel voor. Om de zaak in de hand te houden stelde de Britse regering vanaf 1773 een gouverneur-generaal aan. De conflicten en culturele misverstanden met de lokale bevolking leidden in 1857 echter tot een grote opstand, die bloedig werd neergeslagen. In 1858 werd de Company daarom opgeheven. India kwam voortaan direct onder de Britse kroon te staan en in plaats van de gouverneur-generaal werd een onderkoning aangesteld. Vanaf 1876 nam koningin Victoria de titel keizerin van India aan. Men spreekt van 1876 tot 1947 van het keizerrijk India. De uitvoerende macht lag, wegens de lange reistijd naar Londen, in handen van de onderkoning. Deze maakte gebruik van de macht van inheemse vorsten, die in grote delen van India aan de macht bleven als marionetten van het Britse gezag. Zij werden bijgestaan en in de gaten gehouden door Britse residenten en bestuursambtenaren. Hoewel de vorsten soms zelfs een eigen leger en luchtmacht bezaten, was hun onafhankelijkheid door verdragen en de dominante positie van de Britten sterk ingeperkt.

Isa (profeet)

Isa (profeet)

Isa is de islamitisch-Arabische naam voor Jezus, die in de Koran genoemd wordt als een belangrijk profeet en boodschapper van de Indjil (Evangelie). Arabischtalige christenen gebruiken de term Yasu' al-Masih. Volgens de islam, in overeenstemming met de Koran, is Isa niet de zoon van God, werd hij niet gekruisigd en stond hij ook niet op uit de dood.

Pakistan

Pakistan

Pakistan, officieel de Islamitische Republiek Pakistan, is een land in Zuid-Azië dat ligt op het Indisch subcontinent, grenzend aan India, Afghanistan, Iran, China en aan de Arabische Zee. De hoofdstad is Islamabad. Met een inwoneraantal van 233.500.636 (2020) staat Pakistan op de vijfde plaats in de lijst van landen naar inwonertal. Pakistan maakte oorspronkelijk samen met India en Bangladesh deel uit van Brits-Indië.

Tolerantie (maatschappij)

Tolerantie (maatschappij)

Tolerantie of verdraagzaamheid is een sociale, culturele of in een religieuze context gebruikte term die de mate aangeeft waarin afwijkend gedrag of leden van bepaalde groepen niet worden gediscrimineerd ondanks hun afwijkend en door de meerderheid verwerpelijk geachte gedrag. Tolerantie is afgeleid van het Latijnse tolerare dat verdragen, verduren, uithouden, betekent.

Dogma (algemeen)

Dogma (algemeen)

Een dogma is een leerstelling die door een religie, ideologie of organisatie als onbetwistbaar wordt beschouwd. Een dogma is een concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit aan te vechten.

Mohammed

Mohammed

Mohammed, was een Arabische religiestichter en wordt door moslims en bahá'ís beschouwd als profeet en boodschapper van God.

Profeet

Profeet

Een profeet is in religieus verband een persoon die in contact staat met een god of goden en als tussenpersoon doorgeeft. De boodschap is een profetie.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een islamitische gemeenschap die werd gesticht door Mirza Ghulam Ahmad, die leefde van 1835 tot 1908. De leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap geloven dat hun stichter de Messias en de Mahdi is, die door de profeet Mohammed werd voorspeld. Omdat ze ook geloven dat hij een profeet is, worden ze door vele andere moslims beschouwd als kafirs (ongelovigen), wat geleid heeft tot zware vervolgingen van de ahmadi's en schendingen van hun mensenrechten. Nochtans is de leuze van de gemeenschap: Liefde voor iedereen, haat voor niemand.

Lahore Ahmadiyya Beweging

Lahore Ahmadiyya Beweging

De Lahore Ahmadiyya Beweging of kortweg de Ahmadiyya Lahore is een van de twee stromingen binnen de Ahmadiyya Beweging in de Islam, een oorspronkelijk Indiase islamitische stroming, die afdelingen heeft in diverse landen van de wereld, waaronder Nederland en Suriname. Zo zijn personen die deze gedachte aanhangen officieel niet toelaatbaar in de heilige steden als Makkah en Madinah.

Volksislam

Ten slotte bestaat er in alle landen van de islamitische wereld iets dat wel met de term volksislam wordt aangeduid: islam vermengd met plaatselijke gebruiken die niet zelden in strijd zijn met de islamitische leer, maar voor de meestal laag opgeleide bevolking vaak meer tellen dan de officiële islam. Daarbij horen het gebruik van amuletten, het vereren van plaatselijke heiligen en het houden van allerlei ceremoniën die hun oorsprong in andere religies hebben, maar een islamitisch tintje hebben gekregen. Volgers van de volksislam heten volksmoslims alhoewel deze benaming zelden wordt gebruikt.

Bron: "Stromingen in de islam", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, June 12th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Stromingen_in_de_islam.

Geniet u van Wikiz?

Geniet u van Wikiz?

Download dan nu onze GRATIS uitbreiding!

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.